پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

تکه ای از متن پایان نامه :

 

Bašn  [Paz.  Bašn, Bəšn, Bəš́n | MP bšn]

(منازل قمر)

* بشن، به معنی «قامت»: خانه ششم ماه. از 6 درجه و 40 دقیقه تا 20 درجه از برج دوپیکر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسامد، خوانش و توضیحات: این واژه به عنوان یک اصطلاح نجومی در دو جای بندهشن آمده می باشد: بار اول در (2: 2)، به عنوان یکی از منازل قمر و با املای پازند به توضیح زیر: در TD1, DH, K20, M51 (bəšn) ، در TD2 (bašn) ، در K20b (bəš́n) (پاکزاد، 2005: 35پ35)؛ و بار دوم در (2: 21) به عنوان یک ستاره تیزرو و با املای پهلوی (bšn’) (بهار، 1345: 100). انکلساریا (1956: 31)، به تبعیت از یوستی (1868: 127)، این واژه را به صورت Bešn خوانده می باشد. هنینگ (1942: 245) این منزل قمری را Bašn خوانده و آنرا با Betelgeuse که نام آن در عربی «إبط الجوزاء»[1] می باشد، یکی می‌داند. اما به هر حال، این منزل برابر می باشد با منزل عربی «هنعه» که برگرفته از نام ستاره‌ای با همین نام می باشد. نام لاتین این ستاره Alhena (γ Gemini =) بوده و جایگاه آن در پای توآم تالی و درون کهکشان راه شیری می باشد. بیرونی (1321: 406) نیز مکان این منزل را مابین دو ستارۀ زر و میسان در پای توآم تالی می‌داند. معادل هندی این منزل Ardrá «تازه، مرطوب، نرم» نام دارد (بهار، 1375: 58).

بستگی به گردونه خورشید و ماه، گناهکاری نتوانستند نمود و هفتورنگ و سدویس از هرمزد و اناهید فرای نیروتر شدند و هرمزد و اناهید را از گناه کردن مانع شدند. بدین روی، اخترشماران ایشان را به نام کِرفَه‌گر خوانند. بهرام از ونند، و کیوان از میخ گاه فرای نیروتر شدند و ایشان را گناهکاری پیداست؛ و بدین روی، اخترشماران ایشان را بَزِه‌گر بشمارند. تیر که اَپوشِ دیو می باشد، بر تیشتر آمد، هر دو هم‌زور و هم‌نیرو گشتند؛ بدین روی اخترشماران گویند که تیر با کرفه‌گران کرفه‌گر و با بزه‌گران بزه‌گر می باشد» (بهار، 1378: 60).

ریشه شناسی: این واژه مرکب می باشد از: bazak «بزه، گناه»+ پسوند -kar «کننده»: هند و ایرانی آغازین: مشتق از *bʰaj́ʰis- «خارج، فقدان» (لوبوتسکی، 2009: 22)؛ سانسکریت: bahiṣ-kṛta- «اخراج شده؛ طرد شده؛ خارج از دین رفته» (مونیرویلیامز، 1960: 727)؛ فارسی میانه: bazaggar (بهار، 1345: 99)؛ bazak-kar [bckly] (نیبرگ، 1974: 46)؛ فارسی میانه اشکانی ترفانی: [bzkr] (نیبرگ، 1974: 46)؛ پازند: bažagar (نیبرگ، 1974: 46)؛ فارسی نو: بزه‌گر؛ معادل انگلیسی: malefic «بزه گر» (بارتون، 2003: 96)؛ معادل عربی: نحس.

ترکیبات:

bazakkarān [bckklˀn’] «نحوس، بزه گران» (بهار، 1345: 99).

  • §§

bēš [byš | Av. dvaēšah-, t̰baēšah- | Paz. bēš]

(تنجیم)

* اندوه، تَرَح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توضیحات: (رک. šādīh)

ریشه شناسی: هند و ایرانی آغازین: *duaišas- (لوبوتسکی، 2009: 41)؛ سانسکریت: dvéṣa- (مونیرویلیامز، 1960: 507؛ مایرهوفر، 1992: 770)؛ اوستایی: dvaēšah-, t̰baēšah- «خصومت» (نیبرگ، 1974: 47)؛ فارسی میانه: bēš [byš] «غم، اندوه» (نیبرگ، 1974: 47)؛ فارسی میانه اشکانی ترفانی: مرتبط با [ˀnˀbyš] «بی آشوب، بی خصومت» (نیبرگ، 1974: 47)؛ پازند: bēš(مکنزی، 1373: 54)؛ «براتران» (تقی زاده، 1316: 327)؛ فارسی میانه ترفانی: brād[1]  نام دیگر این ستاره «منکب الجوزا» و «ید الجوزا» می‌باشد (بهار، 1375: 58).

 واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