برنامه ریزی بازاریابی، انواع فرهنگ سازمانی، مزیت رقابتی پایدار

فرهنگ سازمانی را به گونههای متفاوت اما مفهومی تقریباً واحد توصیف کردهاند. در یکی از تعاریف، فرهنگ سازمانی را عبارت از الگوی عمومی رفتارها، باورها و تلقیهای مشترک و جمعی و ارزشهایی،... متن کامل

مدل رفتارهای شهروندی پادساکف، مدل رفتارهای شهروندی گراهام، رفتار شهروندی سازمانی

4ـ فضیلت مدنی: مستلزم حمایت از عملیات های اداری سازمان است.5ـ احترام و تکریم: مشورت با دیگران قبل از اقدام به عمل، دادن اطلاع قبل از عمل، و ردوبدل کردن اطلاعات.جوانمردی و نزاکت مولفه... متن کامل

رفتار شهروندی سازمانی، فرایندهای تصمیم گیری، نظریه برابری آدامز

همچنین پیامدهایی چون تلافی کردن، انحراف و تندخویی و نظایر آن در پژوهشهای مرتبط با عدالت و بی عدالتی مدنظر قرار گرفته است. بایس و تریپ (1996)، کارشکنی را پاسخی منطقی در برابر بی عدالتی می... متن کامل

عدالت سازمانی ادراک شده، مقاومت در برابر تغییر، عملکرد شغلی کارکنان

عدالت سازمانیمنظور از عدالت سازمانی در این مطالعه ادراک کارکنان از رفتار منصفانه است و از طریق 18 سوال پرسشنامه و در قالب سه بعد عدالت رویه ای،6 سوال، عدالت تعاملی(مراوده ای) 6 سوال،... متن کامل

رفتار شهروندی کارکنان، رفتار شهروندی سازمانی، رفتارشهروندی سازمانی

قلمرو مکانی تحقیق در دستگاههای اجرایی شهر کرمان می باشد.1-6. تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها ـ مفاهیم ـ متغییرها1-6-1.تعاریف نظریرفتار شهروندی سازمانی: در ادبیات نوین مدیریت از رفتارهای... متن کامل

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، سطح رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی

کوئین و گارث فرهنگ سازمانی را به چهار دسته فرهنگ عقلانی،فرهنگ ایدئولوژیک،فرهنگ توافقی و فرهنگ سلسله مراتبی تقسیم نموده اند. فرهنگ عقلانی از طریق تمرکز فعالیت های یکپارچه و متمرکز... متن کامل

تعهد سازمانی و رضایت شغلی، رفتارهای شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی ادراک شده

جدول 4-6: شاخصهای سطح متغیر فرهنگ سازمانی و مولفههای آن 71جدول 4-7: آزمون tتک متغیره سطح متغیر فرهنگ سازمانی و مولفههای آن 72جدول 4-8: شاخصهای سطح متغیر رفتار شهروندی و مولفههای آن 73جدول 4-9:... متن کامل

آمارههای توصیفی نمره فرهنگ سازمانی و مؤلفههای آن، آمارههای توصیفی نمره رفتار شهروندی و مؤلفههای آن، عدالت سازمانی ادراک شده

4-2- آزمون میانگین یک جامعه برای تعیین وضعیت متغیرهای تحقیق و مولفههای آنها در جامعه مورد نظر 694-2-1- آزمون t تک نمونهای برای عدالت سازمانی ادراک شده 704-2-2- آزمون t تک نمونهای برای فرهنگ... متن کامل

مدل اعتماد از دیدگاه مارتینز، طبقه بندی های اعتماد، شیوه های اعتماد سازی

مدیریت و کارکنان در رابطه با ایجاد یک فرهنگ بر مبنای ارزش های مشترک و توانمند کردن کارکنان، به ایجاد ارتباطات با زیر بنای صداقت، انسجام و توجه واقعی به افراد و دیگران متعهد می‌شوند.... متن کامل