پایان نامه رایگان درباره الگوریتم و محاسبه

دانلود پایان نامه

با در نظر گرفتن دو لایه نازک در بالا پوشش S23 بدست آمده است. در این پوشش با اضافه شدن دو لایه نازک به سطح بالایی S16، توان خنککاری 6% افزایش پیدا کرده است.


با در نظر گرفتن دو لایه نازک در پایین پوشش S24 بدست آمده است. در این پوشش، با اضافه شدن دو لایه نازک به سطح پایینی S16، توان خنککاری 6% افزایش پیدا کرده است. ضمن اینکه S24 تقریبا وارونه S23 است.
با در نظر گرفتن دو لایه نازک در دوطرف پوشش S25 بدست آمده است. توان خنککاری این پوشش به طور چشمگیری از پوششهای قبلی بالاتر است. ضمن اینکه این پوشش اولین پوشش بهینهای است که در آن لایهای از جنس GaAs قرار دارد. سایر موارد قبلی همگی از پلیاتیلن، CaF2 و ZnS تشکیل شده بودند.

شکل ‏5 41 – نمودار بهترین مقدار و مقدار جاری CP در هر تکرار (الگوریتم عملیات حرارتی شبیهسازی شده) منجر به ساختار S25

شکل ‏5 42 – خواص تشعشعی ساختار S25 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال

شکل ‏5 43 – خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S25 در محدوده مادون قرمز
با در نظر گرفتن سه لایه نازک در بالا پوشش S26 بدست آمده است. توان خنککاری این پوشش افزایشی نسبت به حالات قبلی با 1 یا 2 لایه نازک در بالا، نداشته است.
با در نظر گرفتن سه لایه نازک در پایین پوشش S27 بدست آمده است. توان خنککاری این پوشش نیز افزایشی اختلاف چندانی نسبت به ZnS بدون پوشش ندارد.
با در نظر گرفتن سه لایه در دو طرف توان خنککاری در تمامی موارد از -125 W/m2 کمتر بدست آمد. همچنین با متغیر گرفتن تعداد لایهها پوشش جدیدی بدست نیامد.
به این ترتیب توان خنککاری در بهترین حالت (-154 W/m2) نسبت به بهترین حالت معرفی شده در بخش 5-2-1 (W/m2 -121) حدود 20 درصد بزرگتر شده است. این پوشش T8-13 بسیار بالایی دارد و تا حد زیادی به پوشش ایدهآل برای خنککاری در شب نزدیک است.
در حالت پایا دمای پوشش اختلاف زیادی با دمای محیط نخواهد داشت. ولی با کاهش دمای منطقه خنککاری نسبت به محیط مجددا مانند حالت قبل یک گرادیان دمای نسبتا بزرگ بین پوشش و منطقه خنککاری ایجاد خواهد شد و به صورت یک عامل مزاحم از کاهش دمای بیشتر جلوگیری میکند. اختلاف دمای منطقه خنککاری و محیط در حالت پایا محاسبه شده و در جدول 5-11 ثبت شده است. همچنین ماکزیمم کاهش دما برای یک جسم سیاه بدون shield در این جدول آورده شده است. در بهترین حالت 120% افزایش در افت دما نسبت به حالت بدون shield بدست میآید.
ضمن اینکه اکثر پوششهای معرفی شده از ترکیب ZnS ، CaF2 و پلیاتیلن بدست آمده است. استفاده از پلی اتیلن برای خنککاری تشعشعی قبلا مورد بررسی قرار گرفته است[11،23،26،28]. ولی پیش از این استفاده از ZnS و CaF2 بررسی نشده است.
جدول ‏5 11 – حد اکثر اختلاف دمای منطقه خنککاری و محیط در شب با فرض ε=1
پوشش حد اکثر اختلاف دمای منطقهی خنککاری و محیط در شب (ºC) درصد تغییرات نسبت به حالت بدون پوشش
S16 4/23- %92
S17 24- %97
S18 25- %105
S19 4/24- %100
S20 2/24- %98
S21 1/25- %106
S22 7/23- %94
S23 24- %97
S24 6/23- %93