اثر ۸ هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل امگا-۳ بر شاخص های التهابی بیماران دیابتی نوع دو- قسمت ۱۰

فایل های دانشگاهی

۳

 

 

۳

 

 

۳

 

 

۳-۶-ابزار و روش جمع آوری اطلاعات:
۱-اندازه گیری حداکثر ضربان قلب(HR max)
۲-خون گیری
۳-اندازه گیری TNF-α، β ۱-IL و انسولین
۴-اندازه گیری مقاومت انسولینی
۵-اندازه گیری قد و وزن
۳-۶-۱-اندازه گیری حداکثر ضربان قلب(HR max)
اندازه گیری HR max آزمودنی های گروه آزمایش درست قبل از انجام پروتکل، با بهره گرفتن از دستگاه نوار گردان موتور دار برقی (مدل ۵۳۵۸-TM ساخت شرکت FELAX امریکا) باشگاهی (شکل ۳-۲) مجهز به برون داد اطلاعات مربوط به میزان ضربان قلب، سرعت، درجه شیب، بارکار وکالری مصرفی انجام شد. قبل از انجام هر جلسه تمرین، سنجش میزان قند خون توسط دستگاه گلوکومتر (ساخت شرکت کمبریج انگلستان )(شکل ۳-۱) جهت کنترل وضعیت هایپوگلیسمی و هایپر گلیسمی آزمودنی انجام شد.

۳-۱:دستگاه گلوکومتر
جهت انجام فعالیت استقامتی فزاینده از دستگاه نوار گردان موتور دار برقی(مدل ۵۳۵۸-TM ساخت شرکت FELAX امریکا)باشگاهی (شکل ۳-۲) مجهز به برون داد اطلاعات مربوط به میزان ضربان قلب، سرعت، درجه شیب، بارکار وکالری مصرفی استفاده شد.

