پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، دانش آموز، دانش آموزان، اولویت بندی

دانلود پایان نامه

میانگین رتب? ۷۵/۲، اولویت دوم به ایجاد آزادی عمل بیشتر برای دانش آموزان در یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی بوسیله روش های تدریس معلم با میانگین رتبه ۵۰/۲، اولویت سوم معنی داری به سازگاری روش های تدریس معلم با علایق (خواسته ها و ادراکات) دانش آموزان با میانگین رتبه ۴۳/۲ و در نهایت اولویت چهارم و آخر به فراهم آوردن فرصتهایی برای دانش آموزان جهت تجربه و تمرین عملی مهارتهای زندگی بوسیله روش های تدریس معلم با کمترین میانگین رتبه ۳۲/۲ اختصاص دارد.
۶. اولویت بندی گویههای مؤلفه ارزشیابی مهارتهای زندگی بدین صورت است که اولویت اول معنی داری به مفید واقع شدن خود ارزیابی دانش آموزان در برنامه آموزش مهارتهای زندگی با میانگین رتب? ۲۶/۲، اولویت دوم به گرایش ارزشیابی درس مهارتهای زندگی به سمت شیوههایی که مشارکت و همکاری معلم و دانش آموز را میطلبد، با میانگین رتب? ۰۲/۲ و اولویت آخر به انجام ارزیابی مرحلهای (تکوینی) از جریان یادگیری دانشآموزان با کمترین میانگین رتبه ۷۲/۱ اختصاص دارد.
۷. رتبه بندی اولویت مؤلفه گروه بندی دانش آموزان در برنامه آموزش مهارتهای زندگی بدین صورت است که اولویت اول معنی داری به اهمیت کار کردن دانش آموزان در گروه های کوچک (۴ تا ۶ نفر) با میانگین رتب? ۵۳/۴، دوم به استفاده از فعالیت های گروهی در یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با میانگین رتب? ۵۰/۴، سوم به گروه بندی در کلاس درس مهارت های زندگی بر مبنای علایق مشترک دانش آموزان ـ و نه تشخیص معلم ـ با میانگین رتب? ۹۸/۳، چهارم به انتخاب اعضای گروه بر اساس یک ویژگی مشترک با میانگین رتبه ۲۳/۳، پنجم به انتخاب اعضای گروه به صورت تصادفی با میانگین رتبه ۴۵/۲ و اولویت ششم و آخر به اهمیت کار کردن در گروه های بزرگ (۸ تا ۱۰ نفر) با میانگین رتبه ۳۰/۲ اختصاص دارد.
۸. در مؤلفه زمان آموزشی برنامه درسی مهارتهای زندگی، اولویت اول معنی داری به کنترل زمان جلسات توسط معلم یا مدیریت زمان یا میانگین رتب? ۳۰/۳، اولویت دوم به کفایت زمان جلسات برای ارزیابی بهتر از آموخته های دانش آموزان با میانگین رتبه ۲۹/۲، اولویت سوم به کفایت زمان جلسات برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۲۳/۲، و در نهایت اولویت چهارم و آخر به کفایت زمان جلسات جهت تدریس بهتر مفاهیم درس مهارتهای زندگی با میانگین رتّ ۱۹/۲ اختصاص دارد.
۹. اولویت بندی گویه های فضای آموزشی مهارتهای زندگی از دیدگاه معلمان بدین صورت است که اهمیت استفاده از فضاهای آموزشی خارج از مدرسه برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۷۷/۲ در اولویت اول، کفایت فضای آموزشی مدرسه برای یادگیری مفاهیم برنامه درسی مهارتهای زندگی با رتب? ۶۲/۱، در اولویت دوم و کیفیت فضای آموزشی مدرسه برای یادگیری مفاهیم برنامه درسی مهارتهای زندگی با کمترین میانگین رتب? ۶۱/۱ در اولویت سوم و آخر معنی دار است.
