تحقیق دانشگاهی – بررسی رابطه بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی (قابل اتکاء بودن و …

پایان نامه های سری بیستم

عدم معناداری ضریب متغیر نمره بهنگامی افشا (۰۱/۰) نشان می دهد که نمره بهنگامی افشا در شرکت های هموارساز و غیر هموارساز تفاوت معناداری با هم ندارد. به عیارت دیگر، هیچ گونه رابطه معناداری بین نمره بهنگامی افشا و هموارسازی سود وجود ندارد. این موضوع بیانگر رد شدن فرضیه پایانی تحقیق است.
۴-۴ خلاصه فصل
در این فصل، بر اساس روش تحقیق ارائه شده در فصل سوم، به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق پرداخته شده است. نتایج در کل نشان می دهد که ۱) شرکت های هموار کننده سود نسبت به سایر شرکت ها گزارشات خود را با تاخیر بیشتری گزارش می نمایند و در واقع نمره بهنگامی افشای پایین تری نسبت به سایر شرکت ها دارند، ۲) میزان قابلیت اتکای گزارشات ارائه شده توسط شرکت های هموارکننده و غیر هموارکننده سود تفاوت معناداری با هم ندارد و ۳) در کل شرکت های هموار کننده سود نسبت به سایر شرکت ها کیفیت گزارشگری پایین تری دارند.
در فصل آینده، خلاصه ای از نتایج تحقیق، پیشنهادهای کاربردی و مسیرهای آینده برای تحقیق ارائه خواهند شد.
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات تحقیق
مقدمه
در تهیه صورت های مالی، حسابداران ناگزیر از روش ها و رویه های مختلف و مجاز حسابداری بهره می جویند که افزایش روزافزون این رویه ها موجب گردیده است که نتوان به راحتی صورتهای مالی شرکت های مختلف را با هم مقایسه نمود.
سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است و درک و شناخت و رفتار سود حسابداری مقوله ای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی شکل گرفته است. هموارسازی سود به رفتار آگاهانه ای اطلاق میشود که به منظور کاهش نوسان های دوره ای سود شکل می گیرد.
در این فصل(که فصل پایانی تحقیق نیز می باشد) ابتدا به نتایج حاصله پرداخته خواهد شد و خلاصه یافته های تحقیق و ذکر محدودیتهای احتمالی در کاربرد نتایج پرداخته خواهد شد. در قسمت آخر نیز پیشنهادهای متکی بر نتیجه تحقیق و نیز توصیه برای تحقیقات آتی بیان می گردد.
۵-۱ ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه ها
با توجه به تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت ، ابتدا به تفکیک، نتایج هر فرضیه ارائه شده و سپس به نتیجه گیری کلی در خصوص یافته های این تحقیق می پردازیم
۵-۱-۱ نتیجه فرضیه اصلی اول
نتایج ارائه شده نشان می دهد که ضریب متغیرهای نمره کلی کیفیت افشا (۵۲/۰-) و متغیرهای کنترلی نسبت بدهی ها (۰۴/۱) و رشد دارایی ها (۴۶/۰-) در سطح %۱ و متغیر کنترلی اندازه شرکت (۰۸/۰-) در سطح %۵ معنادارند. مقدار شاخص عامل تورم واریانس۱[۹۱] نیز نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل مدل(۳-۱) با هم مشکل همخطی ندارند۲[۹۲]. معناداری آماره نسبت راستنمایی (۸۲/۵۸) در سطح %۱ بیانگر معناداری کلی مدل تحقیق است.
ضریب تعیین مک فادن نیز نشان می دهد که متغیرهای مستقل حدود ۳ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌نمایند۱۳[۹۳]. نتایج نشان می دهد که مدل (۳-۱) حدود ۵۸ درصد موارد شرکت های هموارساز و ۴۴ درصد شرکت های غیر هموارساز را به طور صحیح پیش بینی نموده است و در کل درصد پیش بینی صحیح کلی مدل (۳-۱) ۱۱ درصد است. عدم معناداری آماره های هاسمر-لمشو (۵۰/۱۲) و اندروز (۶۴/۱۵) نیز نشان می دهد که بین ارقام پیش بینی شده و واقعی، تفاوت معناداری وجود ندارد که این موضوع بیانگر برازش مناسب مدل (۳-۱) است.
منفی و معنادار بودن ضریب متغیر نمره کلی کیفیت افشا (۵۲/۰-) نشان می دهد که در شرکتهای با کیفیت گزارشگری بالا، هموارسازی کمتری صورت گرفته است. بنابراین، بین نمره کلی کیفیت افشا و هموارسازی سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد، لذا فرضیه اول تحقیق رد نشده است.
۵-۱-۲ نتیجه فرضیه اصلی دوم
جهت آزمون فرضیه دوم تحقیق، مدل (۳-۲) با رویکرد لوجستیک برآورد شده و نتایج آن در نگاره (۴-۴) ارائه گردیده است. نتایج ارائه شده نشان می دهد که ضریب متغیرهای نمره بهنگامی افشا (۳۸/۰-) و متغیر کنترلی اندازه شرکت (۰۸/۰-) در سطح %۵، و ضریب متغیرهای کنترلی نسبت بدهی ها (۰۵/۱) و رشد دارایی ها (۵۱/۰-) در سطح %۱ معنادارند. مقدار شاخص عامل تورم واریانس نیز نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل مدل (۳-۲) با هم مشکل همخطی ندارند. معناداری آماره نسبت راستنمایی (۹۴/۵۴) در سطح %۱ بیانگر معناداری کلی مدل تحقیق است.
ضریب تعیین مک فادن نیز نشان می دهد که متغیرهای مستقل حدود ۳ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌نمایند. نتایج نشان می دهد که مدل (۳-۲) حدود ۵۸ درصد موارد شرکت های هموارساز و ۴۲ درصد شرکت های غیر هموارساز را به طور صحیح پیش بینی نموده است و در کل درصد پیش بینی صحیح کلی مدل (۳-۲)، ۱۱ درصد است. عدم معناداری آماره های هاسمر-لمشو (۹۲/۱۲) و اندروز(۸۰/۱۲) نیز نشان می دهد که بین ارقام پیش بینی شده توسط مدل (۳-۲) و مقادیر واقعی، تفاوت معناداری وجود ندارد و این نتیجه بیانگر توان برازش مناسب مدل (۳-۲) است.
منفی و معنادار بودن ضریب متغیر نمره بهنگامی افشا (۳۸/۰-) نشان می دهد که در شرکتهایی که گزارشات مالی خود را به موقع ارائه می کنند، هموارسازی کمتری صورت گرفته است. بنابراین، بین نمره بهنگامی افشا و هموارسازی سود راب

