پایان نامه ارشد درباره مفهوم رفتار شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

دانلود پایان نامه

تعهد مستمر: آگاهی نسبت به هزینه هایی که در هنگام ترک خدمت باید پرداخت.
تعهد هنجاری: احساس اجبار به ماندن در سازمان ((Meyer and Allen, 1991.
ب ) تعریف عملیاتی :
در این تحقیق حاضر منظور از « تعهد سازمانی » میزان نمره ای است که هر یک از آزمودنی ها در پرسشنامه24سوالی آلن و میر (2000) کسب می کنند. شاخص ها بر اساس مقیاس 5 گزینه ای لیکرت است.
1-9-1) متغیر وابسته تحقیق : رفتار شهروندی سازمانی
الف ) تعریف مفهومی :
« اورگان » رفتار شهروندی را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می داند که ورای الزامات سازمانی است (unal , 2013).
ب ) تعریف عملیاتی :
در تحقیق حاضر منظور از « رفتار شهروندی سازمانی » میزان نمره ای است که هر یک از آزمودنی ها در پرسشنامه24سوالی پودساکف (2000) کسب می کنند. شاخص ها بر اساس مقیاس 5 گزینه ای لیکرت است.
1-9 ) قلمرو تحقیق
1-9-1) قلمرو موضوعی تحقیق:
قلمرو تحقیق مربوط به مباحث علوم رفتاری است.
1-9-2) قلمرو مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی تحقیق حاضر سازمان تامین اجتماعی استان گیلان است.
1-9-3) قلمرو زمانی تحقیق :
این تحقیق در بازه زمانی شهریور1393 تا دی 1393 انجام گرفته است.

فصل دوم
ادبیات تحقیق
بخش اول: رفتار شهروندی سازمانی
2-1-1) مقدمه:
شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی، نیاز آن ها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار نموده است، نسلی که از آن ها به عنوان سربازان سازمانی یاد می‌شود. این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان‌های اثربخش از غیراثربخش هستند چراکه سازمان را موطن خود می‌دانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند. امروزه از تلاش‌های فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتارهای افزون بر نقش یا رفتار‌های شهروندی سازمانی و یاد می‌کنند. اکثر مدیران نیز خواهان کارکنانی هستندکه بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت می‌کنند. آن ها به‌دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می‌روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می‌زنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست و به‌طور کلی رفتارشهروندی سازمانی بالایی دارند (رامین مهروهمکاران،1388). عوامل متفاوتی بر بروز این نوع رفتار ها تاثیر گذار هستند که تعهد سازمانی یکی از این گونه رفتار هاست که در این تحقیق بررسی می شود. در این بخش به ارایه ادبیات تحقیق مرتبط به رفتار شهروندی سازمانی پرداخته می شود.
2-1-2) ورود مفهوم رفتار شهروندی سازمانی به ادبیات مدیریت