جدول ۴- ج – ۳- نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت بندی عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی به تفکیک اهمیت گویه های هر مؤلفه از دید دانش آموزان
الفـ اهداف مهارتهای زندگی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
ذـ راهبردهای تدریس
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
گویه الف-۲
۵۶/۲
اول
۰۳/۲
۳
۵۶۶/۰
گویه ذ-۴
۵۷/۲
اول
۶۰/۲
۳
۴۵۷/۰
گویه الف-۳
۵۲/۲
دوم
گویه ذ-۱
۵۱/۲
دوم
گویه الف-۴
۴۸/۲
سوم
گویه ذ-۳
۴۸/۲
سوم
گویه الف-۱
۴۴/۲
چهارم
گویه ذ-۲
۴۴/۲
چهارم
بـ مواد آموزشی مهارتهای زندگی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
رـ ارزشیابی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
گویه ب -۲
۲۲/۲
اول
۵۷/۴۹
۲
۰۰۰/۰
گویه ر-۳
۲۷/۲
اول
۴۹/۴۳
۲
۰۰۰/۰
گویه ب – ۳
۰۳/۲
دوم
گویه ر-۱
۹۵/۱
دوم
گویه ب – ۱
۷۵/۱
سوم
گویه ر-۲
۸۱/۱
سوم
جـ محتوای مهارتهای زندگی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
ز ـ گروه بندی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
گویه ج-۱
۰۷/۵
اول
۲۱/۱۰۹
۷
۰۰۰/۰
گویه ز-۲
۱۳/۴
اول
۴۵/۱۳۷
۵
۰۰۰/۰
گویه ج-۵
۹۹/۴
دوم
گویه ز-۱
۰۹/۴
دوم
گویه ج-۳
۹۷/۴
سوم
گویه ز-۵
۳۹/۳
سوم
گویه ج-۶
۴۸/۴
چهارم
گویه ز-۳
۱۵/۳
چهارم
گویه ج-۸
۳۸/۴
پنجم
گویه ز-۴
۱۵/۳
پنجم
گویه ج-۴
۲۷/۴
ششم
گویه ز-۶
۱۰/۳
ششم
گویه ج-۷
۹۳/۳
هفتم
گویه ج-۲
۹۱/۳
هشتم
دـ فعالیت های یادگیری
مهارتهای زندگی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
س ـ زمان آموزشی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
گویه د-۳
۱۲/۳
اول
۲۷/۹
۴
۰۴۵/۰
گویه س-۴
۸۲/۲
اول
۱۳/۴۴
۳
۰۰۰/۰
گویه س-۳
۴۳/۲
دوم
گویه د- ۵
۱۰/۳
دوم
گویه س -۱
۴۲/۲
سوم
گویه د-۴
۰۲/۳
سوم
گویه س -۲
۳۲/۲
چهارم
ش – فضای آموزشی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
گویه د-۱
۹۱/۲
چهارم
گویه ش-۳
۵۷/۲
اول
۳۳/۲۲۱
۲
۰۰۰/۰
گویه ش-۲
۸۳/۱
دوم
گویه د-۱
۸۶/۲
پنجم
گویه ش-۱
۶۰/۱
سوم
۱. همان طور که نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت بندی گویه های مربوط به اهداف برنامه درسی مهارتهای زندگی از دیدگاه دانش آموزان نشان می دهد اولویت اول عدم معنی داری به طراحی هدفهای درسی مهارتهای زندگی بر اساس نیازهای جامعه با میانگین رتبه ۵۶/۲، دوم به تناسب اهداف برنامه آموزش مهارتهای زندگی با نیازهای جامعه آینده دانش آموزان با میانگین رتبه ۵۲/۲، سوم به تناسب هدفهای این درس با تغییرات اساسی (اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی) جامعه با میانگین رتب? ۴۸/۲ و اولویت چهارم و آخر به تناسب هدفهای درس مهارت های زندگی با نیازهای دانش آموزان با میانگین رتبه ۴۴/۲ اختصاص دارد.
۲. ستون میانگین رتبه های گویه های مربوط به مواد آموزشی مهارتهای زندگی از طریق آزمون فریدمن و از دیدگاه دانش آموزان نشان می دهد که در اولویت اول، تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی بوسیله مواد آموزشی گروهی (فیلم، پوستر، اسلاید و …) با میانگین رتبه ۲۲/۲، دوم تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی بوسیل? مواد آموزشی انفرادی (برگه های تمرین، مواد کمکی، کتاب درسی و …) با میانگین رتبه ۰۳/۲ و سازگاری مواد آموزشی مورد استفاده برای درس مهارت های زندگی با علایق دانش آموزان با میانگین رتبه ۷۵/۱ در اولویت آخر معنی دار می باشد.
