پایان نامه درباره سازمان امور مالیاتی و هزینه بازاریابی

دانلود پایان نامه

و) معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابهالتفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت خسارات اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می‌شود .
این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود
3-کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد مالالاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف
4-اجاره‌بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد .
5- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
6-وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.
7-حقالامتیاز پرداختی و همچنین حقوق، عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن‌ها پرداخت می‌شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن است و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد.
8-هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی، آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح فشرده، هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت.
9-هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر اینکه:
اولاً – وجود خسارت محقق باشد.
ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
آیین‌نامه احراز شروط سه گانه در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
10-هزینه‌های فرهنگی ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.
11-ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه:
اولاً- مربوط به فعالیت موسسه باشد.
ثانیاً – احتمال غالب برای لا وصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثاً- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لا وصول بودن آن محقق شود.
آیین‌نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
12-زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن‌ها و با توجه به مقررات احراز گردد از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک‌پذیر است.
13-هزینه‌های جزیی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد.
14-هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد.