بررسی وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر …

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

شاهرخ اسکوئی (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان «بررسی سطح سواد رسانه ای دانشجویان (مقایسه سواد رسانه ای دانشجویان دانشکدۀ فنی – مهندسی و علوم اجتماعی دانشگاه تهران» انجام داد. یافته های این تحقیق نشان می دهد بین دانشجویان رشتۀ فنی – مهندسی و علوم اجتماعی تهران از نظر دسترسی و استفاده از رسانه ها و تولید و پردازش اطلاعات، تفاوت معنی داری مشاهده می شود. در حالی که در زمینۀ نحوۀ انتخاب برنامه و نگرش دانشجویان نسبت به رسانه ها و داشتن تفکر انتقادی به رسانه تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
۵-۲-۱- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در خارج
کینگزلی و دیگران[۷۵] (۲۰۱۱) در پژوهشی به «بررسی مهارتهای سواد رسانهای دانشجویان ترم یک دندانپزشکی» که طی دو دوره به آنها آموزش داده شده بود، پرداختند. نتایج نشان داد که تقربیاً نیمی از دانشجویان به یک یا تعداد بیشتری از سؤالات نتوانسته بودند پاسخ دهند. ۷/۷۵ درصد دانشجویانی که پاسخ اشتباه داده بودند، اعلام داشتند که از گوگل به عنوان پایگاه مورد نظر برای جستجو استفاده کرده اند. از سوی دیگر ۷/۸۶ درصد دانشجویانی که پایگاه PubMed را برای جستجو انتخاب کرده بودند، توانسته بودند پاسخ درست ارائه دهند، اما بعد از یک ساعت راهنمایی و آموزش به شکل مجازی از سوی کتابداران علوم بهداشتی، تمام دانشجویان توانستند منابع مبتنی بر شواهد را برای انجام فعالیت های درسی خود بازیابی کنند.
سان و لیو[۷۶] (۲۰۱۱) در پژوهشی با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته، به «بررسی رابطه جنسیت با سواد رسانه ای دانشجویان رشتههای علوم و مهندسی» پرداختند. نتایج تأثیر تفاوت جنسیتی بر سواد رسانهای را تأیید کرد. نتیجه آزمون تی برای دو گروه دانشجویان دختر و پسر تفاوت زیاد در درک گستره مفهوم سواد رسانهای، اعتبار یابی اطلاعات و اخلاق استفاده از اطلاعات را نشان داد. نتایج حاکی از این بود که مربیان سواد رسانهای لازم است در آموزش دانشجویان دختر، تأکید بیشتری بر آموزش مفهوم سواد رسانهای، اعتباریابی رسانهای و اخلاق استفاده از رسانهای داشته باشند.
سادیولا، پک و درمان[۷۷] (۲۰۰۹) در بررسی سواد رسانه ای معلمان دریافتند که آنها دانش دقیق و مهارت لازم را در موضوع مورد تدریس خود ندارند و نیاز به گذراندن یک دوره آموزش سواد رسانه ای در ابتدای آموزش دانشگاهی وجود دارد. هر چند بر اساس نتایج پژوهش تفاوت های چشمگیری بین دانشجویان مرد در رابطه با مهارت های بازیابی و ارزیابی اطلاعات دیده شد، تفاوت جنسیتی در سواد رسانه ای معلمان مشاهده نشد.
ساندرس[۷۸] (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان «آینده سواد رسانه ای در کتابخانههای دانشگاهی: مطالعه دلفی» به اهمیت سواد اطلاعاتی در کتابداری دانشگاهی پرداخته است. در این پژوهش به ۱۳ مهارت از مهارت های سواد رسانه ای در راستای هدف های آینده، برای ارزیابی سواد رسانه ایدر یک سال آینده می پردازد و به این نتیجه رسیده است که با توجه به اهمیت سواد رسانه ایو نقش کتابداران در آینده، در این میان تعدادی از کتابداران دانشگاه مانع تحقق بخشیدن و رویارو شدن با پیشرفت های تکنولوژی و دگرگونی های مؤثر هستند.