۳. اولویت بندی گویه های محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی بدین صورت است که: اولویت اول معنی داری به تناسب محتوای این برنامه با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی) با میانگین رتب? ۰۷/۵، اولویت دوم به تناسب محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با توانایی های یادگیری دانش آموزان با میانگین رتبه ۹۹/۴، اولویت سوم به تناسب محتوای این برنامه با مسائل و مشکلات جامعه با میانگین رتبه ۹۷/۴، اولویت چهارم به تناسب محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی با زندگی واقعی دانش آموزان با میانگین رتبه ۴۸/۴، اولویت پنجم به وجود ارتباط منطقی یا همگرایی بین مفاهیم مختلف ارائه شده در برنامه درسی مهارتهای زندگی با میانگین رتب? ۳۸/۴، اولویت ششم به تناسب محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با نیازها و رغبت های دانش آموزان با میانگین رتب? ۲۷/۴، اولویت هفتم به تسهیل یادگیری سایر دروس بوسیله محتوای برنامه مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۹۳/۳، و در نهایت اولویت هشتم و آخر به تناسب محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با پیشرفت های علمی [و تکنولوژیکی] در سطح جامعه جهانی با میانگین رتبه ۹۱/۳ اختصاص دارد.
۴. در مؤلفه فعالیتهای یادگیری برنامه آموزش مهارتهای زندگی، اولویت اول معنی داری به تناسب فعالیتهای یادگیری انتخاب شده با معلومات و تجارب فعلی دانش آموزان با میانگین رتب? ۱۲/۳، اولویت دوم به فراهم شدن شرایطی جهت شرکت جستن خود دانش آموزان در انتخاب فعالیتهای یادگیری با میانگین رتب? ۱۰/۳، اولویت سوم به توجه به آمادگی (عقلی، جسمی، اجتماعی و عاطفی) دانش آموزان در انتخاب فعالیتهای یادگیری با میانگین رتبه ۰۲/۳، اولویت چهارم به تناسب فعالیتهای یادگیری با نیازها و علایق دانش آموزان با میانگین رتب? ۹۱/۲، و اولویت پنجم و آخر به فراهم شدن فرصت لازم برای دانش آموزان جهت تمرین هر یک از مهارتها بوسیله فعالیتهای یادگیری با میانگین رتبه ۸۶/۲ اختصاص دارد.
۵. رتبه بندی اولویت مؤلفه راهبردهای تدریس مهارتهای زندگی بدین صورت است که ایجاد آزادی عمل بیشتر در یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی بوسیله روش های تدریس معلم با میانگین رتبه ۵۷/۲ در اولویت اول، درگیری دانش آموزان در فرایند یادگیری بواسط? روشهای تدریس معلم با میانگین رتب? ۵۱/۲ در اولویت دوم، ایجاد فرصتهایی برای دانش آموزان بوسیله روشهای تدریس جهت تجرب? عملی مهارت های زندگی با میانگین رتبه ۴۸/۲ در اولویت سوم و سازگاری روشهای تدریس معلم با علایق (خواسته و ادراکات) دانش آموزان در اولویت چهارم و آخر معنی دار نیست.
۶. اولویتبندی گویههای مؤلفه ارزشیابی مهارتهای زندگی بدین صورت است که اولویت اول معنیداری به مفید واقع شدن خودارزیابی در برنامه آموزش مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۲۷/۲، اولویت دوم به گرایش ارزشیابی درس مهارتهای زندگی به سمت شیوههایی که مشارکت و همکاری معلم و دانش آموز را میطلبد، با میانگین رتبه ۹۵/۱، و اولویت آخر به انجام ارزیابی مرحله ای از جریان یادگیری دانش آموزان با کمترین میانگین رتبه ۸۱/۱ اختصاص دارد.
۷. در مؤلفه گروه بندی دانش آموزان در برنامه آموزش مهارت های زندگی اولویت اول معنی داری به اهمیت کار کردن دانش آموزان در گروه های کوچک (۴ تا ۶ نفر) با میانگین رتب? ۱۳/۴، دوم به استفاده دانش آموزان از فعالیتهای گروهی در یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۰۹/۴، سوم به انتخاب اعضای گروه بر اساس یک ویژگی مشترک با میانگین رتبه ۳۹/۳، چهارم به اهمیت کار کردن در گروه های بزرگ (۸ تا ۱۰ نفری) برای دانش آموزان و همچنین توجه به علایق دانش آموزان در گروه بندی، بصورت مشترک با میانگین رتبه ۱۵/۳، و اولویت پنجم و آخر به انتخاب تصادفی اعضای گروه با کمترین میانگین رتبه ۱۰/۳ اختصاص دارد.
۸. اولویت بندی گویه های زمان آموزش مهارتهای زندگی از دیدگاه دانش آموزان بدین صورت است که اولویت اول معنی داری

دیدگاهتان را بنویسید