پایان نامه ارشد درباره رفتار شهروندی سازمانی و سازمان تامین اجتماعی

دانلود پایان نامه

5-5) پیشنهاداتی بر پایه یافته های تحقیق:
با توجه به اینکه در فرضیه اول رابطه بین تعهد سازمانی ورفتار شهروندی سازمانی مشاهده شد ، به مدیریت سازمان تامین اجتماعی استان گیلان پیشنهاد می گرددکه درجهت افزایش رفتار های شهروندی سازمانی کارکنان به تعهد سازمانی به عنوان یک ابزارتاثیر گذار توجه گردد. همانطور که مشخص شد تمامی ابعاد سه گانه تعهد سازمانی رابطه مثبت و مستقیمی با بروز رفتارشهروندی کارکنان داشته است. درنتیجه توجه به تک تک ابعاد تعهد سازمانی می تواند تاثیر به سزایی دربروز رفتارشهروندی سازمانی از سوی کارکنان داشته باشد. درادامه با توجه به ابعاد تعهد سازمانی پیشنهاداتی ارایه خواهد شد.
متناظر با فرضیه دوم که رابطه مثبتی بین تعهد مستمر با رفتارشهروندی سازمانی آنان درسازمان تامین اجتماعی استان گیلان مشاهده شد به مدیریت سازمان توصیه می گردد در جهت افزایش رفتارشهروندی سازمانی سازمان با ایجاد برنامه هایی دلبستگی کارکنان رابه خود زیاد نمایدکه این کارمی تواند از طریق پاداش های مادی ومعنوی صورت گیرد.
متناظر با فرضیه سوم که رابطه مثبتی بین تعهد عاطفی با رفتارشهروندی سازمانی آنان درسازمان تامین اجتماعی استان گیلان مشاهده شد به مدیریت سازمان توصیه می گردد در جهت افزایش رفتار شهروندی سازمانی سازمان با ایجاد برنامه هایی ازروش های افزایش تعهد عاطفی کارکنان استفاده نماید. از جمله این روش ها می توان به ایجاد درگیری شغلی کارکنان با اهداف سازمانی نام برد.
متناظر با فرضیه چهارم که رابطه مثبتی بین تعهد هنجاری با رفتارشهروندی سازمانی آنان درسازمان تامین اجتماعی استان گیلان مشاهده شد به مدیریت سازمان توصیه می گردد در جهت افزایش رفتار شهروندی سازمانی سازمان با ایجاد برنامه هایی ازروش های افزایش تعهد هنجاری کارکنان استفاده نماید. دراین بین سازمان مورد مطالعه با تشویق های متناوب ودادن پاداش کارکنان را غافلگیرنموده ووفاداری آنان به سازمان راافزایش دهد. به طور مثال با مذاکره با بانک ها وسایر نهاد های مالی وامهای بلند مدت برای کارکنان فراهم سازد.
متناظر با فرضیه پنجم که مشاهده شد که با افزایش سابقه کار کارکنان تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی کاهش می یابد، به سازمان پیشنهاد می گردد که برنامه های خاصی برای کارکنان با سابقه تر در نظر بگیرد. به طور مثال استفاده از ارتقا درون سازمانی در احراز پست های سازمانی می تواند مفید باشد.
متناظر با فرضیه ششم که مشاهده شد که با افزایش تحصیلات کارکنان تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی افزایش می یابد، به سازمان پیشنهاد می گردد که برنامه های در جهت کمک با کارکنان در جهت ادامه تحصیل در نظر بگیرد. به طور مثال وام و یامرخصی تحصیلی در این زمینه می تواند مفید باشد.
موارد دیگرپیشنهادی جهت افزایش تعهد سازمانی وبه دنبال آن بهبود رفتار شهروندی در کارکنان به شرح زیر می باشد:
1-استفاده از روش های غنی سازی شغلی به دلیل اینکه کارکنان احساس کنند که سازمان برای آنها ارزش قائل بوده ورشد وتعالی کارکنان برای سازمان مهم باشد. به طور مثال به کارکنان اختیارات بیشتری داده شود ومسئولیت های مهمی درارتباط با پست مربوطه تفویض اختیارگردد.
2-شفاف سازی ارتقاء سازمانی پرسنل به طوریکه کارکنان به طور واضح دلیل کسب ارتقا ویا عدم کسب ارتقا خود رابداند.که این برعهد بخش مدیریت منابع انسانی سازمان می باشد که بخش نامه ها را به کارکنان اطلاع رسانی نماید.
3-ایجاد حس اعتماددر بین کارکنان به سازمان با شفاف ساز رویه ها وفرایند های سازمانی
4-برقراری ارتباطات رودررو بین مدیران وکارکنان جهت بحث پیرامون مسایل سازمان به طورمثال برگزاری جلسات پرسش وپاسخ در طول هرهفته.
5-برقرای تشویق ها وپاداش ها برای اعضای خانواده کارکنان به طور مثال دانش اموزان ودانشجویان ممتاز.
6.توجه بیشتر به وضعیت جسمی کارکنان به طور مثال استفاده ازمشاورین پزشکی.
7.توجه به محل کار واستفاده از امکانات مناسب برای محل کار ازجمله هوا ونور وامکانات سخت افزاری.
8.مناسب به طور مثال استفاده از مانیتورهای پیشرفته که کمترین اسیب رابه قوه بینایی فرد وارد می کنند.
9.ایجاد درگیری شغلی برای کارکنان از طریق تفویض اختیارات بیشتر به کارکنان.
10.ارایه اطلاعات جدید شغلی به کارکنان وعدم پنهان کاری در این زمینه.
5-7) محدودیت های تحقیق:
-انتخاب محل جغرافیایی پژوهش با توجه به جامعیت موضوع و محدودیت زمان ، تحقیق مورد نظر تنها در استان گیلان صورت پذیرفت که با امکانات موجود تعیین گردید .
-این تحقیق محدود به کارکنان بخش بیمه ای سازمان تامین اجتماعی است و لذا تعمیم نتایج به کل سازمان باید با احتیاط صورت بگیرد.
5-6) پیشنهادات تحقیقات آتی
1-نقش جنسیت و یا سن نیز به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شود.