منبع مقاله درمورد مورفولوژی

(الف) 2-14 تصویر SEM محصولات به‏دست آمده در °C 100 را نشان می‏دهد. این تصویر نشان‏دهندۀ نانوگل‏های تشکیل شده از نانوسیم‏ها می‏باشد. طول و قطر نانوسیم‏ها به ترتیب در حدود mϻ 6/2 و nm 232 هستند. شکل 2-14: (الف-ه) تصاویر SEM و (و) نمونه‏های XRD محصولات به دست آمده در دماهای هیدروترمال مختلف به مدت…

منبع مقاله درمورد میزان استفاده

ن پارامترهای بهینه (غلظت نیکل در محلول و دمای زیرلایه) دو دسته آزمایشات جهت لایه‏نشانی فیلم‏های NiO بدون آلایش انجام شد. در دستۀ اول آزمایشات، برای به دست آوردن غلظت مناسب، مولاریته‏های نیکل در محلول از 05/0 تا M 2/0 تغییر کرد و دمای زیرلایه در °C450 ثابت نگه داشته شد. در دستۀ دوم آزمایشات…

منبع مقاله درمورد تغییر رنگ

(a) لایۀ نازک NiO خالص و (b) لایۀ نازک NiO با آلایش 50% کلرید لیتم ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82شکل 4-6 حساسیت حسگر A به بخار استون در دماهای مختلف ………………………………………………. 84شکل 4-7 حساسیت حسگر B به بخار استون در دماهای مختلف ………………………………………………. 84شکل 4-8 مقایسۀ اثر دما بر پاسخ حسگر برای حسگرهای A و B ………………………………………………. 85شکل…

پایان نامه ارشد درمورد روش سطح پاسخ

(cc100/gr020/0) درون لوله آزمایش می ریزیم و بر اساس حجم عصاره اضافه شده، متانول 80 درصد به آن اضافه می کنیم تا در کل حجم درون لوله آزمایش که شامل عصاره و متانول 80 درصد می باشد به 4 میلی لیتر برسد سپس به آن 1000 میکرولیتر محلول 2و2- دی فنیل پیکریل هیدرازیل124، ppm120 اضافه…

پایان نامه ارشد درمورد اکسیداسیون، اکسیداسیون چربی

ین فعالیت آنتیرادیکالی 533-3-4-آزمون رنسیمت: 543-4- روش آماری 55فصل چهارم: نتایج و بحث 564-1- انتخاب بهترین مدل 564-2- اندازه گیری محتوای ترکیبات فنولی عصاره گیاه گلرنگ 574-2-1- اثر سه فاکتور دما، زمان و pH بر روی استخراج ترکیبات فنولیک 584-2-2-اثر روش استخراج بر مقدار استخراج عصاره استحصالی و مقدار کل ترکیبات فنولیک عصاره برگ گلرنگ…

پایان نامه با واژه های کلیدی بهبود عملکرد

ارزیابی کشت مخلوط از شاخص نسبت برابری زمین (LER10) استفاده گردید که فرمول کلی آن به صورت زیر می باشد (Arpana et al., 2002). : نسبت برابری کل : نسبت برابری زمین گونه a : نسبت برابری زمین گونه b : عملکرد گونه a در کشت مخلوط : عملکرد گونه a در کشت خالص :…

پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم

نوعی ارزن و نسبتهای مختلف مخلوط گیاهان، نتایج نشان داد که مخلوط، از هر کدام از تک کشتیها عملکرد بالاتری داشت. همچنین محتوی پروتئین خام در مخلوط بطور نسبی بالاتر از کشت خالص گراس بوده و با افزایش نسبت گراس کاهش یافت. بنابراین کشت مخلوط گراس – لگوم هم عملکرد علوفه و هم کیفیت علوفه…

پایان نامه با واژه های کلیدی انتقال اطلاعات، طول فصل رشد

i and Sasson, 2004). در کشت مخلوط معمولا لگومها با تثبیت نیتروژن آن را برای جزء غله در مخلوط فراهم میکنند (Oswald et al., 2002). غلات یکی از اجزای مهم و اساسی در سیستمهای چند کشتی محسوب میگردد، به طوریکه بیش از 95 درصد سورگوم و 100 درصد ارزن در هند به صورت مخلوط کشت…

پایان نامه با واژه های کلیدی استان کرمان

734-2-2 تعداد دانه در غلاف خلر 75 4-2-3 وزن هزار دانه خلر 77? فهرست مطالب 4-2-4 عملکرد دانه خلر .784-2-5 عملکرد بیولوژیک خلر 814-2-6 شاخص برداشت خلر… 834-3 ارزیابی کشت مخلوط 844-4 ویژگی های کیفی علوفه 854-4-1 درصد ماده خشک قابل هضم (DMD) 854-4-2 الیاف نامحلول در شوینده های خنثی (NDF) 894-4-3 الیاف نامحلول در…

دانلود پایان نامه با موضوع شیمیایی، زیستی، خلر، بیولوژیک

تأثیر 50 درصد فسفر زیستی +50 درصد فسفر شیمیایی، ممکن است به توانایی باکتریهای حل کننده فسفات موجود در کود در افزایش آزادسازی فسفر از منابع نامحلول فسفر نسبت داد. از آنجا که تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه که از اجزای اصلی عملکرد دانه هستند، با کاربرد کود زیستی افزایش مییابد در…