واسه ترک اعتیاد از کجا باید شروع کنیم؟ 

  زمانی که با اعتیاد دست وپنجه نرم می کنین، ترک اون از نظر خودتون یک هدف غیرممکن مثل اینکه. مهم نیس تا چه حد غرقِ اعتیاد شده باشین، اما آزادی از اون هیچ وقت غیرممکن نیس. با درمان... متن کامل