منابع و ماخذ تحقیق دلبستگی شغلی کارکنان و توانمند سازی کارکنان

ری خود را بهبود بخشیده و از ارزش های موثر مدیریتی استفاده می کند (سالیس، 1380). سؤالات 30، 31، 32 و 33 پرسشنامه، تعریف عملیاتی این مفهوم را بیان می کنند. توانمندسازی: توانمندسازی یکی از... متن کامل

پایان نامه درباره شبکه‌های عصبی مصنوعی و دانشگاه فردوسی مشهد

22-ابراهیمی، ع.، اقبال جو، م.، مدل‌سازی عددی در آنالیز پارامترهای مؤثر بر خرابی ماشین‌آلات دوار، پنجمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب‌یابی ایران، آبادان، دانشکده نفت آبادان، 1389.... متن کامل

پایان نامه درباره فرآیند تصمیم‌گیری و اقدامات پیشگیرانه

فهرست منابع1- لباف قاسمی، ر.، کتاب جامع بهداشت عمومی، پایش و ارزشیابی برنامه EPI، جلد اول، فصل 9، انتشارات حوزه معاونت سلامت وزارت بهداشت، 1385.2- اسماعیل‌زاده خادم.، س، نسرین امید خواه... متن کامل

پایان نامه درباره دینامیکی و کشاورزی

4-9- مقایسه نمودارهای داده‌های صوتیافزایش طول و کاهش جرم تسمه، بر لغزش و نوسانات طولی تاثیر گذار است که این دلایل باعث افزایش صدای تسمه‌های فرسوده و کهنه، نسبت به تسمه نو می‌شود.... متن کامل

پایان نامه درباره درجه حرارت و ویژگیها

کل 8543/25––** معنی‌دار در سطح احتمال 1 درصد.جدول 4-3 آزمون چند دامنه‌ای دانکن برای مقایسه میانگین اثر نوع تسمه بر میزان ارتعاش را نشان می‌دهد. مقادیر میانگین ارتعاش در سه زیرگروه... متن کامل

پایان نامه درباره محیط نرم افزار و تجزیه واریانس

3-2-9- میز محل نصب دستگاههااین میز به‌منظور قرارگیری دستگاه‌های اندازهگیری بر روی آن ساخته شد (شکل 3-10). تکیه‌گاه‌های روی میز، محل‌های مناسبی برای نصب محکم پرابهای دستگاهها فراهم... متن کامل

پایان نامه درباره مکانیسم انتقال و برنامه‌ریزی

شکل 2-10: عیب‌یابی سوپاپ‌ها با روش انتشار صدا علامت‌های انتشار صدا به سبب نشتی و خرابی دریچه را ‌توسط چهار حسگر انتشار صدا دریافت کردند. بر اساس نتایج، مشاهده کردند که روش انتشار صدا... متن کامل

پایان نامه درباره شبکه‌های عصبی مصنوعی و شبکه عصبی مصنوعی

شکل 2-7: آزمون ارتعاشات پیچشی میل‌لنگ خودرو نصیری و همکاران (1391) تشخیص عدم احتراق در سیلندرهای یک و چهار از طریق پردازش سیگنال‌های ارتعاشی موجود در بلوکه سیلندر موتور از طریق حسگر... متن کامل

پایان نامه درباره شبکه‌های عصبی مصنوعی و شبکه عصبی مصنوعی

ابتدا نمونه‌هایی از دانه‌های پسته بر اساس اندازه به سه گروه درشت، متوسط و ریز تفکیک و سپس هر گروه بر اساس وزن به دو گروه پوک و مغز دار تقسیم شد. انعکاس صدای هر برخورد از طریق میکروفون... متن کامل