کاربرد استفاده از سینتکس در برنامه تحصیلی

کاربرد استفاده از سینتکس در برنامه تحصیلی

سینکتیکس برای آن تدوین شده است تا خلاقیت افراد وگروهها را افزایش دهد. مشارکت در تجربه سینکتیکس میتواند احساس ارتباط اجتماعی میان شاگردان را بوجود آورد. شاگردان را بوجود آورد. شاگردان درباره همکلاسیهای خود با ملاحظه واکنش آنان به عقیده ای یا مساله ای آگاهی می یابند. برای افکار از جهت کمکی که به جریان گروهی میکنند ارزش قایل میشوند.روشهای سینکتیکس به خلق جامعه ای از برابری ها کمک می کند که در آن داشتن یک تفکر بسادگی پایه صرف یک منزلت اجتماعی است . این هنجار و آن ظهور در صفحه نمایش شرایط لازم را حتی برای مشارکت کمروترین شرکت کننده بوجود می آورد.

روشهای کار سینکتیکس را میتوان با شاگردان در تمام رشته های برنامه تحصیلی، علوم وهنرها به کار برد. آنها را میتوان در مباحثات معلم-شاگرد در کلاس درس ودر مطالب معلم ساخته برای شاگردان به کار گرفت. فرآورده ها یا رسانگرهای فعالیت سینکتیکس همواره نیاز به آن ندارد که به نوشته درآیند:میتوانند کلامی باشند، یا به خود شکل ایفای نقش، نقاشی یا گرافیک، یا به سادگی تغییر در رفتار گیرند. هنگامی که کسی از سینکتیکس برای دیدن مسایل رفتاری یا اجتماعی استفاده می کند، ممکن  است مایل به ملاحظه رفتار موقعیتی پیش و پس از فعالیت سینکتیکس باشد، مثلاً شاگردان به نقاشی عکسی از تعصب یا تبعیض فراخوانده شوند.مفهوم مذکور انتزاعی است، ولی سبک بیان عینی می باشد.