پایان نامه ارشد رایگان با موضوع توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی و سن افراد مورد بررسی

دانلود پایان نامه

مازلو (195) بحثی را مطرح کرد که روانشناسی متمایل است تا بر نیمه تاریک توانایی هایش تمرکز کند. وی پیشنهاد کرد که این رشته باید متعادل تر شود و بر حوضه هایی مثل رشد، رضایت، خوشبینی و واقعیت دادن به ظرفیت های انسانی تمرکز کند (آوی ، لوتانز، اسمیت و پالمر، 2010). روانشناسی مثبت نگر به نیرومندی های افراد (نسبت به ضعف ها و بدکارکردیها) علاقه مند است و اینکه چطور آنها میتوانند رشد و پیشرفت داشته باشند (نبست به ثابت بودن و درجا ماندن) (لوتانز، نورمن، آوولیو و آوی، 2008). در واقع سلیگمن (1998) این تغییر جهت را ایجاد کرد تا تمرکز کاذب بر بدکارکردی ها، ضعف ها و بیماریهای روانی انسان برداشته شود و به جای آن نیروها، توانایی ها و کمال انسان در کانون توجه قرار گیرند. بهترین قابلیت های مثبت روانشناختی ای که ملاک های ذکر شده ی رفتار سازمانی مثبت نگر را شامل می شوند عبارتند از ، خودکارآمدی، امیدواری، خوشبینی و تاب آوری (لوتانز، 2002، لوتانز ، یوسف و آوولیو، 2006، 2007، به نقل از لارسون و لوتانز، 2006). اخیرا تحقیقات در رفتار سازمانی مثبت نگر به آنچه سرمایه روانشناختی نام گرفته است معطوف شده است.در حالی که تحقیقات قبلی و ابتدایی این حیطه هر کدام از چهار سازه ای که سرمایه روانشناختی را تشکیل داده اند، را دربر میگرفت و آنها را جدای از هم مورد بررسی قرار می دادند، اما مطالعات سرمایه روانشناختی این سازه ها را در ارتباط با یکدیگر می بیند و مشترکات این متغیرها را در نظر می گیرد (نورمن، آوی، نیم نیچت و پیگن، 2010). بنابراین سرمایه روانشناختی به عنوان یک سازه حالت گونه که ریشه در روانشناسی مثبت نگر به طور کل و پس از آن رفتار سازمانی مثبت نگر دارد و از چهار سازه ی خودکارآمدی، خوشبینی، امیدواری و تاب آوری تشکیل شده است توسط لوتانز (2002) معرفی شد. در نهایت می توان اینطور بیان کرد که روانشناسی مثبت نگر متمرکز بر کارکرد بهینه و مطلوب انسان ورفتار سازمانی مثبت نگر و سرمایه روانشناختی کاربردهای آن در محیط کار می باشند (آوی، هیوجز، نورمن و لوتانز، 2008).


