تحقیق درمورد مددکاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی

ب) مشاوره رابطه ایست پویا وباهدف رشد فرد یا گروه، که براساس مشارکت مشاوره و مراجع(مددجو) وبا روشهایمنطبق برنیازمندیهای آنان وبرای یاری رساندن به فرد یا گروه جهت تصمیمگیری و حل مشکلات وی انجام می گیرد.(دراین رابطه، توجه به خودشناسی و خودتصمیم گیری از طریق مراجع مورد تاکیداست.) ج) مشاوره بعنوان یک رابطهمحرمانه،مقبول، بدون ارزیابی،…

منابع تحقیق درمورد برانگیختگی فیزیولوژیکی و اختلالات رفتاری کودکان

5-2-1 فرضیه اول: دانش آموزان دارای نیازهای ویژه ی برخوردار از آموزش تلفیقی نسبت به دانش آموزان برخوردار از آموزش استثنایی و عادی از نظر اختلالات رفتاری تفاوت دارند. برای بررسی این فرضیه از روش تحلیل واریانس(ANONA) استفاده شد و نتایج نشان داد که گروه های سه گانه آموزشی از نظر اختلالات رفتاری تفاوت معنی…

تحقیق درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشگاه علوم پزشکی

فهرست منابع منابع فارسی-اختری، طاهره. (۱۳۸۸). ترجیحات سبک‌های یادگیری دانشجویان ایرانی فراگیر زبان عربی به عنوان زبان دوم، شماره ۷ (۴)، ۴۳-۵۶، ص14-اعلا، مریم، میرزازاده، عظیم، قریب، میترا و همکاران (۱۳۹۲) بررسی سبک یادگیری دانشجویان و اعضای هیات علمی در مقطع پیش بالینی دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله توسعه آموزش در علوم…

تحقیق درمورد مفهوم سازی انتزاعی و دانشگاه علوم پزشکی

غیبی (۱۳۸۹)، در تحقیقی با عنوان «رابطه بین سبک‌های یادگیری و خودکارآمدی در دانشجویان دوره کار‌شناسی گروه‌های تحصیلی (علوم انسانی، فنی- مهندسی و علوم پایه) دانشگاه شهید بهشتی» به این نتیجه رسیدند که بین سبک‌های یادگیری و خودکارآمدی رابطه معناداری وجود ندارد؛ بین سبک‌های یادگیری و گروه‌های تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد؛ بین خودکارآمدی و…

تحقیق درمورد ویژگی‌های شخصیتی و عوامل اتلاف وقت

مدیریت زمان به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که بیانگر استفاده کارآمد از زمان مقرر جهت تسهیل بازدهی و کاهش استرس است. ویژگی بارز مفهوم‌ پردازی مدیریت زمان، برنامهریزی رفتار است که عبارت است از تصمیمگیری انجام امور، اولویتبندی کار‌ها و مدیریت کارآمد مشغولیت‌ها است. مدیریت زمان به عنوان برنامهریزی رفتار برای تعیین هدف است که این…

دانلود پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی و رویکردهای یادگیری

در مورد رویکردهای یادگیری و در مورد هیجان های تحصیلی پژوهش های زیادی انجام شده است.پژوهشهای زیادی در مورد رابطه رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی انجام شده در اکثر آنها معلوم شده که بین این دو متغیر رابطه وجود دارد. مطالعات زیادی نشان دادهاند که موفقیت تحصیلی در فراگیرانی که از رویکرد عمیق استفاده میکنند،…

دانلود پایان نامه عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی و رویکردهای یادگیری

چکیدههدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رویکردهای مطالعه با هیجانهای تحصیلی مربوط به یادگیری در دانشآموزان میباشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانشآموزان دختر و پسر دبیرستانهای شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 93-1392بوده، رویکردهای مطالعه به وسیله “پرسشنامه رویکردهای مطالعه” (ASI)و هیجان های تحصیلی مربوط به یادگیری به وسیله “پرسشنامه هیجانهای تحصیلی”(AEQ)مورد…

دانلود مقاله پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و راهبردهای مقابله با استرس

پارسا، پ. (1389). بررسی میزان و عوامل مؤثر در بروز و اختلالات خلقی در جوانان دانشجو. فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال دومف شماره پنجم و ششم، ص 30-25. حسن شاهی، م و دارایی، م. (1384). تأثیر راهبردهای مقابله با استرس بر سلامت روان دانشجویان: اثر تعدیل کننده سرسختی روانشناختی. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی،…

دانلود مقاله پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و راهبردهای مقابله با استرس

ابوالقاسمی و سعیدی(1391)، در تحقیقی با عنوان اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان به این نتیجه دست یافتند که آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس باعث ایجاد تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل شد و گروه آزمایش استرس پایین تری نشان دادند.همتی ثابت، خلعتبری و امینی(1391)،…

دانلود مقاله عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان و مهارت های مقابله ای

پژوهشگرانی که به دنبال کشف عوامل مرتبط با عملکرد تحصیلی بالا بوده‌اند به آرایه‌هایی از متغییرها، که عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار می‌دهند دست یافته‌اند. در رابطه با عوامل محیطی،‌تا کنون به وجود عوامل محیطی نیرومند و موثر زیادی بر پیشرفت تحصیلی پی برده شده است: فورد (فورد و توماس، 1997) در یک مطالعه…