شکل۳-۲: دستگاه نوار گردان موتور دار برقی
۲-۲: دستگاه نوارگردان موتوردار
آزمودنی ها قبل از شروع فعالیت اصلی، با انجام حرکات کششی به مدت ۱۰ دقیقه خود را گرم کرده و سپس با قرار گرفتن بر روی دستگاه نوار گردان با شدت های تعیین شده(دو هفته اول، دو هفته دوم، دو هفته سوم و دو هفته چهارم را به ترتیب با شدت های ۳۵-۴۵، ۴۵-۵۵، ۵۵-۶۵، ۶۵-۷۵ در صد HR max) به مدت ۳۰ دقیقه به فعالیت پرداختند. شدت تمرین با افزایش بارکار از طریق افزایش سرعت و افزایش درجه شیب تغییر می کرد. سپس در آخر هر جلسه، آزمودنی ها با ۱۰ دقیقه سرد کردن فعالیت را به پایان می رساندند.
۳-۶-۲-خون گیری:
خون گیری در سه مرحله، یک روز قبل از اولین جلسه تمرین (پیش آزمون)،۴۸ ساعت پس از پایان هفته چهارم(میان آزمون)و هفته هشتم تمرین(پس آزمون) بعد از ۴۸ ساعت ناشتایی،توسط پزشک(همکار محقق)انجام شد. قبل از هر نوبت خونگیری، آزمودنی ها چند دقیقه در حالت نشسته به استراحت پرداخته و سپس به ترتیب در کم ترین زمان از کوبیتال آنها ۱۰ سی سی خون دریافت شد. در نهایت پس از تمام خونگیری، نمونه ها برای ۲۰ دقیقه در دمای اتاق جهت لخته شدن قرار داده شدند و سپس لوله های حاوی نمونه برای مدت ۲۰ دقیقه با ۳۰۰rpm سانتریفوژ گردیده و سرم جدا سازی شده در چهار مکروتوب مجزا در دمای ۸۰- نگهداری شدند.
۳-۶-۳-اندازه گیری TNF-α، β۱-IL و انسولین:
جهت اندازه گیری غلظت های سرمی TNFα، β ۱-IL از کیتهای الایزای تجاری آنها “ساخت شرکت آدیپوژن”و جهت اندازه گیری غلظت های سرمی انسولین از کیت تجاری آن که توسط شرکت ERG انگلستان تهیه شده بود، استفاده شد.
اندازه گیری مقاومت انسولینی:
بعد از اندازه گیری ناشتای انسولین و گلوکز توسط فزایند های آزمایشگاهی از نمونه های آماده شده، جهت اندازه گیری مقاومت انسولین از شاخص مقاومت انسولینی مدل هموستاز (HOMA-IR) با محاسبه از طریقر فرمول :
انسولین ناشتا (mu/ml) ×گلوکز ناشتا (mmol/I)÷۵/۲۲
استفاده شد( ۱۹۹).
۳-۶-۴-اندازه گیری قد و وزن:
اطلاعات توصیفی تحقیق حاضر شامل سن، مدت زمان ابتلا به دیابت، نوع داروی مصرفی و میزان توسط پرسشنامه اطالعات پزشکی (پرسشنامه دانشکاه تهران- مندرج در پیوست) به همراه فرم رضایت شرکت در تحقیق اندازه گیری شده. میزان وزن و قد جهت تعیین BMI توسط ترازوی دیجیتالی ساخت کشور چین با دقت ۱۰گرم و متر نواری با دقت ۱۰/۰ سانتیمتر توسط محقق قبل از هر آزمون اندازه گیری شد.
۳-۷-روش مصرف مکمل
گروه مکمل و گروه مکمل به همراه تمرین روزانه ۶ کپسول امگا-۳ که در مجموع حاوی ۲۴۰۰ میلی گرم ایکوزاپنتانوییک اسید(EPA) و ۱۲۰۰ میلی گرم دکورزانوییک اسید(DHA) بود را به مدت ۸ هفته دریافت نمودند. برنامه تمرین ازنوع فزاینده بود به نحوی که در شروع دوره تمرینات سبک و در ادامه حجم و شدت تمرین افزایش می یافت(۴۵ ).
در شروع و پایان دوره ی مصرف مکمل نمونه خون از ورید بازویی آزمودنی ها گرفته شد. همه آزمودنی ها ۴۸ ساعت قبل از جمع آوری نمونه خون در حالت ناشتا بودند.
۳-۸- روش های آزمایشگاهی
۳-۸-۱- جمع آوری نمونه خونی
ساعت ۸ صبح، ۴۸ ساعت قبل و بعداز دوره مصرف مکمل، خون وریدی به میزان ۱۰ میلی لیتر به صورت هپارینه و در حالی که آزمودنی ها به مدت ۱۵ دقیقه بر روی صندلی نشسته بودند از ورید بازویی تهیه گردید.
۳-۸-۲- جداسازی سلول های تک هسته ای خون محیطی (PBMC)
سلول های PBMC به روش دانسیته گرادیان و بر روی فایکول با چگالی ۰۷۷/۱ جدا گردیدند. بدین ترتیب که ابتدا خون به نسبت ۱ به ۱ با محیط کشت سلولی ۱۶۴۰ RPMI رقیق گردیده و سپس به نسبت ۱ به ۲ به آرامی بر روی فایکول منتقل گردید. مجموعه فوق در g 400 به مدت ۲۰ دقیقه سانتریفوز گشته و سپس لایه مربوط به سلول های PBMC بوسیله پیپت پاستور از روی فایکول جمع آوری شد. بلافاصله تست زنده بودن حیاتی سلول ها بوسیله رنگ آمیزی تریپان بلو آنجام گردید.
۳-۸-۳-کشت سلول های PBMC و تحریک آنها با PHA
سلول های PBMC بلافاصله بعد از جداسازی در غلظت یک میلیون سلول در هر مول در پلیت های ۲۴ تایی در محیط کشت سلولی ۱۶۴۰ RPMI حاوی ۱۰% Fbs به مدت ۴۸ ساعت کشت داده شدند. برای تحریک بیشتر تولید سایتوکاین ها به محیط کشت سلول ها محرک پلی کلونال سلول های T(PHA) در غلظت µg/ml 10 اضافه گردید. پس از ۴۸ ساعت، سوپ رویی کشت سلول ها جمع آوری گردیده و در C70- درجه سانتیگراد منجمد شد تا برای انجام آزمون الایزا مورد استفاده قرار گیرد.
۳-۹- روش های آماری
برای توصیف و تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. محاسبه‌ی شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و رسم نمودارها در قالب روش‌های آمار توصیفی انجام شد. در بخش آمار استنباطی، به منظور بررسی طبیعی بودن توزیع متغیرها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف و به دلیل انطباق توزیع متغیرها با توزیع طبیعی، برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های پارامتر‌یک استفاده شد. برای مقایسه تغییرات β۱-IL ، TNFα بین سه گروه مکمل و مکمل به همراه تمرین هوازی و کنترل و همچنین بررسی تغیرات درون گروهی از آنالیز واریانس (ANOVA) با اندازه گیری های مکرر استفاده گردید. برای آزمون‌ها سطح معنی‌داری ۰۵/۰ در نظر گرفته شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها و رسم نمودار‌ها به ترتیب از نرم‌افزارهای ۱۵ Spss و ۲۰۰۷ Microsoft Excel استفاده گردید .
فصل چهارم:
نتایج وتجزیه و تحلیل آماری
۴
۴-۱- مقدمه
در فصل حاضر، اطلاعات جمع­آوری شده با بهره گرفتن از روش­های آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش اول اطلاعات جمع­آوری شده در قالب جدول ارائه می­ شود. در بخش دوم با بهره­ گیری از روش­های آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ­های گردآوری شده و آزمون فرضیه ­ها می­پردازیم. اطلاعات مورد نیاز پس از جمع­آوری، توسط نرم­افزار آماری ۱۵ SPSS پردازش و سپس تحلیل شد. و برای رسم نمودار‌ها از نرم افزار ۲۰۰۷ Microsoft Excel استفاده شد.
۴-۲-اطلاعات توصیفی گروه های آزمایش و کنترل
اطلاعات توصیفی مربوط به سن، وزن، قد و شاخص توده بدنی آزمودنی ها در جدول ۴-۱ آورده شده است.
جدول۴-۱:ویژگی توصیفی آزمودنی های پژوهش در پیش آزمون و پس آزمون

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *