دانلود پایان نامه رویکردهای مطالعه و ضرایب همبستگی

63جمع194 نفر186 نفر3793-5- ابزار اندازه گیری3-5-1- پرسشنامه رویکرد های مطالعه: (ASI)پرسشنامه رویکردهای مطالعه در 1968 در دانشگاه لنکستر انگلستان و برای نشان دادن درجات رویکردهای مطالعه دانشآموزان در سه بعد عمیق، سطحی و راهبردی طراحی شده است. پرسشنامه از طیف لیکرت برای سنجش نگرشها استفاده میکند و از دانشآموزان میخواهد توافق خودشان را روی یک…

دانلود پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی و رویکردهای یادگیری

در مورد رویکردهای یادگیری و در مورد هیجان های تحصیلی پژوهش های زیادی انجام شده است.پژوهشهای زیادی در مورد رابطه رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی انجام شده در اکثر آنها معلوم شده که بین این دو متغیر رابطه وجود دارد. مطالعات زیادی نشان دادهاند که موفقیت تحصیلی در فراگیرانی که از رویکرد عمیق استفاده میکنند،…

دانلود پایان نامه رویکردهای یادگیری و راهبردهای یادگیری

دانشآموزانی که رویکرد سطحی دارند، طوطیوار حفظ میکنند و هدف آنها حفظ مطالب برای بازپدیدآوری است نه برای درک و فهم آنها. دانشآموزانی که رویکرد عمیق دارند نه تنها بین مطالبی که میخوانند ارتباط برقرار میکنند، بلکه بین مطالب جدید و مطالبی که قبلاً یادگرفتهاند، و نیز بین این مطالب و تجربههای شخصی در زندگی…

دانلود پایان نامه عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی و رویکردهای یادگیری

چکیدههدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رویکردهای مطالعه با هیجانهای تحصیلی مربوط به یادگیری در دانشآموزان میباشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانشآموزان دختر و پسر دبیرستانهای شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 93-1392بوده، رویکردهای مطالعه به وسیله “پرسشنامه رویکردهای مطالعه” (ASI)و هیجان های تحصیلی مربوط به یادگیری به وسیله “پرسشنامه هیجانهای تحصیلی”(AEQ)مورد…