منابع مقالات علمی : بررسی رابطه بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی (قابل اتکاء بودن و به موقع …

پایان نامه های سری بیستم

نتایج ارائه شده نشان می دهد که ضریب متغیرهای نمره کلی کیفیت افشا (۵۲/۰-) و متغیرهای کنترلی نسبت بدهی ها (۰۴/۱) و رشد دارایی ها (۴۶/۰-) در سطح %۱ و متغیر کنترلی اندازه شرکت (۰۸/۰-) در سطح %۵ معنادارند. مقدار شاخص عامل تورم واریانس۱[۸۸] نیز نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل مدل (۳-۱) با هم مشکل همخطی ندارند۲۱[۸۹]. معناداری آماره نسبت راس تنمایی (۸۲/۵۸) در سطح %۱ بیانگر معناداری کلی مدل تحقیق است.
ضریب تعیین مک فادن نیز نشان می دهد که متغیرهای مستقل حدود ۳ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌نمایند۳۲[۹۰]. نتایج نشان می دهد که مدل (۳-۱) حدود ۵۸ درصد موارد شرکت های هموارساز و ۴۴ درصد شرکت های غیر هموارساز را به طور صحیح پیش بینی نموده است و در کل درصد پیش بینی صحیح کلی مدل (۳-۱) ۱۱ درصد است. عدم معناداری آماره های هاسمر-لمشو (۵۰/۱۲) و اندروز (۶۴/۱۵) نیز نشان می دهد که بین ارقام پیش بینی شده و واقعی، تفاوت معناداری وجود ندارد که این موضوع بیانگر برازش مناسب مدل (۳-۱) است.
منفی و معنادار بودن ضریب متغیر نمره کلی کیفیت افشا (۵۲/۰-) نشان می دهد که در شرکتهای با کیفیت گزارشگری بالا، هموارسازی کمتری صورت گرفته است. بنابراین، بین نمره کلی کیفیت افشا و هموارسازی سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد، لذا فرضیه اول تحقیق رد نشده است.
۴-۳-۲ نتایج برآورد مدل (۳-۲) و آزمون فرضیه دوم تحقیق
جهت آزمون فرضیه دوم تحقیق، مدل (۳-۲) با رویکرد لوجستیک برآورد شده و نتایج آن در نگاره (۴-۴) ارائه گردیده است. نتایج ارائه شده نشان می دهد که ضریب متغیرهای نمره بهنگامی افشا (۳۸/۰-) و متغیر کنترلی اندازه شرکت (۰۸/۰-) در سطح %۵، و ضریب متغیرهای کنترلی نسبت بدهی ها (۰۵/۱) و رشد دارایی ها (۵۱/۰-) در سطح %۱ معنادارند. مقدار شاخص عامل تورم واریانس نیز نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل مدل (۳-۲) با هم مشکل همخطی ندارند. معناداری آماره نسبت راستنمایی (۹۴/۵۴) در سطح %۱ بیانگر معناداری کلی مدل تحقیق است.
ضریب تعیین مک فادن نیز نشان می دهد که متغیرهای مستقل حدود ۳ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌نمایند. نتایج نشان می دهد که مدل (۳-۲) حدود ۵۸ درصد موارد شرکت های هموارساز و ۴۲ درصد شرکت های غیر هموارساز را به طور صحیح پیش بینی نموده است و در کل درصد پیش بینی صحیح کلی مدل (۳-۲)، ۱۱ درصد است. عدم معناداری آماره های هاسمر-لمشو (۹۲/۱۲) و اندروز (۸۰/۱۲) نیز نشان می دهد که بین ارقام پیش بینی شده توسط مدل (۳-۲) و مقادیر واقعی، تفاوت معناداری وجود ندارد و این نتیجه بیانگر توان برازش مناسب مدل (۳-۲) است.
نگاره (۴-۴): نتایج برآورد مدل (۳-۲)

متغیر ضریب آماره Z معناداری شاخص VIF
عرض از مبدا ۵۶/۰ ۰۱/۱ ۳۱/۰
TM **۳۸/۰- ۰۴/۲- ۰۴/۰ ۱۱/۱
SIZE **۰۸/۰-
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.