بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان- قسمت ۳

دسته‌بندی نشده

۱- قاعده غرور و تدلیس ۶۶
۲- شرایط غرور ۶۷
۳- نقش غرور در اتلاف و تسبیب………………………………………………………………….۶۷
۴- گستره قاعده غرور در کودک آزاری ۶۸
گفتار ششم: قاعده استیفاء: و گستره آن در کودک آزاری ۶۹
۱- استیفاء از عمل دیگری ۶۹
۲- استیفاء از مال دیگری ۷۰
۲-۱- استیفای مشروع ۷۰
۲-۲- استیفای نامشروع ۷۱
۳- بهره‌مندی از کار کودک ممیز ۷۱
۴- بهره‌مندی از کار کودک و مسئولیت در مقابل کودک و ولی او ۷۲
۵- اعمال حقوق صغیر ممیز و غیرممیز ۷۳
۶-گستره قاعده استیفا ءدر کودک آزاری ۷۵
مبحث دوم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از کودک‌آزاری سوء رفتارهای عاطفی با کودکان ۷۷
گفتار اول: نظریه تقصیر ۷۸
۱- مسئولیت ناشی از فعل شخص (قاعده عمومی تقصیر) ۷۹
۱-۱- عنصر مادی تقصیر ۷۹
۱-۲- عنصر معنوی تقصیر ۸۰
۱-۲-۱- تقصیر عمدی ۸۰
۱-۲-۲- تقصیر غیرعمدی (تقصیر ناشی از بی احتیاطی و غفلت) ۸۱
۱-۲-۳- فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیر عمدی ۸۱
۲- فرض تقصیر ۸۲
۳- مسئولیت مبتنی بر تقصیر ۸۲
گفتار دوم: نظریه خطر ۸۵
۱- نظریه خطر در برابر انتفاع مادی ۸۶
۲- نظریه خطر های ایجاد شده ۸۶
۳- نظریه خطر نامتعارف ۸۶
گفتار سوم: نظریه تضمین حق ۸۷
گفتار چهارم: مبانی بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان ۸۹
۱- کنوانسیون حقوق کودک ۸۹
۲- نظام آموزشی کودکان ۹۱
۳- اقدامات ایران طبق کنوانسیون در مبارزه با ممانعت از تحصیل کودکان ۹۲
مبحث سوم : انواع مسئولیت دولت در برابر کودک آزاری در حقوق موضوعه ایران ۹۵
گفتار اول: نظام حقوقی ایران و کودک‌آزاری ۹۵
۱- مسئولیت دولت در برابر سلامت جسمانی کودک ۹۷
۱-۱- دوران جنینی ۹۷
۱-۲- مسئولیت معاون در سقط جنین ۹۸
۲- مسئولیت دولت برابر تمامیت جسمی کودکان بعد از تولد ۹۸
۲-۱- مجازات قتل کودک ۹۸
۲ -۱-۱- بچه کشی ۹۹
۲-۱-۲- قتل کودک توسط پدر ۹۹
۲-۱-۳ – خودداری از نجات کودک در معرض خطر به قصد سلب حیات ۱۰۰
۲-۱-۴- برخورد قانون در برابر قطع عضو و ضرب و جرح عمدی کودک ۱۰۰
۳- تنبیه کودک ۱۰۱
۳-۱- عدم جواز تنبیه بدنی کودکان ۱۰۲
۳-۲- عدم جواز تنبیه کودکان غیرممیز ۱۰۲
۳-۳- عدم جواز مجازات و تنبیه بدنی کودکان ۱۰۳
گفتار دوم: مسئولیت مدنی دولت در قبال کودک آزاری ۱۰۷
۱– مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار کودکان از راه تکدی‌گری: ۱۰۷
۲- مسئولیت مدنی دولت در برابر بهره‌کشی از کودکان در جرایم مواد مخدر ۱۰۸
۳- مسئولیت دولت در برابر سوء استفاده از کودکان در کار ۱۱۰
۴- مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار جنسی کودکان ۱۱۲
۵- مسئولیت دولت در برابر حمایت از قاچاق کودکان ۱۱۳
۵-۱- قاچاق اشخاص در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو……………………………………….۱۱۵
۵-۲- تمهیدات موجود در پروتکل الحاقی در برخورد با قاچاق اشخاص……………………………۱۱۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *