تحقیق درمورد مددکاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی

ب) مشاوره رابطه ایست پویا وباهدف رشد فرد یا گروه، که براساس مشارکت مشاوره و مراجع(مددجو) وبا روشهایمنطبق برنیازمندیهای آنان وبرای یاری رساندن به فرد یا گروه جهت تصمیمگیری و حل مشکلات وی انجام می گیرد.(دراین رابطه، توجه به خودشناسی و خودتصمیم گیری از طریق مراجع مورد تاکیداست.) ج) مشاوره بعنوان یک رابطهمحرمانه،مقبول، بدون ارزیابی،…

تحقیق با موضوع عوامل مؤثر در سازگاری و توانایی ایجاد ارتباط

طبق مدل تئوری یادگیری شناختی نوین افراد خطر آفرین سطوح بالاتری از احساس ناامنی آموخته شده دارند و از طرفی آن ها می توانند به چهارچوب های شناختی که ناامنی کمتری را تحریک می کنند دست یابند(پاشایی، 1388). 8-2سازگاری اجتماعی سازگاری اجتماعی به عنوان مهمترین نشانه سلامت روان از مباحث مهمی است که توجه روانشناسان،جامعه…

مقاله رایگان درمورد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و سبک های پردازش هویت

– خوشخرام، نجمه. گلزاری، محمود. (1390). اثربخشی آموزشی افزایش عاطفه مثبت بر میزان رضایت زناشویی و سبک دلبستگی در دانشجویان متاهل، مطالعات روانشناختی. 7، (3)، 29-49– دانشور‏پور، زهره. ( 1385). بررسی رابطه بین سبکهای هویت و صمیمیت اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های متوسطه دولتی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه…

منابع تحقیق درمورد عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و استان آذربایجان شرقی

جعفری نژاد فرد کهن، محمود و غباری بناب، باقر (1388). مقایسه مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان استثنایی در مدارس تلفیقی و استثنایی. فصلنامه پژوهشکده کودکان استثنایی. شماره 1 بهار 1388.حسن زاده،سعید (1377).ارزشیابی مقدماتی آموزش و پرورش تلفیقی دانش آموزان دچار آسیب شنوایی.تهران:پژوهشکده کودکان استثنایی.خانجانی، زینب و بهاری، علی (1383). بررسی دیدگاه معلمان عادی و…

منابع تحقیق درمورد آموزش مهارت های اجتماعی و راهبردهای فرا شناختی

5-3 محدیت های پژوهش:این پژوهش محدود به دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی بود. در این پژوهش از ابزارهای خود گزارشی استفاده شد و لذا ممکن است نتایج آن از نظر میزان صحت مورد انتقاد قرار گیرد.پژوهش حاضر در سطح سه گروه دانش آموزان دارای نیازهای ویژه(کم بینا، کم شنوا و جسمی –…

منابع تحقیق درمورد برانگیختگی فیزیولوژیکی و اختلالات رفتاری کودکان

5-2-1 فرضیه اول: دانش آموزان دارای نیازهای ویژه ی برخوردار از آموزش تلفیقی نسبت به دانش آموزان برخوردار از آموزش استثنایی و عادی از نظر اختلالات رفتاری تفاوت دارند. برای بررسی این فرضیه از روش تحلیل واریانس(ANONA) استفاده شد و نتایج نشان داد که گروه های سه گانه آموزشی از نظر اختلالات رفتاری تفاوت معنی…

منابع تحقیق درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و رشد اجتماعی دانش آموزان

نتایج تحقیق بال بونی (2000) مؤید آن است که معلمان دارای تجربه آموزش های ویژه نسبت به معلمانی که چنین تجربه ای را نداشته اند گرایش مثبت تری نسبت به آموزش تلفیقی دارند و همچنین والدینی که از وضعیت اقتصادی بالایی برخوردار بودند گرایش مثبت تری نسبت به آموزش تلفیقی نشان دادند. اُپدال (2001) با…

منابع تحقیق درمورد انسان موجودی اجتماعی است و وضعیت اقتصادی و اجتماعی

ایجاد حس همکاری از طریق ایفای نقش معلم از سوی دانش آموزان عادی برای دانش آموزان دارای نیازهای ویژه. جلوگیری از شکل گیری مشکلات رفتاری و روانی در دانش آموزان دارای نیازهای ویژه با اهمیت دادن و احترام قائل شدن به حقوق آنان و همسالان شان.بهره مند شدن دانش آموزان عادی از امکانات آموزشی فراهم…

تحقیق درمورد مدیریت خدمات بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی

91 -مشتاقی، سعید، عگبهی، عبدالحسین، حیاتی، داود (۱۳۹۱) بررسی رابطه سبکهای یادگیری با عملکرد تحصیلی، جنسیت و رشته تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان دزفول، توسعه آموزش جندی شاپور، دو فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، سال سوم، شماره ۲، پی در پی ۵-محمدیان، علی، جهانگیری، سیف اله و همکاران (۱۳۸۵) مطالعه مهارتهای…

تحقیق درمورد مفهوم سازی انتزاعی و فرآیند مدیریت زمان

542-2-3. فرآیند مدیریت زمان مدیریت زمان، فرآیندی است که شامل 4 مرحله کاملأ مجزا ولی مرتبط به هم به شرح زیر میباشد:تعهد، تجزیه و تحلیل، برنامهریزی، پیگیری و تحلیل مجددالف) تعهد: مرحله تعهد در مدیریت زمان، فردی و شخصی است. افراد باید به اهمیت زمان و عواقب اتلاف وقت آگاهی پیدا کنند. رابینز میگوید، استفاده…