پایان نامه رایگان درباره الگوریتم ژنتیک و اندازه گیری

دانلود پایان نامه

S25 9/26- %120
S26 2/24- %98


S27 9/23- %96
جسم سیاه بدون پوشش 2/12- –
ضمن اینکه با اضافه کردن لایه سوم بهبودی در پوششهای بهینه حاصل نشده و میتوان نتیجه گرفت که با استفاده از مواد بررسی شده در این بخش، پوششهای بهینه با اضافه کردن اضافه کردن یک یا دولایه نازک به یک یا دوطرف لایه ضخیم بدست میآیند و نیازی به استفاده از 3 لایه پوشش یا بیشتر از آن نیست.
خنککاری با استفاده از مواد با قابلیت انحلال در آب
با اضافه کردن KBr، LiF و NaF و بهینهسازی با در نظر گرفتن تعداد لایه متغیر، ساختار بهینه به صورت یک لایه KBr با ضخامت کمتر از 5 میلیمتربدست میآید (شکل 5-49). توان خنککاری چنین پوششی حدود -170 w/m2 بدست میآید، که به بیشترین توان خنککاری در دسترس (-193 W/m2) بسیار نزدیک است. در جداول 5-12 (برای شار تشعشعی نرمال) و 5-13 (برای شار تشعشعی دیفیوز) خواص تشعشعی میانگین و توان خنککاری یک لایه تکی به ضخامت μm 500 از این 3 ماده آورده شده است.
جدول ‏5 12 – توان خنککاری (برحسب W/m2) و خواص تشعشعی میانگین با فرض شار تشعشعی نرمال
پوشش CP (ε=1) CP (ε=0.7) R8-13 T8-13 A8-13
KBr 171- 164- 08/0 92/0 0
LiF 89- 37- 0 3/0 7/0
NaF 160- 119- 02/0 92/0 06/0
جدول ‏5 13 – توان خنککاری (برحسب W/m2) و خواص تشعشعی میانگین با فرض شار تشعشعی دیفیوز
پوشش CP (ε=1) CP (ε=0.7) R8-13 T8-13 A8-13
KBr 141- 135- 24/0 76/0 0
LiF 71- 32- 1/0 22/0 68/0
NaF 141- 108- 11/0 81/0 08/0

شکل ‏5 44 – نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط CP در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به یک لایهی KBr
همانطور که دیده میشود LiF پوشش چندان مناسبی نیست. توان خنککاری NaF در حدود پوششهای بهینه معرفی شده در بخش 5-2-2 است. ولی توان خنککاری KBr از تمامی پوششهای معرفی شده در بخش های قبلی، به طور قابل ملاحظهای بالاتر است.
قبلا ضریب عبور و بازتاب محاسبه شدهی یک لایه KBr با ضخامت 5 میلیمتر با مقادیر اندازه گیری شده در مرجع [54] در شکل 5-4 مقایسه شد. KBr تا طول موج 25 μm تقریبا شفاف است. این ویژگی KBr از سالها قبل شناخته شده است و از آن به عنوان ماده مرجع در FTIR-Spectroscopy استفاده میشود[57]. ضریب عبور KBr در محدوده پنجره اتمسفری ماکزیمم است، در صورتیکه در طول موجهای بالا تر از 25 μm ضریب عبور تقریبا صفر است. درنتیجه رفتار KBr تا حد بسیار زیادی به یک پوشش ایدهآل برای خنککاری در شب نزدیک است.
با توجه به انحلال بالای KBr امکان تماس مستقیم این پوشش با رطوبت جو وجود ندارد، بنابراین لازم است KBr جهت اجتناب از تماس مستقیم با رطوبت هوا از دو طرف پوشش داده شود. نمودار تغییرات توان خنککاری در جهت نرمال برحسب ضخامت پوشش پلی اتیلن و CaF2 بر روی یک لایهی KBr به ضخامت 500 میکرومتر از دو طرف، در شکل 5-50 رسم شده است. با توجه به شکل با اضافه کردن 2 لایه نازک با ضخامت 3 μm از پلی اتیلن به دو طرف KBr توان خنککاری در جهت نرمال تنها حدود 1% افت میکند. همچنین با اضافه کردن 2 لایه نازک با ضخامت 1.5μm از CaF2 به دو طرف، حتی توان خنککاری افزایش پیدا میکند. با در نظر گرفتن لایه نازک از سایر مواد نتایج مناسبی دیده نشد. بنابراین میتوان دو پوشش زیر را به عنوان مناسبترین پوشش جهت خنککاری در شب معرفی کرد.

شکل ‏5 45 – نمودار تغییرات CP بر حسب ضخامت CaF2 و پلیاتیلن در دو طرف KBr
با تکرار همین روند برای NaF (شکل 5-51)، بهترین حالت با پوشش 3 μm از CaF2 بدست میآید. با استفاده از پلیاتیلن توان خنککاری به شدت کاهش مییابد.