دانلود پایان نامه استاندارد سازی و مدل ساختاری

دانلود پایان نامه

4-5- استاندارد سازی ابزار اندازهگیری مفاهیم پژوهش………………………………………………………. 43
4-5-1- مدل اندازهگیری متغیر غرور …………………………………………………………………………….. 43
4-5-2- مدل اندازهگیری متغیر خشم …………………………………………………………………………….. 48
4-5-3- مدل اندازهگیری متغیراضطراب ………………………………………………………………………….. 52
4-5-4- مدل اندازهگیری متغیرشرم …………………………………………………………………………………. 57
4-5-5- مدل اندازهگیری متغیر امید …………………………………………………………………………………. 61
4-5-6- مدل اندازهگیری متغیر ناامیدی ……………………………………………………………………………. 65
4-5-7- مدل اندازهگیری متغیر خستگی ……………………………………………………………………………. 96
4-5-8- مدل اندازهگیری متغیر لذت …………………………………………………………………………………… 73
4-5-9- مدل اندازهگیری متغیر رویکرد مطالعه سطحی ………………………………………………………….. 77
4-5-10- مدل اندازهگیری متغیر رویکرد مطالعه عمیق …………………………………………………………. 81
4-5-11- مدل اندازهگیری متغیر رویکرد مطالعه راهبردی ……………………………………………………. 85
4-6- مدل ساختاری پژوهش( بررسی مدل اصلی پژوهش) ………………………………………………….. 89
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 94
5-2- بررسی فرضیهها …………………………………………………………………………………………………….. 95
5-2-1- فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………. 95
5-2-2- فرضیه شماره 1 …………………………………………………………………………………………………. 95
5-2-3- فرضیه شماره 2 …………………………………………………………………………………………………. 96
5-2-4- فرضیه شماره 3 …………………………………………………………………………………………………. 96
5-2-5- فرضیه شماره 4 …………………………………………………………………………………………………. 96
5-2-6- فرضیه شماره 5 …………………………………………………………………………………………………. 97
5-3- پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 98
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………. 98
5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………. 98
5-4-محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………… 98