انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا، انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا، استقلال حسابرس

محققان متغیرهای دیگری هم‌چون میزان حق الزحمه‌ حسابرسان را به‌عنوان کیفیت حسابرسی مورد بررسی‌ قرار داده‌اند.در این میان، در بیش‌تر تحقیقات متغیر اندازه‌ مورد استفاده قرار گرفته‌است.در این تحقیقات، اغلب‌ از روش مقایسه‌ای دووجهی(مؤسسات حسابرسی‌ بزرگ در مقابل دیگر مؤسسات حسابرسی)به‌عنوان‌ نماینده کیفیت حسابرسی با فرض زیر استفاده شده‌است:مؤسسات حسابرسی بزرگ کیفیت حسابرسی بالاتر و…

بیمه مسئولیت حرفه ای، اطلاعات حسابداری، استقلال حسابرس

بنابراین بر شایستگی فنی و استقلال به عنوان ویژگی‌های جدایی ناپذیر حسابرس تاکید شده است .اما بیان صرف، داشتن شایستگی و استقلال حسابرس کافی نیست.عدم وجود استقلال حسابرسی می‌تواند برای جامعه و حسابرس آسیب‌هایی را به دنبال داشته باشد(حساس یگانه، 1392).شک گرایی (doubt): برخی از فیلسوفان به شک گرایی (تردید گرایی) آن چنان بها می…

پایان نامه درباره استانداردهای حسابداری و اندازه موسسه حسابرسی

یکی از ابزارهای مؤثر در تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، استفاده از خدمات حسابداران رسمی، موضوع ماده 272 ق.م.م است که سازمان امور مالیاتی کشور را در این زمینه یاری میدهد.با توجه به محول شدن وظیفه تعیین درآمد مشمول مالیات به دو گروه موضوع ماده قانونی مزبور، اختلاف نظرهایی بین سازمان امور مالیاتی و حسابداران…

دانلود پایان نامه شرکت های پذیرفته شده و اندازه موسسه حسابرسی

چی و همکاران (2005) رابطه بین تداوم انتخاب موسسه حسابرسی، تداوم انتخاب شریک مسئول کار و اقلام تعهدی اختیاری را با استفاده از داده های مربوط به شرکت های تایوانی بررسی کردند. شواهد به دست آمده از این تحقیق هر دو فرضیه منحنی یادگیری و فرضیه نزدیکی بیش از حد را تایید کرد. نتایج تحقیق…

دانلود پایان نامه تخصص حسابرس در صنعت و هزینه‌های نمایندگی

اسچویر (2002) نشان داد سطح عدم تقارن اطلاعاتی برای شرکتهایی که توسط حسابرسان متخصص حسابرسی شدهاند، پایینتر است. الموتایری و همکاران (2009) نیز در بررسی رابطهی بین عدم تقارن اطلاعاتی و تخصص حسابرس در صنعت به این نتیجه رسیدند که بکارگیری حسابرسان متخصص باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد. یکی از دلایلی که صاحبکاران،…

دانلود پایان نامه رهنمودهای کیفیت حسابرسی و تعریف کیفیت حسابرسی

2.2)کیفیت حسابرسی درگذشته تلاشهای زیادی برای تعریف «کیفیت حسابرسی» شده است؛ هر چند هیچکدام از آنها مقبولیت عمومی پیدا نکرده‌اند. کیفیت حسابرسی به‌طور خاص یک مفهوم پیچیده و چندوجهی است.دی آنجلو (1981) کیفیت حسابرسی را استنباط بازار از احتمال توانایی حسابرس در کشف و گزارش یک تخلف در سیستم حسابداری صاحبکار تعریف کرده است. تعاریف…

پایان نامه انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا و معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی

عوامل موثربر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان، بطور کلی عواملی هستند که بر توانایی حسابرسان در کشف تحریفات با اهمیت در صورت های مالی ویا انگیزه اقتصادی از گزارش تحریفات با اهمیت کشف شده اثر دارند. تعدادی از این تحقیقات کیفیت تصمیم حسابرس وتاثیر آن را بر اثر بخشی و کارآیی حسابرسی آزمون کرده اند.…

پایان نامه انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا و انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا

فصل دوممبانی نظری وپیشینه تحقیق 2-1- مقدمهبا بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق، میتوان از روشهای مورد استفاده در تحقیقات قبلی مانند ابزار اندازهگیری، روش نمونهگیری و موارد دیگری از این دست آگاه شد و به نقاط قوت و ضعف آنها پی برد. بر این اساس پژوهشگر می تواند طرح تحقیق مناسب را برای موضوع…

تعداد اعضای هیات مدیره، ترکیب اعضای هیات مدیره، استقلال هیات مدیره

توانایی هیات مدیره شرکت در اجرای نقش استراتژیکی تحت تاثیر نوع عضویت آنها قرار می گیرد. (پیرس و زهرا، 1992)ادبیات حاکمیت شرکتی چهار مجموعه از ویژگی های هیات مدیره را به شرح زیر بر می شمرد: ترکیب، خصوصیات، ساختار و فرایندترکیب هیات مدیره مربوط به تعداد اعضای هیات مدیره، اعضای موظف و غیرموظف، زن/مرد، خارجی/محلی…

ساختار کیفیت خدمات حسابرسی، اقلام تعهدی غیرعادی، عدم تقارن اطلاعاتی

نظریه علامت‌دهی، هزینه‌ نمایندگیوجود کارگروه حسابرسی، هستند.حق الزحمه حسابرسی:ویلنبورگ(1999)‌ به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و پیشنهادات‌ اولیه حسابرس در مورد حق الزحمه پرداخته و نتیجه‌گیری‌ می‌کند که کیفیت خدمات حسابرس تحت‌تأثیر پذیرش‌حق الزحمه پیشنهادی حسابرس‌ است.نظریه علامت‌دهی:وندا والاس‌ تقاضا برای خدمات حسابرسی با کیفیت‌ بالا را در چارچوب نظریه علامت‌ دهی در عرضه اولیه…