ویژگی‌های جمعیت شناختی، راهکارهای مدیریت استرس، دبیران تربیت بدنی

دانلود پایان نامه

رمضانینژاد ( 1383 ) همچنین با بررسی عاملهای استرسزای دبیران تربیت بدنی و ورزش به این نتیجه رسید که از بین هفت عامل استرسزای سازمانی، عامل نظام ساختار سازمانی و عامل نظام پاداشدهی، بالاترین اولویت را دارد، در صورتی که عامل استفاده بهینه نکردن از نیروها، پایینترین رتبه.
در زمینه شیوه های مقابله با استرس نوربالا و نریمانی (1371) پژوهشی تحت عنوان بررسی استرسهای دوران اسارت و شیوه های مقابله با آن در گروهی از آزادگان ایرانی ساکن تهران انجام دادند. نتایج نشان داد که سوء تغذیه، تهدید و شاهد رنج و اذیت دیگران بودن و بیماری در موقع اسارت از جمله شدیدترین استرسهایی بودند که آزادگان در دوره اسارت متحمل شدند.
2-3-نتیجه گیری و جمع بندی
پژوهش در زمینه شناخت عوامل فشار زا، که بر بهداشت روانی و جسمی مدیر تأثیر میگذارد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است حرفه مدیریت شاید بیش از مشاغل دیگر نیازمند مسئولیت و پذیرفتن تعهد باشد و پذیرفتن مسئولیت در این حرفه بویژه زمانی که شرایط و امکانات محیطی مناسب فراهم نباشد ممکن است بهداشت روانی فرد را تهدید کند. لذا شناخت این عوامل و راهکارهای مدیریت آنها ضروری میباشد.
همانطور که مرور سوابق پژوهشی و مبانی نظری نشان میدهد تا کنون هیچ پژوهشی به طور مستقیم به بررسی رابطه بین عوامل استرسزا و راهکارهای مدیریت استرس در بین مدیران مدارس متوسطه نپرداخته است.در این پژوهش عوامل استرسزا شامل مواردی از قبیل عجله کاری، رقابتی بودن، حرص زدن، انجام کاربدون برنامه ریزی، محیط فیزیکی، تضادشغل و ابهام نقش میباشد و راهکارهای مدیریت استرس نیز شامل مواردی همچون ایجادحس خوشبینی، مدیریت زمان، فعالیتهای تفریحی، ورزش، بدنرادرحالت استراحت قراردادن، سنگ صبور قرار دادن دیگران، رژیم غذایی میباشد. که به دلیل بررسی جامع این عوامل با سایر پژوهش‌های مرتبط متفاوت میباشد.
بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین عوامل استرسزا و راهکارهای مدیریت استرس در بین مدیران مدارس متوسطه شهرستان ماهشهر میباشد که در قالب مدل مفهومی شکل (2) ارائه شده است.
2-4- مدل مفهومی پژوهش
شکل 2. مدل مفهومی عوامل استرس زا و راهکارهای مدیریت استرس
در این مدل متغیر پیش عوامل استرس زا می‌باشد که شامل عجله کاری، رقابتی بودن، حرص زدن، انجام کار بدون برنامه ریزی مناسب، محیط فیزیکی، تضاد شغل، ابهام نقش می‌باشد و متغیر ملاک راهکارهای مدیریت استر است که مشتمل برایجاد حس خوش بینی، مدیریت زمان، فعالیت های تفریحی، ورزش بدنی، بدن را در حالت استراحت قرار دادن، رژیم غذای، افراد دیگر را سنگ صبور قرار دادنمی‌باشد.
فصل سوم
روش پژوهش
3-1- مقدمه
در این فصل روش پژوهش، جامعهآماری، حجم نمونه و روش نمونهگیری، ابزار تحقیق و اندازه‌گیری روایی و پایایی آن، روش جمع آوری اطلاعات و اندازه‌گیری، روش‌های آماری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش گزارش می‌شود.
3-2- روش پژوهش
این پژوهش به دنبال بررسی رابطه عوامل استرس زا و راهکارهای مدیریت استرس بین مدیران مدارس شهرستان بندرماهشهر می باشذ . در این پژوهش عوامل استرس زا، متغیر پیش بین و راهکارهای مدیریت استرس، متغیر ملاک می‌باشد.پژوهش از لحاظ هدف”کاربردی” و از لحاظ روش در زمره‌ی پژوهش‌های توصیفی و از نوع “همبستگی” می‌باشد.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل همه مدیران دبیرستان های شهرستان بندرماهشهر می باشد که براساس آمار گرفته شده در سال1392هفتاد70 نفر می باشند .
3-4- نمونه و روش نمونه‌گیری
به دلیل تعداد محدود جامعه آماری نمونه گیری صورت نگرفته و کل شماری انجام شده است.
جدول شماره‌ی (3-1): توزیع نمونه پژوهش بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی
ویژگی‌های جمعیت شناختی
تعداد