بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۳۴

دسته‌بندی نشده

خطای استاندارد

 

 

B

 

 

 

 

 

عدد ثابت

 

 

۳۲٫۶۲۰

 

 

۳٫۵۴۶

 

 

 

 

۹٫۱۹۹

 

 

.۰۰۰

 

 

 

آگاهی از قوانین

 

 

.۹۳۴

 

 

.۱۶۳

 

 

.۲۷۴

 

 

۵٫۷۲۳

 

 

.۰۰۰

 

 

 

 

 

اثرپذیری مجازاتهای رسمی

 

 

.۸۴۱

 

 

.۱۳۷

 

 

.۲۹۵

 

 

۶٫۱۴۹

 

 

.۰۰۰

 

 

 

 

 

۴-۳-۳-۲) فرضیه دوم

 

هر چه قدر پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان پایینتر باشد، ناکامی منزلتی آنها بیشتر بوده، بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین آنها کمتر میشود.
برای آزمون این فرضیه با استفاده از رگرسیون خطی، سه نوع رابطه بین ۱٫ پایگاه اقتصادی- اجتماعی و ناکامی منزلتی، ۲٫ پایگاه اقتصادی- اجتماعی و بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی، ۳٫ ناکامی منزلتی و بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی؛ برقرار میشود.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

عکس مرتبط با اقتصاد

 

۴-۳-۳-۲-۱) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و ناکامی منزلتی

 

کوهن و مرتون هر دو فرض کردهاند که اعضای طبقه پایین بیش از دیگران احتمال دارد که در فعالیتهای نابهنجار مشارکت کنند، چون جامعه نمیتواند به آنها کمک کند که به آرزوهای خود دست یابند. با توجه به این رویکرد میتوان گفت که پایگاه اقتصادی- اجتماعی بر روی ناکامی منزلتی تأثیر میگذارد، به طوری که بر اساس جدول (۴-۳۰) مقدار ضریب تعیین تعدیل شده آن برابر با ۸ درصد است که حاکی از این میباشد که متغیر مستقل پایگاه اقتصادی- اجتماعی توانسته است ۸ درصد از تغییرات متغیر وابسته ناکامی منزلتی را تبیین کند و طبق جدول (۴-۳۱) نیز، در این رابطه مقدار بتا ۳۲۶/۰- است. بدین معنی که با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی ، میزان ناکامی منزلتی رانندگان به مقدار ۳۲۶/۰- انحراف استاندارد کاهش مییابد.
جدول ۴-۳۰) خلاصه مدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *