پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، برنامه درسی، دانش آموزان، دانش آموز

دانلود پایان نامه

خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر بصورت تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد.
با توجه به این که مقدار آماره محاسبه شده برای گویه پنجم مؤلفه گروهبندی در برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۵/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار نیست. بنابراین نمی توان فرض صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) را رد کرد. هر چند بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت دیده میشود، اما این تفاوت ها در حدی نیست که بتوان گفت جامعه موردنظر آن گونه که در فرض صفر آمده توزیع نشده است. از این رو میتوان گفت دیدگاه دانش آموزان دربار? انتخاب اعضای گروه بر اساس یک ویژگی مشترک در کلاس درس آموزش مهارتهای زندگی متفاوت است. برخی معتقدند که بهتر است انتخاب اعضای گروه بر اساس یک ویژگی مشترک انجام شود (مثلاً افراد آرام در یک گروه قرار گیرند و …) و بر عکس برخی دیگر موافق با چنین عقیده ای نیستند.
جدول ۴- ب- ۵۱: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه ششم مؤلفه گروه بندی در برنامه درسی مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۸۱
۴/۶۹
۶/۱۱
۸۱/۲۶
۴
۰۰۰/۰
کم
۶۹
۴/۶۹
۴/۰-
متوسط
۹۹
۴/۶۹
۶/۲۹
زیاد
۵۲
۴/۶۹
۴/۱۷-
خیلی زیاد
۴۶
۴/۶۹
۴/۲۳-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که در جدول مشاهده می شود فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط و خیلی کم بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد، یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های کم، زیاد و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. با توجه به این که مقدار آماره محاسبه شده برای گویه ششم مؤلفه گروه بندی در برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار است، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط، خیلی کم و کم، بیشتر از سایر طبقات می باشد. بنابراین میتوان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و معقول گروه های متغیر بر این باورند که انتخاب اعضای گروه در کلاس درس مهارتهای زندگی بهتر است به صورت تصادفی انجام نشود.
جدول ۴- ب- ۵۲: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه اول مؤلفه زمان برنامه درسی مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۴۳
۴/۶۹
۴/۲۶-
۲۱/۱۳۶
۴
۰۰۰/۰
کم
۱۲۵
۴/۶۹
۶/۵۵
متوسط
۱۱۷
۴/۶۹
۶/۴۷
زیاد
۴۶
۴/۶۹
۴/۲۳-
خیلی زیاد
۱۶
۴/۶۹
۴/۵۳-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که مشاهده می شود فراوانی های مشاهده شده در گروه های کم و متوسط، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر گروه ها می باشد. همچنین در گروه های خیلی کم، زیاد و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به صورت تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد.
با توجه به این که مقدار آماره محاسبه شده برای گویه اول مؤلفه زمان برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار می باشد، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های کم و متوسط، بیشتر از سایر طبقات می باشد. بنابراین می توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام دار گروه های متغیر بر این باورند که زمان جلسات برای یادگیری هر یک از مفاهیم مهارتهای زندگی کفایت نمی کند و خواستار اختصاص زمان بیشتری برای یادگیری محتوای این برنامه درسی هستند.
جدول ۴- ب- ۵۳: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه دوم مؤلفه زمان برنامه درسی مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۵۶
۴/۶۹
۴/۱۳-
۹۱/۱۷۴
۴
۰۰۰/۰
کم
۱۱۰
۴/۶۹
۶/۴۰
متوسط
۱۴۲
۴/۶۹
۶/۷۲
زیاد
۲۵
۴/۶۹
۴/۴۴-
خیلی زیاد
۱۴
۴/۶۹
۴/۵۵-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که داده های جدول نشان می دهد فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط و کم، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد. یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های خیلی کم، زیاد و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. علاوه بر این داده های جدول نشان می دهد مقدار بدست آمده برای گویه دوم مؤلفه زمان برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار است. این امر بدان معناست که فرض صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیفهای متوسط و کم، بیشتر از سایر طبقات می باشد. بنابراین می توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نه تصادفی هر یک از گروه های متغیر معتقدند که زمان جلسات به اندازه کافی امکان آن را فراهم نمی کند که ارزیابی بهتری از آموخته های آن ها بعمل آید.
جدول ۴- ب- ۵۴: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه سوم مؤلفه زمان برنامه درسی مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۵۷
۴/۶۹
۴/۱۲-
۶۳/۱۰۸
۴
۰۰۰/۰
کم
۱۱۰
۴/۶۹
۶/۴۰
متوسط
۱۲۰
۴/۶۹
۶/۵۰
زیاد
۳۶
۴/۶۹
۴/۳۳-
خیلی زیاد
۲۴
۴/۶۹
۴/۴۵-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که در جدول(۴-ب-۵۴) دیده می شود، فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط و کم، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد. یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های خیلی کم، زیاد و خیلی زیاد، فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به صورت تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد.
با توجه به این که مقدار آماره محاسبه شده برای گویه سوم مؤلفه زمان برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار است. بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط و کم، بیشتر از سایر طبقات است. از این رو می توان اذعان داشت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام دار گروه های متغیر معتقدند که زمان جلسات به اندازه کافی امکان آن را فراهم نمی کند تا معلم با کیفیت بهتری به تدریس مفاهیم درس مهارتهای زندگی بپردازد.
جدول ۴- ب- ۵۵: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه چهارم مؤلفه زمان برنامه درسی مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۵۷
۴/۶۹
۴/۱۲-
۵۱/۴۷
۴
۰۰۰/۰
کم
۶۳
۴/۶۹
۴/۶-
متوسط
۱۱۶
۴/۶۹
۶/۴۶
زیاد
۷۲
۴/۶۹
۶/۲
خیلی زیاد
۳۹
۴/۶۹
۴/۳۰-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که مشاهده می شود، فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط و زیاد، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد. یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های خیلی کم، کم و خیلی زیاد، فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد.
با توجه به این که مقدار آماره محاسبه شده برای گویه چهارم مؤلفه زمان برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار می باشد، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط و زیاد بیشتر از سایر طبقات است. بنابراین می توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام دار گروه های متغیر بر این باورند که زمان جلسات توسط معلم تا حد متوسطی مدیریت و کنترل می شود.
جدول ۴- ب- ۵۶: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه اول مؤلفه فضای آموزشی برنامه درسی مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی

دیدگاهتان را بنویسید