مقاله درمورد دانلود کشورهای توسعه یافته و نتایج تحلیل مسیر

جدول(9-4)جدول تحلیل رگرسیون چند متغیرهمقدار R مقدار R2 R تصحیح شده مقدار F سطح معنی داری 73/0 53/0 42/0 70/0 006/0جدول(10-4)جدول تحلیل رگرسیون چند متغیره نابرابری اقتصادی کشورها متغیرها Betaمقدار مقدار T سطح معنی داریکیفیت درآمدها(GNP) 57/0- 97/1- 0.018درآمد ملی 23/0 33/1 31/0درآمد سرانه 18/0- 28/2- 023/0تولید ناخالص ملی(GDP) 26/0 55/1 0.000بیکاری 42/0 93/1 0.000اشتغال…

مقاله درمورد دانلود کشورهای توسعه یافته و نابرابری اقتصادی

سطح معنی‌داری= 966/0 تعداد مشاهدات= 13آزمون فرضیه چهارم:بین تولید ناخالص ملی در کشورهای توسعه یافته ،درحال توسعه و توسعه نیافته و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.برای آزمون رابطه ی بین دو متغیر تولید ناخالص ملی و نابرابری اقتصادی از ضریب همبستگیr پیرسون استفاده شده است که نشان می دهد بین تولید ناخالص…

مقاله درمورد دانلود کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته

ضریب جینی کشورهای توسعه یافته 6 2333/37 کشورهای در حال توسعه 4 1500/40 کشورهای توسعه نیافته 3 000/52 کل 13 5385/41در جدول شماره 2-4-کشورهای توسعه یافته ،در حال توسعه و توسعه نیافته آورده شده است و همچنین میانگین عوامل مؤثر بر توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی کشورها ذکر گردیده است.ضریب جینی نشان دهنده ی میزان…

مقاله درمورد دانلود کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته

1-4-یافته های تحقیق1-1-4- یافته های توصیفیجدول 1-4-جدول توصیف عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی کشورهاکشور بیکاری اشتغال زنان کیفیت درآمد درآمد ملی درآمد سرانه تولید ناخالص ملی ضریب جینیارمنستان(B) 5.877273 53.77 4.352881 7.20E+09 0.473783 3.626891 40.9دانمارک(A) 5.809091 68.975 0.997465 8.60E+08 1.866817 1.194017 33.5آلمان(A) 7.677273 37.705 2.995586 5.96E+10 4.380336 1.524649 34.5یونان(B) 9.086364 39.075 -6.90724 5.67E+11 1.000227 1.224364…

مقاله درمورد دانلود سرانه تولید ناخالص داخلی و کشورهای توسعه یافته

V= (1/n) ((Zi – Z) 2Zi= Z Z= log (Xi) میانگین 9- ضریب تغییر که از طریق داده های « درآمد فردی» محاسبه می شود.C=Sx/(انحراف استاندارد= Sx میانگین Xi =(( Nielsen 2002) 3-3- متغیرهای مستقل متغیرهای مستقل به کار رفته در این تحقیق از نوع داده های سری زمانی هستند که در سازمان های مختلف…

مقاله درمورد دانلود نابرابری درآمد و تئوری اطلاعات

جدول2-3 : محاسبه ضریب جینی 5000 2/ (100*100) A+B52 2/ (24/5*20) 1213 2/ (07/16+24/5)*20 2477 2/ (63/31+07/16)*20 3854 2/ (79/53+63/31)*20 41537 2/ (100+79/53)*20 53133کل B1867 (A+B) – B کل A37% یا 37/0 A / (A+B) ضریب جینیهمانطوری که در جدول بالا مشاهده می شود میزان ضریب جینی محاسبه شده برای سال 1376 بر اساس داده…

مقاله درمورد دانلود کشورهای توسعه یافته و پدیده های اجتماعی

5-2- فرضیه های تحقیق1-بین کیفیت درآمدها(GNP) و نابرابری اقتصادی در کشورهای توسعه یافته،درحال توسعه و توسعه نیافته رابطه ی معنی داری وجود دارد.2-بین درآمد ملی در کشورهای توسعه یافته،درحال توسعه و توسعه نیافته و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.3-بین درآمد سرانه در کشورهای توسعه یافته،درحال توسعه و توسعه نیافته و نابرابری اقتصادی…

مقاله درمورد دانلود کشورهای توسعه یافته و نابرابری اقتصادی

راهکارهای نهادینه کردن مشارکت زنان پس از پرداختن به بحث لزوم مشارکت زنان و شناخت محدودیت‌ها و موانع سر راه آنان، لازم است راهکارهایی برای رفع این مشکلات و نهادینه کردن مشارکت آنان در اجتماع اعمال شود. امروزه گزارش‌های منتشر شده بانک جهانی نشان می دهد که جهان به این نتیجه رسیده است که توسعه…

مقاله درمورد دانلود کشورهای توسعه یافته و تولید ناخالص داخلی

3. عدم آگاهی زنان از زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی موجود برای فعالیت 4. بالاتر بودن نرخ بی سوادی زنان نسبت به مردان 5. پایین بودن درصد متخصصین و دارندگان مدارج علمی در بانوان نسبت به مردان ب) موانع اجتماعی در بررسی موانع مشارکت زنان، جنبه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آنان را…

مقاله درمورد دانلود کشورهای توسعه یافته و نقش و اهمیت خانواده

ج)شاخص درآمد پایدار(GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی های شاخص درآمد سرانه و توجه به«توسعه پایدار» به جای«توسعه اقتصادی»، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش، هزینه های زیست محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می شود نیز در حساب های ملی منظور گردیده(چه به عنوان خسارت و…