دانلود پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی و رویکردهای یادگیری

در مورد رویکردهای یادگیری و در مورد هیجان های تحصیلی پژوهش های زیادی انجام شده است.پژوهشهای زیادی در مورد رابطه رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی انجام شده در اکثر آنها معلوم شده که بین این دو متغیر رابطه وجود دارد. مطالعات زیادی نشان دادهاند که موفقیت تحصیلی در فراگیرانی که از رویکرد عمیق استفاده میکنند،…

دانلود پایان نامه عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی و رویکردهای یادگیری

چکیدههدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رویکردهای مطالعه با هیجانهای تحصیلی مربوط به یادگیری در دانشآموزان میباشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانشآموزان دختر و پسر دبیرستانهای شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 93-1392بوده، رویکردهای مطالعه به وسیله “پرسشنامه رویکردهای مطالعه” (ASI)و هیجان های تحصیلی مربوط به یادگیری به وسیله “پرسشنامه هیجانهای تحصیلی”(AEQ)مورد…