پایان نامه درباره اندازه موسسه حسابرسی و رگرسیون خطی چندگانه

دانلود پایان نامه

صفری (1385) به بررسی اختلاف بین سود ابرازی مؤدیان و سود تشخیصی توسط مأموران مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی پرداخته و نتیجه گرفته است که عامل اصلی اختلاف ناشی از عدم شفافیت قانون مالیات‌ها و ضرایب علی‌الرأس بوده است.
تحقیق حاجی اسماعیلی (1383)
حاجی اسماعیلی (1383) نیز به بررسی اختلاف بین سود ابرازی شرکت غیردولتی و سود تشخیصی توسط مأمورین مالیات پرداخته و نتایج پژوهش نشان داده که بین مالیات محاسبه‌شده مؤدیان و مالیات تشخیصی بر اساس قضاوت حرفه‌ای مأموران تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق اساسی‌ترین مقوله است که در هر پژوهش مورد توجه است. همه به دنبال کشف واقعیت هستند و می‌خواهند نسبت به خود و محیط پیرامون خود اطلاع داشته باشند و بر اساس آن ساختمان معرفتی خود را بسازند و هر روز آن را کامل تر کنند. مسلم است که چنانچه روش تحقیق متناسب با شناخت واقعیت تعیین شود ما را زود تر به سر منزل مقصود می‌رساند و برعکس اگر به این امر توجه لازم نشود، ممکن است نه تنها کشف واقعیت نکند بلکه بر حیرت ما بیفزاید و به ناگزیر ما را به انکار واقعیت وادارد (فدایی 1386). در این فصل ابتدا در رابطه با روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری بحث می‌شود. در ادامه فرضیات و مبانی نظری آن‌ها را بحث خواهیم کرد. مدل تحقیق، متغیرهای تحقیق، روش آزمون فرضیات و آزمون مدل تحقیق و نیز روش‌های گردآوری اطلاعات، دیگر بخشهای تشکیل‌دهنده این فصل است.
روش تحقیق
این تحقیق، از جهت همبستگی و روش‌شناسی تحقیق، از نوع شبه تجربی و پس رویدادی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی صورت می‌گیرد و چون می‌تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی است. روش پس رویدادی معمولاً به تحقیقاتی اطلاق می‌شود که در آن‌ها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می‌پردازد.
اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، با مطالعه پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی موجود در ادارات امور مالیاتی شهرستان‌های استان کردستان (6 شهرستان) به دست آمده است. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق، پس از انتخاب پرونده‌های نمونه و جمع‌آوری اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با استفاده از نرمافزار صفحه گسترده اکسل پردازش‌شده و سپس با استفاده از نرمافزار Eviews6 و SPSS داده‌های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته‌اند. مدل مورد استفاده در این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چندگانه است.
جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیهی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی (جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، 1382، ص 119). جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت‌هایی است از سال 1384 تا 1390 در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی، گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی را به ادارات امور مالیاتی شهرستان‌های استان کردستان تسلیم نمودهاند (113 پرونده).
نمونه آماری
نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان‌کننده ویژگی‌های اصلی جامعه باشد (عادل آذر، 1384). در این تحقیق جهت بررسی دلایل ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده از دیدگاه حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی، از اطلاعات پرونده‌های مالیاتی استفاده‌شده است. پس از شناسایی موارد اختلاف توسط مأموران امور مالیاتی و ارسال آن به هیأت سه نفره تهران، تصمیم گیری نهایی درباره اختلافات پیش آمده بین حسابرسان مالیاتی و ممیزان مالیاتی توسط این هیأت انجام شده و به امور مالیاتی مربوطه ارجاع داده میشود، بیشتر دادههای این پژوهش از این گزارش هیأت سه نفره استخراج شده است.
داده‌های مورد استفاده در این تحقیق از نوع داده‌های ترکیبی است. داده‌های ترکیبی به بیان خصوصیات یک متغیر میپردازند که هم در طول زمان و هم با توجه به مقاطع تغییر پیدا میکنند (افلاطونی و نیکبخت، 1389). داده‌های ترکیبی نسبت به داده‌های سری زمانی و مقطعی، دارای مزایای به مراتب بیشتری است.
نمونه مورد استفاده در این تحقیق با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده است، بدین صورت که شرکت‌هایی که دارای شرایط زیر باشد در نمونه قرارگرفته‌اند:
پایان سال مالی شرکت‌ها 29 اسفند باشد.
در سال مورد رسیدگی، شرکت اظهارنامه، گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی را در موعد مقرر به اداره دارایی تسلیم نموده باشد.
از آنجایی که مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی 4 ماه پس از پایان سال مالی و مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی 3 ماه پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، به همین دلیل شرط اول اعمال شده است تا تمامی شرکت‌ها از لحاظ زمان رسیدگی و تهیه اظهارنامه مالیاتی و گزارش حسابرسی مالیاتی همگن باشند. همچنین لازم به ذکر است که اگر اظهارنامه مالیاتی، گزارش حسابرسی مالی و یا گزارش حسابرسی مالیاتی در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی تسلیم نگردد، گزارش حسابرسی مالیاتی آن مورد قبول اداره امور مالیاتی نخواهد بود. به همین علت شرط دوم اعمال شده است. پس از حذف پرونده‌های فاقد شرایط مذکور، 98 پرونده باقی‌مانده که به عنوان مشاهدات پژوهش در نظر گرفته می‌شود.
فرضیه‌های تحقیق و مبانی نظری آن‌ها
فرضیه حاصل استدلال و تفکر محقق است. محقق پس از تبیین و بررسی مسئله باید تصویر ذهنی از چگونگی متغیرها و نحوه ارتباط آن‌ها با یکدیگر ارائه دهد تا بر اساس آن تلاش کاوشگرانه خود را آغاز کند و از صحت و سقم آن اطمینان حاصل نماید (حافظ نیا، 1383).
در این پژوهش دلایل تفاوت بین درآمد مشمول مالیات تشخیصی حسابرسان مالیاتی و میزان امور مالیاتی در استان کردستان مورد بررسی قرار می‌گیرد. دلایل تفاوت در این پژوهش شامل تفاوت دیدگاه بین ممیز و حسابرس در خصوص رعایت ماده 147 ق.م.م، تفاوت دیدگاه در خصوص رعایت ماده 148 ق.م.م، دیدگاه ممیزان در خصوص کتمان درآمد از طریق تغییر عنوان حساب، دیدگاه ممیز مالیاتی در خصوص متورم نموده هزینه‌ها و همچنین عواملی از قبیل اندازه موسسه حسابرسی کننده و اندازه واحد مورد رسیدگی است. فرضیه‌ها و مبانی نظری هر یک از آن‌ها در ادامه آمده است.
بررسی وجود اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان و مأموران امور مالیاتی