پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، برنامه درسی، دانش آموزان، دانش آموز

دانلود پایان نامه

مقدار محاسبه شده برای گویه دوم مؤلفه ارزشیابی در برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار است. این امر بدان معناست که فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروههای متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد میشود. یعنی بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنیداری وجود دارد و تراکم دادهها در ردیفهای متوسط و کم، بیشتر از سایر طبقات است. بنابراین میتوان گفت اکثر دانشآموزان با انتخاب نظامدار و آگاهانه هر یک از گروه های متغیر بر این باورند که به اندازه کافی از جریان یادگیری (آموخته های) آنها در کلاس درس مهارتهای زندگی، مرحله به مرحله ارزشیابی به عمل نمی آید.
جدول ۴- ب- ۴۵: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه سوم مؤلفه ارزشیابی در برنامه درسی مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۳۹
۴/۶۹
۴/۳۰-
۹۸/۳۸
۴
۰۰۰/۰
کم
۵۶
۴/۶۹
۴/۱۳-
متوسط
۱۰۰
۴/۶۹
۶/۳۰
زیاد
۹۳
۴/۶۹
۶/۲۳
خیلی زیاد
۵۹
۴/۶۹
۴/۱۰-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که در جدول مشاهده می شود فراوانی های مشاهده در گروه های متوسط و زیاد، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های خیلی کم، کم و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. با توجه به این که مقدار آماره محاسبه شده برای گویه سوم مؤلفه ارزشیابی در برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار است، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد
می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنی دار و آشکاری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط و زیاد، بیشتر از سایر طبقات می باشد. بنابراین می توان اذعان داشت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نه انتخاب تصادفی گروه های متغیر بر این باورند که خودارزیابی در برنامه درسی مهارتهای زندگی تا حد زیادی می تواند مفید و مؤثر واقع شود.
جدول ۴- ب- ۴۶: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه اول مؤلفه گروه بندی در برنامه آموزش مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۲۹
۴/۶۹
۴/۴۰-
۳۳/۵۳
۴
۰۰۰/۰
کم
۴۷
۴/۶۹
۴/۲۲-
متوسط
۷۸
۴/۶۹
۶/۸
زیاد
۱۰۰
۴/۶۹
۶/۳۰
خیلی زیاد
۹۳
۴/۶۹
۶/۲۳
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که در جدول (۴-ب-۴۶)مشاهده میشود فراوانیهای مشاهده در گروههای متوسط، زیاد و خیلی زیاد، بیشتر از فراوانیهای مورد انتظار همان گروه ها می باشد. یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های خیلی کم و کم، فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی منتظره هر طبقه یا گروه، برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد.
علاوه بر این داده های جدول نشان میدهد که مقدار آماره محاسبه شده برای گویه اول مؤلفه گروه بندی در برنامه آموزش مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار می باشد، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های زیاد، خیلی زیاد و متوسط بیشتر از سایر طبقات می باشد. بنابراین می توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام دار گروه های متغیر معتقدند که برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی بهتر است از فعالیتهای گروهی استفاده شود.
جدول ۴- ب- ۴۷: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه دوم مؤلفه گروه بندی در برنامه درسی مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۲۵
۴/۶۹
۴/۴۴-
۵۱/۵۸
۴
۰۰۰/۰
کم
۴۷
۴/۶۹
۴/۲۲-
متوسط
۸۴
۴/۶۹
۶/۱۴
زیاد
۹۳
۴/۶۹
۶/۲۳
خیلی زیاد
۹۸
۴/۶۹
۶/۲۸
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که داده های جدول نشان می دهد، فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط، زیاد و خیلی زیاد، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد. همچنین در گروه های خیلی کم و کم فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر بصورت تصادفی باشد، می توان انتظار داشت که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد.
با توجه به این که مقدار آماره محاسبه شده برای گویه دوم مؤلفه گروه بندی در برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار است، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروههای متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنی دار و آشکاری وجود دارد و تراکم دادهها در ردیفهای متوسط، زیاد و خیلی زیاد، بیشتر از سایر طبقات است. بنابراین میتوان گفت اکثر دانشآموزان با انتخاب آگاهانه و نه انتخاب تصادفی گروههای متغیر معتقدند که کار کردن در گروههای کوچک (۴ تا ۶ نفر) در کلاس درس مهارتهای زندگی برایشان بسیار حائز اهمیت می باشد.
جدول ۴- ب- ۴۸: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه سوم مؤلفه گروه بندی در برنامه درسی مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۶۳
۴/۶۹
۴/۶-
۸۹/۶۲
۴
۰۰۰/۰
کم
۷۰
۴/۶۹
۶/۰
متوسط
۱۲۱
۴/۶۹
۶/۵۱
زیاد
۶۴
۴/۶۹
۴/۵-
خیلی زیاد
۲۹
۴/۶۹
۴/۴۰-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که در جدول مشاهده می شود، فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط و کم، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های خیلی کم، زیاد و خیلی زیاد، فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر بصورت تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. با توجه به این که مقدار آماره محاسبه شده برای گویه سوم مؤلفه گروه بندی در برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار است، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط و کم، بیشتر از سایر طبقات می باشد. بنابراین می توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نه انتخاب تصادفی گروه های متغیر بر این باورند که کار کردن در گروه های بزرگ (۸ تا ۱۰ نفر) در کلاس درس مهارتهای زندگی اهمیت چندانی برایشان ندارد.
جدول ۴- ب- ۴۹: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه چهارم مؤلفه گروه بندی در برنامه درسی مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۶۶
۴/۶۹
۴/۳-
۹۷/۴۴
۴
۰۰۰/۰
کم
۶۹
۴/۶۹
۴/۰-
متوسط
۱۱۴
۴/۶۹
۶/۴۴
زیاد
۶۱
۴/۶۹
۴/۸-
خیلی زیاد
۳۷
۴/۶۹
۴/۳۲-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که مشاهده می شود، فراوانی های مشاهده شده در گروه متوسط، بیشتر از فراوانی مورد انتظار همان گروه می باشد یعنی تراکم افراد در این گروه بیشتر از سایر گروهها میباشد. همچنین در گروههای خیلی کم، کم، زیاد و خیلی زیاد، فراوانیهای مشاهده شده کمتر از فراوانیهای مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی منتظره هر طبقه یا گروه برابر با ۴/۶۹ باشد. با توجه به این که مقدار آماره محاسبه شده برای گویه چهارم مؤلفه گروه بندی در برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار می باشد، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنی دار و آشکاری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف متوسط بیشتر از سایر طبقات است. همچنین تراکم داده ها در ردیفهای خیلی کم و کم نیز بیشتر به نظر می آید. از این رو می توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام دار گروه های متغیر بر این باورند که در گروه بندی برای یادگیری درس مهارتهای زندگی، در حد متوسط و نه آن چنان که می بایست به علایق آن ها توجه داشت.
جدول ۴- ب- ۵۰: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه پنجم مؤلفه گروه بندی در برنامه درسی مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۸۳
۴/۶۹
۶/۱۳
۰۶/۹
۴
۰۵۹/۰
کم
۵۱
۴/۶۹
۴/۱۸-
متوسط
۷۹
۴/۶۹
۶/۹
زیاد
۶۶
۴/۶۹
۴/۳-
خیلی زیاد
۶۸
۴/۶۹
۴/۱-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که داده های جدول(۴-ب-۵۰) نشان می دهد فراوانی های مشاهده شده در گروه های خیلی کم و متوسط، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد. همچنین در گروه های کم، زیاد و

دیدگاهتان را بنویسید