هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه – دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه تکه ای از متن پایان نامه : موظف هستیم از جسم خود محافظت کنیم و ضرر زدن به جسم نوعی بیماری روحی و نیز گناه شرعی محسوب می‌گردد، همه ما موظف هستیم در حفظ کرامت…