بازده حقوق صاحبان سهام و مطالعات سایر کشورها

دانلود پایان نامه

آزمایش اینکه آیا ویژگی های مرتبط با سطح افشا در مطالعات سایر کشورها نیز در اسپانیا کاربرد دارد یا خیر؟
در اسپانیا موارد افشا طبق طرح حسابداری اسپانیا در سال 1990 و کمیسیون ملی بورس اوراق بهادار انتخاب می‌گردد. به دلیل محدودیت، لیست موارد افشا به 16 مورد الزامی افشا در اسپانیا محدود گردید. به همین منظور محققین چک لیستی تهیه نمودند که در آن جزئیات مورد انتظار از هر یک از اقلام انتخابی افشا را منعکس می‌کرد. این چک لیست هم اطلاعات کمی و هم کیفی را ارائه می‌نماید. اطلاعات کیفی در بحث‌ها و تجزیه و تحلیل‌های مدیریتی، یادداشت های پیوست گزارش های سالیانه و حساب ها قابل ردیابی می‌باشد.
این محققین به بررسی گزارش های سالانه مربوط به سال 1991، 50 شرکت بطور نمونه، که 30 گزارش مربوط به شرکت های لیست شده و 20 شرکت مربوط به شرکت های لیست نشده در بورس اوراق بهادار در دو شهر والنسیا و مادرید بوده است، پرداختند.
متغیر وابسته در این تحقیق، جامعیت گزارش های سالانه بوده و تحت عنوان میزان موارد افشا در گزارش سالانه تعریف شده که از 16 قلم اطلاعات تشکیل می‌شد و متغیرهای مستقل، ویژگی های مالی بودند که به سه طبقه زیر تقسیم شده‌اند:
1-متغیرهای مربوط به ساختار که عبارت بودند از اندازه شرکت و قدرت پرداخت بدهی. در این تحقیق اندازه شرکت به جمع دارایی ها و جمع فروش و قدرت پرداخت بدهی به نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام محدود گردید.
2- متغیرهای مرتبط با عملکرد که ارائه کننده اطلاعاتی در ارتباط با منفعت استفاده‌کنندگان از حساب ها می‌باشد. عبارت بودند از:
1-2- نسبت نقدینگی (
دارایی جاری
)
بدهی جاری
2-2- بازده حقوق صاحبان سهام (
سود قبل از مالیات
)
حقوق صاحبان سهام
3-2- حاشیه سود (
سود قبل از مالیات
)
فروش خالص
3- متغیرهای مرتبط با بازار که از متغیرهای مرتبط با ساختار و عملکرد شرکت ها که در ارزش کمی خلاصه می‌شدند، متفاوت بود. این متغیرها به جنبه‌هایی از رفتار شرکت در میان سایر شرکت ها در محیط عملیاتی آنها اشاره می‌کرد. گزارش شرکتها در برگیرنده یک مجموعه از فرهنگ سازمانی است که برگرفته از چندین عامل می‌باشد. اولین عامل بازار می‌باشد که منظور نظر این تحقیق نوع صنعت، در لیست بازار سهام بودن و نوع مؤسسه حسابرسی می‌باشد.
این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی به شرح زیر بوده است:
فرضیه اصلی: بین جامعیت گزارش های سالانه و ویژگی های شرکت ها در اسپانیا رابطه معنی‌دار وجود دارد.
فرضیه‌های فرعی:
1- بین میزان افشا و اندازه دارایی ها رابطه معنی‌دار وجود دارد.
2- بین میزان افشا و جمع فروش رابطه معنی‌دار وجود دارد.
3- بین میزان افشا و نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام رابطه معنی‌دار وجود دارد.
4- بین میزان افشا و نسبت سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام رابطه معنی‌دار وجود دارد.