از پژوهش های صورت گرفته در خارج از کشور می توان به پژوهشی اشاره کرد تحت عنوان «سواد رسانه ای جدید» که در کانادا، توسط آژانس پژوهش های پیشرفته دفاعی در ژانویۀ (۲۰۰۸) انجام شده است و نمونه ها طی دوره ای آموزش سواد رسانه ای دیده اند و قبل از دوره آموزش سواد رسانه ای پرسشنامه ای به نمونه ها داده شده و در پایان دوره هم پرسشنامه ای توزیع شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد: بیشترین استفاده را بچه ها به ترتیب از ایمیل، مسنجر، بازی های آنلاین، دانلود فیلم و موسیقی، وبلاگ نویسی و سرچ داشته اند که وب سایت های فیس بوک، یوتیوب، ویکی پدیا و مای اسپیس در صدر استفاده از وب سایت ها قرار گرفته اند.
قبل از آموزش دورۀ ۵۳ درصد نمونه ها گفته بودند که از دریافت ایمیل های پرونوگرافی هراس دارند و ۲۲ درصد گفته بودند در محیط های آنلاین با افرادی برخورد می کنند که برای آنها مطالب ناشایست و به درد نخور می فرستند و این موضوع آنها را می آزارد. بعد از دوره ۵۴ درصد گفته بودندکه فکر آنکه این موارد دریافت ایمیل های زشت یا برخورد افراد با سوء رفتار را در محیط های آنلاین تجربه کرده اند و مواجهه با آنها ندارند. قبل از آموزش دوره ۳۱ درصد نمونه ها مهارت تولید متن در اینترنت را داشتند که پس از دوره تعداد بیشتری (حدود ۴۸ درصد) این مهارت ها را یافتند و می توانستند خودشان تولیداتی را در فضای دیجیتال داشته و حتی آن را ارزیابی کنند. حدود ۷۰ درصد نمونه ها گقته اند که از همسالان خود در رابطه با استفاده از این گونه رسانه ها بیشتر می آموزند تا خودشان به تنهایی، این مورد تغییر خاصی بعد از اتمام دورۀ آموزشی نکرد.
شاناهان[۷۹] (۲۰۰۷) در پژوهشی با عنوان «مهارتهای سواد رسانه ای دانشجویان سال دوم رشته رادیوگرافی» انجام شد. برنامه مهارت های اطلاعاتی الکترونیکی آنلاین به منظور رشد مهارت های سواد رسانه ای دانشجویان طراحی شد. ارزشیابی از نتایج یادگیری نشان از رشد مهارت های سواد رسانه ای دانشجویان داشت. نتایج یادگیری نشان از رشد مهارت های سواد رسانه ای دانشجویان داشت. نتایج حاکی از رشد مهارت های اساسی برای دسترسی به اطلاعات در ارتباط با دروس خود دانشجویان بود.
چان[۸۰] (۲۰۰۳) در پژوهش خود با عنوان «کسب سواد رسانه ای برنامه اجباری دانشجویان دوره کارشناسی: تجربه دانشگاه مالایا» ضمن اشاره به برنامه های آموزش سواد رسانه ای این دانشگاه برای دانشجویان کارشناسی اشاره می کند که نتایج حاصل از ارزیابی دیدگاه دانشجویان و مدرسان پس از ارائه آموزش نشان می دهد اکثر دانشجویان به یادگیری محل یابی منابع چه چاپی و چه الکترونیکی بیشتر علاقمند هستند. از سوی دیگر مدرسان در رابطه با دوره برگزار شده دیدگاه های متفاوتی داشته برخی آن را مفید و برخی آن را غیر مفید دانستند.
