پایان نامه درباره قانون مالیات‌های مستقیم و سازمان امور مالیاتی

دانلود پایان نامه

2/18
6/76
2/5
1385
4/64
20
36/74
5/5
1386
9/65
1/20
3/73
2/6
نماگرهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، شماره‌های 6، 7 و 8
مالیاتی کشور در سالها 70 تا 86 نشان داده‌شده است. این مقایسه نشان میدهد که نظام مالیاتی ایران در بخش مالیات‌های مستقیم برخلاف سایر کشورها که تمرکز اصلیشان بر مالیات بر مشاغل (مالیات بر مجموع درآمد) است، بر مالیات بر شرکت‌ها تمرکز دارد و در بخش مالیات‌های غیرمستقیم نیز به جای مالیات عمومی بر مصرف، بیشتر بر مالیات بر تجارت تمرکز کرده است (پژویان و درویشی، 1389).
با توجه توضیحات فوقالذکر، به این نتیجه رسیدیم که سهم بالایی از درآمدهای مالیاتی را مالیات بر درآمد شرکت‌ها یا همان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی تشکیل میدهد، بنابراین لازم است در ادامه ابتدا مفهوم و تاریخچه شخص حقوقی ذکرشده و سپس درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی شرح داده شود.
مفهوم و تاریخچه شخص حقوقی
شخص حقوقی عبارت است از اهلیت و صلاحیت داشتن یا دارا شدن حقوق و اختیارات و قبول تکالیف و تعهدات و اجرا و اعمال آن‌ها از طرف شخص حقوقی (کاتبی، 1351، ص 125).
از حدود یکصد سال پیش یعنی قبل از انقلاب مشروطیت قانونی به صورت مکتوب و مرجعی جهت تعیین روابط حقوقی افراد و اشخاص در ایران وجود نداشته است ؛ اما قدیمی‌ترین اساس‌نامه مربوط به “شراکت عمومی امتعه ایران ” است که در سال 1279 هجری شمسی با سرمایه دو کرور تومان تعیین شد و اساس‌نامه آن به توشیح مظفرالدین شاه رسید. باید گفت این متن تنها اساس‌نامه یک شرکت نیست زیرا در زمانی که قانون تجارت و حتی به طور کلی هیچ قانونی در خصوص تجارت در ایران وجود نداشت این خود می‌توانسته به منزله پیش‌نویس یک قانون مصوب باشد؛ اما با تصویب قانون تجارت مصوب 13/2/1311 بر اساس مواد 583، 584 و 587 آن کلیه شرکت‌های تجارتی شامل: شرکت‌های سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی، نسبی، تعاونی تولید و مصرف و تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت مخصوص که وزارت عدلیه معین می‌نماید و همچنین مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌باشند. در واقع می‌توان نتیجه گرفت کلیه اشخاصی که به موجب قانون تشکیل و یا در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده‌اند دارای شخصیت حقوقی هستند. (ذکوری، 1387).
مبنای مالیاتی که از اشخاص حقوقی اخذ میگردد، درآمد مشمول مالیات این اشخاص است که بر حسب آن و به طرق مختلف که در ادامه ذکر میگردد مالیات قابل دریافت شناسایی میشود.
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
درآمد مشمول مالیات درآمدی است که با اعمال نرخ مالیاتی در آن مبلغ، مالیات پرداختی توسط مؤدیان تعیین و مشخص می‌شود. در ماده 94 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات کلیه مؤدیان عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل‌قبول و استهلاکات (ماده 147 و 148 ق.م.م)؛ و در ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم نیز در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی این گونه بیان گردیده است که: جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات دارای نرخ جداگانه‌ای است مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود (دوانی، 1390).