پایان نامه رایگان درباره الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی

دانلود پایان نامه

شکل ‏568- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S37 در بازه 4-85 μm 90


شکل ‏569- نمودار بهترین مقدار و مقدار جاری تابع هدف در هر تکرار (الگوریتم عملیات حرارتی شبیه سازی شده) منجر به ساختار S40 91
شکل ‏570- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S40 در ناحیه نور مرئی 91
شکل ‏571- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S40 در بازه 0.7-2.4 μm 92
شکل ‏572- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S40 در بازه 4-85 μm 92
شکل ‏573- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط تابع هدف در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S42 92
شکل ‏574- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S42 در ناحیه نور مرئی 93
شکل ‏575- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S42 در بازه 0.7-2.4 μm 93
شکل ‏576- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S42 در بازه 4-85 μm 94
شکل ‏577- نمودار بهترین مقدار و مقدار جاری تابع هدف در هر تکرار (الگوریتم عملیات حرارتی شبیه سازی شده) منجر به ساختار S43 94
شکل ‏578- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S43 در ناحیه نور مرئی 95
شکل ‏579- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S43 در بازه 0.7-2.4 μm 95
شکل ‏580- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S43 در بازه 4-85 μm 95
شکل ‏581- ضریب عبور نرمال و نیمکروی یک لایه 5 میلیمتری از BaTiO3 در ناحیه نور مرئی 96
شکل ‏582- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی یک لایه 5 میلیمتری از BaTiO3 در بازه 0.7-2.4 μm 96
شکل ‏583- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی یک لایه 5 میلیمتری از BaTiO3 در بازه 4-85 μm 97
شکل ‏584- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط -Asol در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S44 100
شکل ‏585- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S44 در محدوده تشعشع خورشبد 100
شکل ‏586- نمودار بهترین مقدار و مقدار جاری -Asol در هر تکرار (الگوریتم عملیات حرارتی شبیه سازی شده) منجر به ساختار S51 101
شکل ‏587- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S51 در محدوده تشعشع خورشبد 101
شکل ‏588- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط -Asol در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) برای محاسبه ضخامت های بهینه سلول خورشیدی لایه نازک GaAs/Si 102
شکل ‏589- نمودار بهترین مقدار و مقدار جاری -Asol در هر تکرار (الگوریتم عملیات حرارتی شبیه سازی شده) برای محاسبه ضخامت های بهینه سلول خورشیدی لایه نازک CdTe/Ge 102
شکل ‏590- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط -Rsol در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S64 103
شکل ‏591- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی پوشش S64 در محدوده تشعشع خورشبد 103
شکل ‏592- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط -Tsol در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S65 104
شکل ‏593- ضریب عبور نرمال و نیمکروی پوشش S65 در محدوده تشعشع خورشبد 104