دانلود پایان نامه هیجان های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

واکنش کلی و کوتاه به یک واقعیت غیر منتظره همراه با یک حالت عاطفی خوشایند یا ناخوشایند هیجان نامیده می‌شود. هیجان ترجمه لغت انگلیسی Emotion است که از نظر ریشه لغت، عاملی است که ارگانیسم... متن کامل

دانلود پایان نامه رویکردهای یادگیری و هیجان های تحصیلی

رویکرد مطالعه عمیق: در رویکرد عمیق، یادگیرنده بر فهم و مرتبط ساختن اندیشه های موجود در مطلب یا تکلیف یادگیری متمرکز می گرددو شیوه اصلی او در مطالعه، منسجم سازی و وحدت بخشی مفاهیم و... متن کامل

دانلود پایان نامه رویکردهای یادگیری و راهبردهای یادگیری

دانشآموزانی که رویکرد سطحی دارند، طوطیوار حفظ میکنند و هدف آنها حفظ مطالب برای بازپدیدآوری است نه برای درک و فهم آنها. دانشآموزانی که رویکرد عمیق دارند نه تنها بین مطالبی که... متن کامل

دانلود پایان نامه عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی و رویکردهای یادگیری

چکیدههدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رویکردهای مطالعه با هیجانهای تحصیلی مربوط به یادگیری در دانشآموزان میباشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانشآموزان دختر و پسر... متن کامل