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

طه منفی و معناداری وجود دارد. این موضوع با پیش بینی ارائه شده در فرضیه دوم تحقیق سازگار است لذا، فرضیه دوم تحقیق نیز رد نشده است.
۵-۱-۳ نتیجه فرضیه اصلی سوم
جهت آزمون فرضیه سوم تحقیق، مدل (۳-۳) با رویکرد لوجستیک برآورد شده و نتایج آن در نگاره (۴-۵) ارائه گردیده است. نتایج ارائه شده نشان می دهد که ضریب متغیر کنترلی نسبت بدهی ها (۱۳/۱) در سطح %۱ و ضریب متغیر رشد دارایی ها (۳۸/۰-) در سطح %۵ معنادارند. مقدار شاخص عامل تورم واریانس نیز نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل مدل (۳-۳) با هم مشکل همخطی ندارند.
معناداری آماره نسبت راستنمایی (۸۸/۲۷) در سطح %۱ بیانگر معناداری کلی مدل تحقیق است. ضریب تعیین مک فادن نیز نشان می دهد که متغیرهای مستقل تنها حدود ۲ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌نمایند. نتایج نشان می دهد که مدل (۳-۳) حدود ۵۸ درصد موارد شرکت های هموارساز و ۴۲ درصد شرکت های غیر هموارساز را به طور صحیح پیش بینی نموده است و در کل درصد پیش بینی صحیح کلی مدل (۳-۳)، ۹ درصد است. عدم معناداری آماره های هاسمر-لمشو (۶۹/۸) و اندروز (۴۷/۱۵) نیز نشان می‌دهد که بین ارقام پیش بینی شده توسط مدل و مقادیر واقعی، تفاوت معناداری وجود ندارد که این نتیجه، توان برازش مناسب مدل (۳-۳) را مورد تایید قرار می دهد.
عدم معناداری ضریب متغیر نمره بهنگامی افشا (۰۱/۰) نشان می دهد که نمره قابلیت اتکای افشا در شرکت های هموارساز و غیر هموارساز تفاوت معناداری با هم ندارد. به عیارت دیگر، هیچ گونه رابطه معناداری بین نمره بهنگامی افشا و هموارسازی سود وجود ندارد. این موضوع بیانگر رد شدن فرضیه پایانی تحقیق است.
۵-۲ خلاصه یافته های تحقیق
خلاصه آزمونهای آماری حاکی از وجود پدیده هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، هچنین در تحقیق انجام شده مشخص گردید که بین سطح افشای شرکت با هموارسازی سود رابطه منفی معنادراری وجود دارد .
۵-۳ محدودیتها
در انجام تحقیق حاضر چندین محدودیت وجود داشته که احتمالاً بر نتایج و یافته هاهی حاصله تاثیر گذاشته است. از جمله محدودیت هایی که در مراحل مختلف تدوین ساختار تحقیق، اندازه گیری، جمع آوری و نتیجه گیری وجود داشته است می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. محدود بودن دوره زمانی تحقیق که بازه ۸۲-۹۰را شامل می شود.
  2. عدم معامله سهام برخی از شرکتها بیش از شش ماه، که موجب حذف تعدادی از شرکتها از نمونه گردید.
  3. عدم ثبات جریان بازار در دوره زمانی تحقیق(تاثیر پذیری بازار از جریانات سیاسی)
  4. محدودیت دیگری که بر کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد تورم است. با توجه به این که نرخ تورم در ایران در دوره های مورد مطالعه متفاوت بوده است و اطلاعات مالی نیز که بدون تعدیل اثر تورم تهیه می شود مورد استفاده قرار گرفته است، لذا آثار ناشی از عدم تعدیل قیمت ها بایستی مد نظر استفاده کنندگان از نتایج تحقیق قرار گیرد.

۵-۴ پیشنهاد ها :
۵-۴-۱ پیشنهادها برای تحقیقات آتی
الف) هموارسازی سود را با عوامل مختلفی می توان آزمون نمود، مثلاًرابطه بین اقلام صورت جریان وجوه نقد وهموارسازی سود