جستجوی مقالات فارسی – بررسی فرهنگ و ادبیات عامه شهر زرند۹۰- قسمت ۱۹

پایان نامه های سری بیستم

یکیش به من نون داد
یکیش به من آب داد
نونو خودم خوردم
آبو دادم به زمین
زمین به من علف داد
علفو دادم به بزی
بزی به من شیر داد
شیرو دادم به نونوا
نونوا به من آتیش داد
آتیشو دادم به زرگر
زرگر به من قیچی داد
قیچی رو دادم به درزی
درزی به من قبا داد
قبا رو دادم به بابا
بابا به من خرما داد
چیستان
سخنی بسته و پوشیده در وصف چیزی بدون آنکه نام آنرا بیان کنند، معمولاً ویژگی و نشانه هایی از آن به صورت کنایه برای آزمودن شنونده بیان می کنند. به علت آنکه با چیست آن همراه است، چیستان نامگذاری شده است و به صورت مکتوب و شفاهی رایج است. چیستان های مکتوب غالباً زاده اندیشه و احساس شاعران هستند. چیستان های غیرمکتوب و شفاهی که بخشی از ادبیات عامه در فرهنگ مردم را تشکیل می دهند زاده اندیشه و احساس لطیف مردم در طول تاریخ هستند.
– تو آب می افته می شکنه، ولی از دست می افته نمی شکنه. جواب: کاغذ
– بغلش بسته، سرش بسته، همه جا بسته، میون کشورش گل سرخی نشسته. جواب: هندونه
– من سیاه سر بریده، تو سفیدی مثل برف، تو به زیر و من به رو، تو مَجور و من می جرم. جواب: مداد و کاغذ
– زردم زبرم، زیرزمین معتبرم، کلاه سبزی به سرم. جواب: هویج
– شش پا و دو سر دارد، دو در کمر دارد، هر سه یک من بار دارد. جواب: ترازو
– هوت من ورهوت تو، دراز من بر کُت تو، کُت تو تاریکه، دراز من باریکه. جواب: قلیون
– عجایب صنعتی دیدم در این دشت، که آب دور آتش می گشت. جواب: سماور
– عجایب صنعتی دیدم در این دشت، که سنگ پی شتر می گشت. جواب: روغنگری
– ان چیست از کوه میافته بچه هاش به دورش می ریزن. جواب: هندوانه
– نصفش دم است، اول و آخرش گم است، در خاک منزلش بود، بر سنگ بکوبانندش، بر آتش بسوزانندش. جواب: گندم
– من آن گبر کهن سالم که عالم را به پا کردم
میان باب و بت خانه دو عالم را وداع کردم
مرا مادر بزاد و من شدم جفتش
غلط کردم که با مادر زنا کردم. جواب: آب
– ان چیست که هرگز نخورد او را زن
گر مرد خورد قوی شود او را تن
نرم است و لذیذ است وقت خوردن
نه درست به کارآید نه لب نه دهن. جواب: امامت
– دو تا کُت داره هوفی می ره ور کونش. جواب: شلوار
– تیزم و تندم زرد آبی، دشمن من قصابی. جواب: زنبور
– تَر کنم وَر تو کنم تا تو شوی خون آلود. جواب: حنا
– یه قوطی دو تا قوطی هر دو قوطی تو یه قوطی. جواب : تخم مرغ
– تخم تللی، پایتختم تللی، باز میشه بسته میشه، بدون قفل و کلید. جواب: دهن
ضرب المثل ها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.