بررسی رابطه بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی (قابل اتکاء بودن و به …

پایان نامه های سری بیستم

ب)تاثیر اصل ۴۴ قانون اساسی بر هموارسازی سود شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار میشوند.
ج بررسی تاثیر اجرای استاندارد حسابرسی خاصی، بر هموارسازی سود
د) بررسی میزان هموارسازی سود با استفاده از سایر مدلها همچون جونز
ه) بررسی ارتباط بین بندهای گزارش حسابرسی بر هموارسازی سود سال آتی، جهت پوشاندن بندهای حسابرسی سال قبل
خ) بررسی هموارسازی سود در شرکتهایی که مراحل پذیرش در بورس اوراق بهادار را طی می کنند(شرکتهای در حال پذیرش میبایست ۳ سال قبل از پذیرش سودده باشند لذا انگیزه فراوانی برای هموارسازی سود دارند)
ع) بررسی هموارسازی سود در گزارشهای مالی میان دوره ای(با توجه به اینکه در گزارشهای مالی میاندوره ای درصد پوشش سود پیش بینی شده عنوان می گردد و حسابرسی این گزارشات بطور اجمالی بررسی می شود لذا شرکتها انگیزه وامکان زیادی برای هموارسازی سود دارند)
۵-۵ خلاصه فصل پنجم
در این فصل ابتدا مقدمه بیان شده در ادامه نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق تشریح گردیده است.
در پایان فصل نیز محدویت های تحقیق و پیشنهادات تحقیق بیان شده است.
منابع و ماخذ
منابع فارسی
۱) آذر،ع ؛ مومنی، م. (١٣٨۴) ، ” آمار و کاربرد آن در مدیریت “، انتشارات سمت، جلد دوم (تحلیل آماری).
۲) ابریشمی، ح. (۱۳۷۲)، مبانی اقتصادسنجی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم.
۳) احمد پور، ا. (۱۳۸۶). “بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام”. شماره ۷۹٫
۴) ارزیتون، ر. (۱۳۸۳)،”بررسی رابطه ویژگی هاس ساختار مالی و عملکردی شرکتها با سطح افشای اطلاعات در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، دانش حسابرسی، شماره۲۲٫
۵) افلاطونی،ع ؛ نیکبخت، ل. (۱۳۸۹)، کاربرد اقتصادسنجی در حسابداری، مدیریت مالی و علوم اقتصادی، انتشارات ترمه، تهران.
۶) ایزدی ‌نیا،‌‌‌‌‌‌‌‌ ن.(۱۳۷۷)”تدبیر افشای مالی بر قیمت سهام”بررسی های حسابداری و حسابرسی.شماره۲۳٫ ص۱۳۰-۱۱۲٫
۷) بدری، ا. (۱۳۷۸)، “شناسایی عوامل موثر بر هموارسازی سود” پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران
۸) پور حیدری،ا ؛ افلاطونی، ع. (۱۳۸۵)، “بررسی انگیزه های هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۴٫
۹) ثقفی،ع ؛ ملکیان،ا .(١٣٧٧)،” جامعیت گزارشهای ساﻻنه و ویژگیهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران”، بررسی های حسابداری و حسابرسی،سال ششم،شماره ٢٢ و ٢٣ .
۱۰) درنسفیلد، ر. (۱۳۸۷)”آشنایی با اطلاعات مالی”ترجمه:الهه ابراهیمی.نشریه شماره هفت بورس اوراق بهادار تهران.انتشارات کیومرث با همکاری بورس اوراق بهادار تهران
۱۱) شباهنگ، ر.(۱۳۸۷)، “تئوری حسابداری”، جلد اول، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی.
۱۲) عرب مازار یزدی محمد، شاکر زهرا (۱۳۷۲)، ” افزایش مشارکت هیأت مدیره در تدوین استراتژی شرکت”، دانش مدیریت، شماره ۲۱٫
۱۳) عسگری،م، ۱۳۸۶،” افشا مالی و پردازش اطلاعات انسانی”، نشریه بصیرت شماره ۲۳ و ۲۴،صص۲۸۷-۲۷۹
۱۴) کمیته تدوین سازمان حسابرسی.(۱۳۸۵). استانداردهای حسابداری، تهران: سازمان حسابرسی، نشریه ۱۶۰، ص۶۳۶٫
۱۵) مشایخی، ب، مهرانی، س. و کرمی، غ. ( ۱۳۸۴ ). نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، سال . دوازدهم، ش ۴۲
۱۶) نوری فرد، ی. ۱۳۷۷ ،”افشا اطلاعات در گزارش های مالی”، موسسه حسابرسی تامین اجتماعی.
۱۷) نمازی، م؛ شوشتریان، ز . (۱۳۷۵).”بررسی کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران” تحقیقات مالی.ش۷و۸٫۸۲-۱۰۴٫
۱۸) هشی،ع .(۱۳۸۶)”عوامل موثربرمطلوبیت گزارشگری مالی”پایان نامه دکتری حسابداری.دانشگاه علامه طباطبایی.
۱۹) هندریکسون،م، ترجمه پارساییان، ۱۳۸۵”تئوری حسابداری “، انتشارات ترمه جلد دوم .
منابع لاتین:

  1. Andrews, Donald W. K. (1988b). “Chi-Square Diagnostic Tests for Econometric Models: Introduction and Applications,” Journal of Econometrics, 37, 135-156.
  2. ashari,n. ,h. c. koh,s. l. tan, and w,h. wong,2001,’’factors affecting income smoothing among listed companies in Singapore” accounting and business research, autumn 199,pp. 291-301.

۲۲٫belkaoui and picur,2004, ”The smoothing income numbers some Emprical evidence on systematic difference between core and periphery industrial sectors”journal of business finance&Accounting

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.