پایان نامه رایگان با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، مدیریت سود، دارایی ها

DEP : مجموع هزینه های استهلاک (دارایی های مشهود و نا مشهود) ۲) روش جریان های نقدی، که شایع ترین روش مورد استفاده برای محاسبه اقلام تعهدی می باشد. بیشتر محققان ترجیح می دهند به جای استفاده از روش ترازنامه ای، از روش جریانات نقدی برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری استفاده نمایند. دلیل اصلی اتخاذ…

پایان نامه با کلید واژگان ارزیابی اثربخشی، برنامه آموزشی، استاندارد، بهبود کیفیت

عملـکرد رضایت بخش بوده است یا نه؟ بنابراین نیاز به قضـاوت و داوری می‌باشد. این داوریها ممکن است محصول گرا یا فرایند گرا باشد. هدف دیگر ارزشیابی فراهم نمودن اطلاعات برای تصمیم‌گیری است. نتایج حاصل از ارزشیابی یک پایه اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری در مورد ادامه، تغییر و یا قطع برنامه فراهم می‌آورد.(خورشیدی و ملک شاهی‌،…

پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، برنامه درسی، اولویت‌بندی، اولویت بندی

کم ۹۳ ۴/۶۹ ۶/۲۳ ۸۳/۸۸ ۴ ۰۰۰/۰ کم ۱۱۳ ۴/۶۹ ۶/۴۳ متوسط ۸۲ ۴/۶۹ ۶/۱۲ زیاد ۴۳ ۴/۶۹ ۴/۲۶- خیلی زیاد ۱۶ ۴/۶۹ ۴/۵۳- کل ۳۴۷ ۳۴۷ همان طور که داده های جدول نشان می دهد فراوانی های مشاهده شده در گروه های کم، خیلی کم و متوسط، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان…

تحقیق با موضوع مدیریت سود، سهامداران، تقسیم سود، قلام تعهدی

آن دسته از تحقیقاتی که به بررسی رابطه بین ارزش بازار سهام و سود تقسیمی می پردازد که عمدتاً مبتنی بر دو نظریه هستند: الف) نظریه مربوط بودن (تأثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت ) ب) نظریه نامربوط بودن (عدم تأثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت) آن دسته که به بررسی اثرات علامت دهی (اطلاع…

پایان نامه رایگان با موضوع سود تقسیمی، مدیریت سود، قلام تعهدی، اقلام تعهدی

هیچگونه اثری بر قیمت سهام قبل از مجمع، ندارد . بشارت احسانی و سعیدی ۱۳۷۹ بررسی تاثیر سیاست های تقسیم سود بر بازده سهام اتخاذ سیاست تقسیم سود خاصی از سوی مدیریت شرکت ها، بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اثر معناداری ندارد. علی علیزاده ۱۳۸۰ بررسی ارتباط میان تغییرات…

منابع پایان نامه با موضوع دانشگاه شیراز، دانشگاه تهران، زین العابدین، جبران خسارت

الطبعهالأولى، ۱۴۱۳هـ. الفاضل الآبی، زین الدین أبی علی الحسن بن أبی طالب ابن أبی المجد الیوسفی، کشف الرموز، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۰۸ هـ. الفاضل الهندی، بهاء الدین محمد بن الحسن الأصفهانی، کشف اللثام، قم، مؤسسه النشر الإسلامی،الطبعهالأولى، ۱۴۱۶هـ. القمی، علی بن محمد بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق، قم، انتشارات زمینه سازان ظهور إمام…

پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، برنامه درسی، دانش آموزان، دانش آموز

خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر بصورت تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. با توجه به این که مقدار آماره محاسبه شده برای گویه پنجم مؤلفه…

پایان نامه رایگان با موضوع مدیریت سود، سود تقسیمی، تقسیم سود، اقلام تعهدی

ها، نرخ اهرم و غیره این شرکت ها پرداختند. آنها بر مبنای تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که عکس العمل بازار به تغییرات سود تقسیمی، اثر مهمی در اعمال تغییرات یا ثبات سود تقسیمی دارد که با توجه به مدل تقارن اطلاعاتی افزایش سود تقسیمی در راستای انتقال بخشی از اطلاعات محرمانه شرکت به…

منابع پایان نامه با موضوع علی بن الحسین، فقه امامیه

زاده،مجمع الأنهر، بی جا، دار إحیاء التراث العربی، بی تا. الرحیبانی، مصطفى بن سعد بن عبده السیوطی، مطالب أولی النهى، بی جا، المکتب الإسلامی،الطبعهالثانیه، ۱۴۱۵هـ، ۱۹۹۴م. الرصاع، محمد بن قاسم،شرح حدود ابن عرفه، بی جا،المکتبه العلمیه،الطبعهالأولى،۱۳۵۰ هـ. الرملی، شمس الدین محمد بن أحمد، نهایه المحتاج إلى شرح المنهاج، بیروت، دار الفکر،۱۴۰۴هـ،۱۹۸۴م. همو، غایه البیان شرح…

پایان نامه با کلید واژگان برنامه آموزشی، اجرای برنامه، ارزشیابی آموزشی، تصمیم گیری

شغلی و دانشی و مهارتها و نگرشهای ضروری برای انجام آن وظایف است. نیازسنجی (تعیین نیازهای) آموزشی عبارت است از شناسایی نیازها (فاصله میان آنچه که هست و آنچه که باید باشد) و درجه بندی آنها به ترتیب اولویت و انتخاب نیازهایی که باید کاهش یابد و یا حذف شود (کاظمی،‌۱۳۷۶، نقل از بهمنی،۲۲ و…