پایان نامه رابطه برنامه درسی پنهان با تفکر انتقادی دانش ­آموزان

رابطه تدریس با برنامه درسی پنهان: برنامه درسی پنهان، بعد غیرقابل پیش­بینی یادگیری است. طراحی آموزشی بدون توجه به این بعد، غفلت از بخش مهم عواملی است که در یادگیری دانش­آموز تاثیر فراوان دارند. معلمان به طور معمول در طراحی آموزشی به عوامل آشکار موثر در تدریس توجه می­کنند و از عوامل پنهان غافل می­مانند. بنابراین لازم است عوامل اساسی موثر در شکل گیری برنامه پنهان شناسایی و آشکار شوند و تا حدودی در طراحی و اجرا تحت ضابطه و کنترل در آیند. یکی از عواملی که در کم کردن فاصله بین برنامه درسی رسمی و پنهان تاثیر دارد مشارکت دانش آموزان در جریان آموزش است. در صورت مشارکت آنان در طراحی و اجرای تدریس، فعالیت­های یادگیری، را با اهمیت تلقی خواهند کرد و با علاقه و آگاهی برای یادگیری، و نایل شدن به هدف­های آموزشی، تلاش خواهند نمود. عامل دیگر، آگاهی برنامه­ریزان و معلمان از عوامل غیر آشکاری است که در آموزش موثر است؛ برای مثال وقتی معلم بداند که نوع برخورد او در ارزشیابی از آموخته­های دانش آموزان و آثار ارزشیابی موثر است، سعی می­کند رفتار خود را به منظور تقویت ارزش­ها و گرایش­های مطلوب تنظیم نماید. یا وقتی که متوجه شد طرز تلقی­های او درباره رابطه معلم و دانش­آموز در کلاس درس و یادگیری دانش­آموز(منفعل یا فعال بودن) در شکل­گیری طرز تلقی­های دانش­آموزان اثر دارد، سعی می­کند روابط آموزشی داخل کلاس ا به صورت مفید و ثمر بخش سازمان دهد. بنابراین، معلم باید عوامل موثر در برنامه درسی پنهان را شناسایی کند و با در نظر گرفتن آنها در طراحی و اجرای آموزش منطقی­تر عمل نماید(ملکی،1389،86،87،88).

پایان نامه بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با تفکر انتقادی دانش ­آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر آبدانان