فصل سوم
روش پژوهش
روش پژوهش :
روش اجرای این پژوهش با توجه به موضوع و اهداف بیان شده به صورت توصیفی از نوع همبستگی می باشد . تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند شناخت بیشتر شرایط موجود و یا یاری رساندن به فرآیند تصمیم گیری باشد. در مطالعات همبستگی دومتغیری هدف بررسی رابطه دوبه دوی متغیرهای موجود در تحقیق است. در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیش بین) است. در برخی دیگر از تحقیقات نیز از مجموعه همبستگی های دو متغیری متغیرهای مورد بررسی در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کواریانس استفاده می شود. از جمله چنین تحقیقاتی می توان به تحلیل عاملی و معادلات ساختاری اشاره نمود. در تحلیل عاملی هدف تلخیص مجموعه ای از داده ها یا رسیدن به متغیرهای مکنون (سازه) بوده و در مدل معادله ساختاری هدف آزمودن روابط ساختاری مبتنی بر نظریه ها و یافته های تحقیقاتی موجود است.
جامعه آماری نمونه و روش نمونه گیری :
جامعه آماری پژوهش نیز شامل معلمان مدارس مقطع دبیرستان شهر پاکدشت به تعداد 260 نفر در سال 1394 بود. نمونه پژوهش نیز تعداد 152 نفر از معلمان زن وقطع دبیرستان شهر پاکدشت با توجه به جدول مورگان انتخاب شد . روش نمونه گیری نیز به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد . بدین صورت که از هر گرایش ( علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی) نمونه به طور مساوی از تمامی مدارس مقطع متوسطه نمونه گیری انجام شد .
ابزار پژوهش :
پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ):
یک ابزار مهم گردآوری داده ها شامل پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) برای سنجش سرمایه روانشناختی است.
این پرسشنامه شامل 30 سؤال ابعاد پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتاتز و آولیو عبارتست از: امیدواری، خوشبینی و انعطاف پذیری. پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز استاندارد بوده و در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است که در آن، هر خرده مقیاس شامل 6 گویه است و آزمودنی به هر گویه در مقیاس 6 درجهای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) لیکرت پاسخ میدهد. سؤالات 1 تا 6 مربوط به خرده مقیاس خودکارآمدی، سؤالات 7 تا 12 مربوط به خرده مقیاس امیدواری، سؤالات 13 تا 18 مربوط به خرده مقیاس تاب آوری و سؤالات مربوط 19 تا 30 مربوط به خرده مقیاس خوشبینی میباشد. برای به دست آوردن نمره سرمایه روانی ، ابتدا نمره هر خرده مقیاس به صورت جداگانه ب ه دست آمد و سپس مجموع آنها به عنوان نمره کل سرمایه روانشناختی محسوب شد. نسبت کای دو این آزمون برابر با 24.6 است و آماره های RMSEA،CFI در این مدل به ترتیب 0.97 و 0.08 هستند همچنین در پژوهش حاضر میزان پایایی این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ 0.85 به دست آمد.
پرسشنامه جو سازمانی :
پرسشنامه جو سازمانی داریای 35 گویه است که از ابعاد زیر تشکیل شده است :
1-بعد حمایتی 2-بعد دستوری، 3-بعد تحدیدی 4-بعد همکارانه 5- بعد صمیمی 6-بعد تظاهر به کار
روش محاسبه به این شکل است که ابعاد(حمایتی، همکارانه ، صمیمی) جو باز را می سنجند و ابعاد (دستوری، تحدیدی و تظاهر به کار) جو بسته را محاسبه می کند و مجموع این دو (جو باز و جو بسته) جو سازمانی را مورد توجه قرار می دهند . نمره گذاری پرسشنامه در قالب مقیاس لیکرت می باشد ، به گونه ای که از گزینه های بسیار زیاد،زیاد، متوسط، کم و بسیار کم تشکیل شده است . با توجه به این که پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد بوده که به وسیله هالپین و گرافت تهیه و اعتبار سنجی شده ، به منظور پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است . در پژوهش رسول زادگان ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه جو سازمانی 0.86 محاسبه گردیده است .
پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز(1999):
پرسشنامه فرهنگ سازمانی مدل هفت گانه رابینز مبتنی بر تئوری رابینز(1999) می باشد و هفت وی از پرسشنامه استانداردشده فرهنگ سازمانی رابینز برای جمعآوری دادهها در بخش فرهنگ سازمانی استفاده شد. این پرسشنامه شامل 41 گویه در 10 زیرمقیاس با مقیاس نوآوری ( 5 گویه)، ریسکپذیری ( 4 گویه)، رهبری ( 4 گویه)، یکپارچگی و انسجام ( 4 گویه)، حمایت مدیریتی ( 4 گویه)، کنترل ( 4 گویه)، هویت ( 4 گویه)، سیستم پاداش ( 4 گویه)، سازش با پدیدههای تعارض (4 گویه) و الگوهای ارتباطی (4 گویه) است. از مقیاس پنج گزینهای لیکرت (به ترتیب خیلی کم = 1 امتیاز، کم = 2، متوسط = 3، زیاد = 4 و خیلی زیاد = 5 امتیاز) برای پاسخگویی به گویهها استفاده شد. اعتبار و پایایی ابزار نیز در تحقیقات مختلف، مطلوب گزارش شده است 31.28 . سیدعامری (1387) در تحقیق خود پایایی پرسشنامه مذکور را با استفاده از روش بازآزمایی برابر 0.86 گزارش کرده است.
روش تجزیه و تحلیل داده ها :
تجزیه و تحلیل داده هایی که از پرسشنامه گردآوری شده است در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفته است.درسطح توصیفی با استفاده از شاخصهای آماری نظیر فراوانی، درصد تجمعی، میانگین، انحراف معیار، به توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی افراد نمونه و پاسخهایی که به سوالات پرسشنامه می دهندمی پردازیم و در سطح استنباطی با استفاده از آزمونهای آماری مربوط به تجزیه و تحلیل پارامترهای نمونه در جهت تائید یا رد فرضیات اقدام می نماییم و نتایج با استفاده از نرم افزار spss استخراج شده است. در پژوهش حاضر، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از طریق پاسخ های آزمودنی ها و بررسی فرضیه ها از روش آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده گردید.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
این فصل شامل دو بخش آمار توصیفی و آمار استباطی است که در بخش آمار توصیفی به بررسی پاسخ های دموگرافیک و اطلاعات افراد پرداخته و بخش دوم به بررسی فرضیه های پژوهش مبتنی بر آمار استنباطی با روش همبستگی می باشد .
4-1-آمار توصیفی
4-1 جدول شاخص های توصیفی مربوط به سن افراد مورد بررسی