دانلود مقاله استعاره تمثیلیه و استدلال

دراین آیه مستعارٌمنه به صراحت ذکر نشده بلکه از لوازم آن « اشتری » به معنی خریدن به طور کنایی ذکر شده . در حقیقت بدین معنی نیست که خداوند جان ومال مؤمن را بخرد بلکه از او قبول می کند ،... متن کامل

دانلود مقاله استعاره تمثیلیه و ضرب المثل

2-11- 2-12- 2-13- تمثیل یا استعاره تمثیلیههرگاه جمله ای درغیر معنی اصلی به علاقه مشابهت به کار رود آن را تمثیل یا استعاره تمثیلیه گویند چنان که سنایی در بیت زیر عبارت « تکیه برآب زدن » را... متن کامل

دانلود مقاله معنای اصلی و حضرت موسی

که محبت و پسر خواندگی به عداوت و حزن، تشبیه شده که دو علّت غایی برای برداشتن حضرت موسی علیه السلام از آب بوده است. در این مثال «لام» در معنای اصلی خود (علّت) استعمال نشده بلکه برای غایت... متن کامل

دانلود مقاله حقیقت و مجاز و امام علی (ع)

تشبیه مرسل آن است که ادات تشبیه در آن ذکر شده باشد مانند بسیاری از مثالهایی که عرض شد. تشبیه مؤکد آن است که ادات در آن حذف شده باشد و این بر دو گونه است اول آن که تنها ادات را حذف نمایند... متن کامل