پایان نامه درباره قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد

دانلود پایان نامه

در جدول 2-9 تغییرات عمده و اساسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مورخ 27/11/1380 نسبت به اصلاحیه بهمنماه 1378 در خصوص مالیات بر اشخاص حقوقی نشان داده‌شده است.
جدول 2-9- تغییرات عمده و اساسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مورخ 27/11/1380 نسبت به اصلاحیه مورخ بهمنماه 1378 در خصوص مالیات بر درآمد شرکت‌ها
مواد قانون مالیات تغییریافته
اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1378
اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380
ماده 105
نرخ مبنای محاسبات بر اساس نرخ تصاعدی ماده 131
نرخ مبنای محاسبه مالیات بر اساس نرخ ثابت 25%
ماده 108
اندوخته‌هایی که مالیات آن‌ها پرداخت‌نشده، در صورت تقسیم یا انتقال آن به حساب سرمایه یا سود و زیان، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال اضافه میشود.
اندوخته‌هایی که مالیات آن‌ها پرداخت‌نشده، در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد شد لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه‌شده به حساب سرمایه، به در آمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال اضافه میشود. این حکم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده 138 ق.م.م مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.
ماده 132
درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و مصرفی از تاریخ استخراج و بهرهبرداری حسب اولویتهای 1و 2و3 به ترتیب به مدت 8 و 6 و 4 سال از معافیت مالیاتی برخوردار هستند. در مورد واحدهایی که در مناطق محروم مستقر میشوند و یا مستقر میشوند معادل 50% مدتهای مذکور در فوق به مدت مقرر در این ماده اضافه میشود.
درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و مصرفی در واحدهای تولیدی یا مصرفی در بخشهای تعاونی و خصوصی از تاریخ شروع به بهرهبرداری یا استخراج به میزان 80% و به مدت 4 سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به میزان 100% به مدت 10 سال از مالیات موضوع ماده 105 معاف هستند.
ماده 138
آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیت‌های صنعتی و مصرفی که شرکت‌ها برای بازسازی و توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی و مصرفی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی و مصرفی جدید ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است.
آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای بازسازی و توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی و مصرفی موجود خود و یا ایجاد واحدهای صنعتی و مصرفی جدید در آن سال مصرف گردد، از 50% مالیات ماده 105 این قانون معاف است مشروط بر اینکه قبلاً اجازه توسعه، تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین از وزارتخانه ذی‌ربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرحهای یادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از طرح سرمایه‌گذاری کمتر باشد شرکت میتواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال‌های بعد حداکثر به مدت 3 سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی‌مانده هزینه اجرای کامل طرح بهرهمند گردد.
ماده 143
شرکتهایی که سهام آن‌ها طبق قانون مربوط از طرف هیئت پذیرش برای معامله در بورس قبول میشود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقال سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد، از پرداخت 10% مالیات شرکت موضوع بند «د» ماده 105 این قانون معاف است.
شرکتهایی که سهام آن‌ها طبق قانون مربوط از طرف هیئت پذیرش برای معامله در بورس قبول میشود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقال سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد، معادل 10% مالیات آن‌ها بخشوده میشود.
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی، بر مبنای اظهارنامه مالیاتی تکمیل‌شده توسط مؤدی و بررسی دفاتر و مدارک مؤدی یا ضرایب علیالرأس و یا با توجه به گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 ق.م.م محاسبه و برآورد میگردد.
اظهارنامه مالیاتی