منابع تحقیق درمورد عوامل مربوط به همسالان و اختلالات رفتاری

دانلود پایان نامه

2-4-4-1 فراگیر سازی کامل………………………………………………………………………..20
2-4-4-2 فراگیر سازی انتخابی……………………………………………………………………21
2-5 انواع تلفیق…………………………………………………………………………………………………………………21
2-6 فلسفه آموزش تلفیقی و فراگیر…………………………………………………………………………………….22
2-7 سیر تاریخی و شکل گیری آموزش تلفیقی…………………………………………………………………….24
2-8 الگوی مربوط به آموزش ویژه……………………………………………………………………………………..26
2-8-1 الگوی کلاس ویژه………………………………………………………………………………………27
2-8-2 الگوی مدارس رابط……………………………………………………………………………………..28
2-8-3 الگوی آموزش تلفیقی………………………………………………………………………………………29
2-8-4 الگوی آموزش فراگیر…………………………………………………………………………………….30
2-9 آموزش تلفیقی و آموزش فراگیر…………………………………………………………………………………..30
2-10 عوامل مؤثر در آموزش تلفیقی………………………………………………………………………………………33
2-10-1 عوامل مربوط به دانش آموز………………………………………………………………………………..33.
2-10-2 عوامل مربوط به همسالان……………………………………………………………………………………34
2-10-3 عوامل مربوط به معلمان……………………………………………………………………………………..35
2-10-4 عوامل مربوط به والدین……………………………………………………………………………………..36
2-11 اهداف تلفیق……………………………………………………………………………………………………………….36
2-12 مفهوم اختلال رفتار……………………………………………………………………………………………………..38
2-13 ارتباط بین آموزش تلفقی و اختلالات رفتاری…………………………………………………………………40
2-14 مفهوم کفایت اجتماعی………………………………………………………………………………………………….42
2-15 عوامل تعیین کننده کفایت اجتماعی…………………………………………………………………………………43
2-16 ارتباط بین آموزش تلفیقی و کفایت اجتماعی……………………………………………………………………44
2-17 فنون ارتقای کفایت اجتماعی………………………………………………………………………………………….46
2-18 مفهوم خود کار آمدی……………………………………………………………………………………………………47
2-19 ابعاد خود کار آمدی……………………………………………………………………………………………………..49