بازده حقوق صاحبان سهام و شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

ملکیان در این تحقیق چک لیستی از موارد افشا را با مطالعه و بررسی استانداردهای بین‌المللی حسابداری، موارد افشا در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، موارد افشا در نشریات سازمان حسابرسی، صورت های مالی نمونه سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش های موجود شرکت ها در ایران و قوانین تجاری ایران باتوجه به وضعیت محیط تجاری و اقتصادی تدوین کرد و این چک لیست را به صورت پرسشنامه برای سه گروه شامل اساتید حسابداری و مدیریت مالی، تحلیل‌گران مالی و سهامداران ارسال نمود و از آنها خواسته شد باتوجه به اهمیت نسبی اقلام، نمراتی از 1 الی 5 به آنها داده شود. پس از اخذ نتایج از هر سه گروه، میانگین موزون سه گروه در مورد هر قلم از موارد افشا تعیین گردید و آنگاه موارد افشای اطلاعاتی که میانگین 3 و بالاتر داشتند را بعنوان اطلاعاتی که شرکت ها لازم است آنها را افشا کنند، مشخص کند.


لذا باتوجه به پرسشنامه بدست آمده چک لیست موارد افشای اطلاعات شرکت ها تعدیل گردید. سپس با تطبیق چک لیست موارد افشای اطلاعات با گزارش های سالانه 48 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به صورت نمونه انتخاب شده بود، میزان و نحوه جامعیت افشا هر شرکت مشخص گردید.
اگر شرکت مورد نظر افشا را رعایت می‌کرد نمره یک (1) و در صورت عدم افشا نموده صفر (0) منظور می‌شد و در مواردی که افشا در آن شرکت نمونه موضوعیت نمی‌داشت، هیچ گونه نمره‌ای منظور نمی‌شد. برای محاسبه نمره جامعیت از شاخص زیر استفاده گردید (ملکیان 1376، صص 65-64)
نمره جامعیت (افشای کامل) = Y
جمع نمره‌های ستون مواردی که باید افشا شود = A∑
جمع نمره‌های ستون مواردی که افشا شده = B∑
این تحقیق درصد بررسی رابطه بین جامعیت گزارش های سالانه و ویژگی های مالی شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. ملکیان ویژگی های مالی شرکت ها را به دو طبقه و به صورت زیر تنظیم نموده است (ملکیان، 1376، صص 9-7).
1- ویژگی های مرتبط با ساختار مالی که عبارتند از اندازه شرکت ها و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکت ها در این تحقیق اندازه به معنی جمع دارایی ها تعریف گردید.
2- ویژگی های مرتبط با عملکرد مالی که عبارت بودند از:
1-2- مبلغ فروش شرکت
2-2- بازده حقوق صاحبان سهام (
سود قبل از مالیات
)
حقوق
صاحبان سهام
3-2- حاشیه سود (
سود قبل از مالیات
)
فروش خالص
باتوجه به موارد فوق فرضیات تحقیق به صورت زیر تدوین گردید:
بین اندازه شرکت (جمع دارایی ها) و افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود دارد.
بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود دارد.
بین مبلغ فروش و افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود دارد.
بین نسبت سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام و افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود دارد.
بین نسبت سود قبل از مالیات به فروش و افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود دارد (ملکیان، 1376، ص 59).
باتوجه به فرضیات فوق مدل کامل تحقیق به صورت زیر تدوین گردید: