پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، دانش آموزان، دانش آموز، آموزش مهارت

دانلود پایان نامه

فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه هشتم مؤلفه محتوای مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۴۷
۴/۶۹
۴/۲۲-
۸۶/۱۱۱
۴
۰۰۰/۰
کم
۸۷
۴/۶۹
۶/۱۷
متوسط
۱۳۵
۴/۶۹
۶/۶۵
زیاد
۵۹
۴/۶۹
۴/۱۰-
خیلی زیاد
۱۹
۴/۶۹
۴/۵۰-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که داده های جدول نشان می دهد فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط و کم، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های خیلی کم، زیاد و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد.
با توجه به این که مقدار آماره محاسبه شده برای گویه هشتم مؤلفه محتوای آموزش مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار می باشد، فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط و کم، بیشتر از سایر طبقات است. بنابراین میتوان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام دار گروه های متغیر معتقدند که بین مفاهیم مختلف ارائه شده در برنامه درسی مهارتهای زندگی ارتباط منطقی و همگرایی زیادی وجود ندارد.
جدول ۴- ب- ۳۴: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه اول مؤلفه فعالیت های یادگیری مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۷۵
۴/۶۹
۶/۵
۷۱/۶۱
۴
۰۰۰/۰
کم
۷۹
۴/۶۹
۶/۹
متوسط
۱۰۷
۴/۶۹
۶/۳۷
زیاد
۶۹
۴/۶۹
۴/۰-
خیلی زیاد
۱۷
۴/۶۹
۴/۵۲-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همانطورکه در جدول ( ۴-ب-۳۴) مشاهده می شود فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط، کم و خیلی کم، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های زیاد و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. دادههای جدول نشان میدهد که مقدار آماره محاسبه شده برای گویه اول مؤلفه فعالیتهای یادگیری برنامه آموزش مهارتهای زندگی در سطح۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنیدارمیباشد، این امر بدان معناست که فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر(خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود داردوتراکم داده ها در ردیف های متوسط، کم و خیلی کم، بیشتر از سایر طبقات است. بنابراین می توان اذعان داشت اکثردانش آموزان معتقدند که فعالیتهای یادگیری انتخاب شده به اندازه کافی فرصت لازم را برای تمرین مهارتهای زندگی در اختیار آنها قرار نمی دهد.
جدول ۴- ب- ۳۵: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه دوم مؤلفه فعالیت های یادگیری آموزش مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۶۲
۴/۶۹
۴/۷-
۳۹/۸۷
۴
۰۰۰/۰
کم
۸۵
۴/۶۹
۶/۱۵
متوسط
۱۲۲
۴/۶۹
۶/۵۲
زیاد
۶۳
۴/۶۹
۴/۶-
خیلی زیاد
۱۵
۴/۶۹
۴/۵۴-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که در جدول (۴-ب-۳۵) مشاهده می شود فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط و کم بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های خیلی کم، زیاد و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. علاوه بر این داده های جدول نشان می دهد مقدار آماره محاسبه شده برای گویه دوم مؤلفه فعالیت های یادگیری برنامه درسی مهارت های زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار می باشد، این امر بدان معناست که فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط و کم، بیشتر از سایر طبقات است. بنابراین می توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نه تصادفی گروه های متغیر بر این باورند که فعالیتهای یادگیری انتخاب شده در حد متوسط و نه آن طور که می بایست با نیازها و علایق آن ها تناسب دارد.
جدول ۴- ب- ۳۶: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه سوم مؤلفه فعالیت های یادگیری آموزش مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۴۷
۴/۶۹
۴/۲۲-
۷۴/۱۱۷
۴
۰۰۰/۰
کم
۸۱
۴/۶۹
۶/۱۱
متوسط
۱۳۷
۴/۶۹
۶/۶۷
زیاد
۶۷
۴/۶۹
۴/۲-
خیلی زیاد
۱۵
۴/۶۹
۴/۵۴-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که داده های جدول نشان می دهد فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط و کم، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد و تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد انتظار می رود که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. همچنین با توجه به این که مقدار آماره محاسبه شده برای گویه سوم مؤلفه فعالیت های یادگیری برنامه آموزش مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار می باشد، فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. این امر بدان معناست که بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنادار و آشکاری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط و کم بیشتر از سایر طبقات می باشد. بنابراین می توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام مند گروه های متغیر معتقدند که فعالیتهای یادگیری انتخاب شده در کلاس درس مهارتهای زندگی با معلومات و تجارب فعلی آنها تناسب زیادی ندارد.
جدول ۴- ب- ۳۷: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه چهارم مؤلفه فعالیت های یادگیری آموزش مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۵۷
۴/۶۹
۴/۱۲-
۷۴/۴۷
۴
۰۰۰/۰
کم
۹۱
۴/۶۹
۶/۲۱
متوسط
۱۰۳
۴/۶۹
۶/۳۳
زیاد
۶۶
۴/۶۹
۴/۳-
خیلی زیاد
۳۰
۴/۶۹
۴/۳۹-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که در جدول مشاهده می شود فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط و کم بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد. همچنین در گروه های خیلی کم، زیاد و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد.
دادههای جدول نشان می دهد مقدار آماره محاسبه شده برای گویه چهارم مؤلفه فعالیتهای یادگیری برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنیدار می باشد. این امر بدان معنی است که فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط و کم، بیشتر از سایر طبقات می باشد. بنابراین می توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نه تصادفی گروه های متغیر بر این باورند که در انتخاب فعالیتهای یادگیری درس مهارتهای زندگی به آمادگی عقلی، جسمی، اجتماعی و عاطفی آن ها توجه چندانی نشده است.
جدول ۴- ب- ۳۸: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه پنجم مؤلفه فعالیت های یادگیری برنامه درسی مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۶۰
۴/۶۹
۴/۹-
۲۶/۵۹
۴
۰۰۰/۰
کم
۷۶
۴/۶۹
۶/۶
متوسط
۱۲۱
۴/۶۹
۶/۵۱
زیاد
۵۳
۴/۶۹
۴/۱۶-
خیلی زیاد
۳۷
۴/۶۹
۴/۳۲-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که داده های جدول (۴-ب-۳۸) نشان می دهد فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط و کم، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد. همچنین در گروه های خیلی کم، زیاد و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانیهای مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر بصورت تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. علاوه بر این دادههای جدول نشان می دهد مقدار آماره محاسبه شده برای گویه پنجم مؤلفه فعالیتهای یادگیری برنامه آموزش مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنیدار است. این امر بدان معناست که فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد میشود. یعنی بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیفهای متوسط و کم، بیشتر از سایر طبقات است. بنابراین می توان اذعان داشت اکثر دانش آموزان با انتخاب نظامدار و آگاهانه گروه های

دیدگاهتان را بنویسید