دانلود پایان نامه – گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی مجازی -پایان نامه مقطع ارشد

332پایگاه اجتماعی پایگاهی است که فرد در میان یک گروه دارد. یا به مرتبه اجتماعی- اقتصادی یک گروه در مقایسه با گروه‏های دیگر گفته می‏شود. به بیان دیگر، موقعیتی که یک فرد یا خانواده با ارجاع به استانداردهای میانگین رایج درباره ویژگی‏های فرهنگی، درآمد مؤثر، دارایی‏های مادی و مشارکت در فعالیت‏های گروهی ـ اجتماعی به دست می‏آورد(کوئن، 1373: 240). از دیدگاه وبر[1] پایگاه را برآوردی مثبت یا منفی از احترام یا پرستیژ پذیرفته شده از سوی افراد یا موقعیت‏ها تعریف کرده‏اند. پایگاه، بازتاب دهنده عواملی هم‏چون منشأ خانوادگی رفتار، تحصیلات و ویژگی‏های مشابه است که دست‏یابی به آن‏ها یا از دست‏دادنشان سخت‏تر از به دست آوردن یا از دست دادن ثروت اقتصادی است(همان، 245). پایگاه اجتماعی در اصطلاح مشخص کننده:1) وضع فرد یا گروه در یک نظام اجتماعی است، با انتظار متقابل عمل از دارندگان وضعی دیگر در چارچوب یک ساخت واحد 2) مقام فرد یا گروه است با توجه به توزیع ‌شان در یک نظام اجتماعی و در مواردی تلویحا با در نظر گرفتن چگونگی توزیع حقوق، مسئولیت‌ها، قدرت و اقتدار در چارچوب همان نظام، نظیر اصطلاحاتی چون پایگاه بالا، پایین و …(ساروخانی، 1380: 794-790).

1-7-6-1-  تعریف عملیاتی پایگاه اجتماعی:

شاخص پایگاه اجتماعی از ترکیب 2 متغیر تحصیلات، منزلت شغلی فرد و والدین یا همسر سنجیده می شود. تحصیلات در قالب سوال باز در سطح اسمی بعد به شکل رتبه ای و منزلت شغلی بر اساس وضعیت شغلی و رده بندی شغلی  فرد و سرپرست او سنجیده می شود و سپس بار ارزشی آن را مشخص می کنیم.

[1]-Weber