پایان نامه رایگان درباره بهینه سازی و الگوریتم

دانلود پایان نامه

شکل ‏5 75 – ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S42 در بازه 0.7-2.4 μm

شکل ‏5 76 – ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S42 در بازه 4-85 μm
با در نظر گرفتن سه لایه در دو طرف پوشش S43 بدست آمده است. این پوشش، R4-85 پایینتری نسبت به BaTiO3 بدون پوشش دارد.

شکل ‏5 77 – نمودار بهترین مقدار و مقدار جاری تابع هدف در هر تکرار (الگوریتم عملیات حرارتی شبیهسازی شده) منجر به ساختار S43

شکل ‏5 78 – ضریب عبور نرمال و نیمکروی S43 در ناحیه نور مرئی

شکل ‏5 79 – ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S43 در بازه 0.7-2.4 μm

شکل ‏5 80 – ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S43 در بازه 4-85 μm
با بررسی جداول 5-21 و 5-22 دیده میشود که در هیچ کدام از ساختارهای چند لایه بهبود چشمگیری در R0.7-2.4 و R4-85 نسبت به BaTiO3 بدون پوشش، دیده نمیشود. ولی میتوان BaTiO3 بدون پوشش را به عنوان یک آینه حرارتی مناسب معرفی کرد که پیش از این مورد بررسی قرار نگرفته است. در شکلهای 5-90، 5-91 و 5-92 نمودار ضریب عبور پوشش در ناحیهی مرئی، ضریب بازتاب در بازه 0.7-2.4 μm و ضریب بازتاب در بازه 4-85 μm برای یک لایه 5 میلیمتری از BaTiO3 رسم شده است.
ضمن اینکه به علت تداخل امواج افزایش نسبتا زیادی در Tvis ساختار S40 نسبت به BaTiO3 بدون پوشش دیده میشود. همچنین افزایش جزئی در Tvis در S47 و S43 نیز دیده میشود. واضح است درصورتیکه، ضخامت لایه ضخیم کمتر از 5 میلیمتر در نظر گرفته شود Tvis افزایش خواهد یافت.

شکل ‏5 81 – ضریب عبور نرمال و نیمکروی یک لایه 5 میلیمتری از BaTiO3 در ناحیه نور مرئی

شکل ‏5 82 – ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی یک لایه 5 میلیمتری از BaTiO3 در بازه 0.7-2.4 μm

شکل ‏5 83 – ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی یک لایه 5 میلیمتری از BaTiO3 در بازه 4-85 μm
ضریب جذب ماکزیمم در محدوده تشعشعی خورشید
در این بخش موادی از جنس Cubic-ZnS، Ge، PbSe، PbTe، Te، a-Si، InSb، PbS و CdSe با ضرایب شکست و استهلاک معلوم در محدوده تشعشع خورشید، در نظر گرفته شده است.
بهینه سازی در 11 مرحله انجام شده است. ابتدا بهینه سازی تنها برای یک لایه ضخیم بدون پوشش و براساس جنس و ضخامت انجام شده است. در ادامه 1 لایه نازک در بالا مورد بررسی قرار گرفته وپس از آن 1 لایه در پایین و پوشش 1 لایه نازک در دوطرف مورد بررسی قرار گرفته است. همین روند برای 2 و 3 لایه در یک یا دو طرف تکرار شده است. درنهایت تعداد لایهها متغیر در نظر گرفته شده تا سایر حالات مورد بررسی قرار گیرند. پس از حذف نتایج تکراری سایر نتایج ذکر شده است.
پوششهای بهینه با Asol ماکزیمم، در جدول 5-23 لیست شده اند. Asol نرمال و نیمکروی این پوششها در جدول 5-24 آورده شده است.
جدول ‏5 23 – پوششهای بهینه با ضریب جذب بالا