۶-۲- چارچوب نظری تحقیق
سواد رسانهای از دیدگاه تامن
سواد رسانه ای، بر اساس نظر الیزابت تامن[۸۱] و همکارانش، مانند فیلتری داوری کننده است؛ جهان متراکم از پیام نیز از لایه های فیلتر سواد رسانه ای عبور می کند تا شکل مواجهه با پیام معنادار شود. پیام رسانه ای در سه لایه عمل می کند:
لایۀ اولاهمیت برنامه ریزی شخصی در شیوۀ استفاده از رسانه ها (رژیم رسانهای[۸۲])؛ به این معنا که مخاطب به انتخاب و تماشای انواع گوناگون برنامه ها توجه بیشتری دارد و به صورت مشخصی از تلویزیون، ویدئو، بازی های الکترونیکی، فیلم ها و دیگر رسانه ها استفاده می کند و میزان مصرف را کاهش می دهد.
لایۀ دومدر این سطح، مخاطب به جنبه های نامحسوس تر رسانه توجه دارد و به پرسش ها و موضوع های عمیقی مانند چه کسی از ارسال پیام سود می برد و چه کسی ضرر می کند، می پردازد.
لایۀ سوماین لایه مهارت های لازم برای تماشای انتقادی[۸۳] رسانه ها را ارائه می دهد. مخاطب با این مهارت ها به تجربه، تحلیل و پرسش دربارۀ چارچوب ساخت پیام و جنبه های جا افتاده در آن می پردازد(تامن، ۱۹۹۵: ۲).
شناخت حقایق و جنبه هایی از پیام که حذف شده در این لایه اهمیت دارد. به عبارت دیگر، فهم مخاطب از متن، در گرو شناسایی ابعاد جا افتاده پیام است(کرچ و روزنشل، ۲۰۰۲: ۳۵).این بعد از سواد رسانه ای به اندازه ای اهمیت دارد که هابز آن را «فهم سطح بالاتر» می نامد. از نظر هابز، این جنبه از سواد رسانه ای می تواند به شکلی قوی نیازها و انتظارهای مخاطبان را پیش بینی کند(هابز و فراست، ۲۰۰۳: ۳۴۳).
تامن معتقد است با عمیق تر شدن لایه ها، سواد رسانه ای مخاطبان بیشتر می شود؛ در لایه اول مخاطب خود را ملزم می کند تا در استفاده از رسانه، جیره مصرف داشته باشد؛ و در لایه دوم با توجه به ویژگی های پیام دهنده، برخی پیام ها که مطلوب مخاطب است، برگزیده می شوند و به دیگر پیام ها توجه نمی شود؛ در لایه سوم نیز پیام های رسانه ای نقد می شوند.
سواد رسانه ای نظامی تفسیرب و ترجیحی است که از داوری های ذهنی و اخلاقی تأثیر می پذیرد و شیوۀ رویارویی فرد را با پیام های رسانه ای (چه در دسترس و چه جستجوگرانه) شکل می دهد و موجب می شود مخاطبان در استفاده و انتخاب پیام ها، مسئولیت بیشتری احساس کنند(لیوینگستون[۸۴]، ۲۰۰۱: ۳۲۱).
سواد رسانه ای این امکان را فراهم می کند که پیام با چالش رو به رو شود و مخاطب از حالت انفعالی به وضعیتی فعال (پرسشگر و خود بیانگر) برسد. به این ترنیب، سواد رسانه ای، توانمندی خاصی است که خواننده را در برابر هر متن (نوشتاری، دیداری یا شنیداری و در برابر انواع کتاب، مجله، بیلبورد، رادیو، تلویزیون و ماهواره) از انسانی منفعل به انسانی فعال تبدیل می کند که مورد نیاز جوامع بشری است(بولس، ۲۰۰۲: ۱۹). در نتیجه با برخورداری از سواد رسانه (از انتخاب ساده رسانه ای تا نقد متن) و رسیدن به مرحلۀ بالاتر آن (فهم و تفسیر زمینه های متن) این امکان برای مخاطب فراهم می شود که در برابر هجوم سرسام آور القای پیام های رسانه ای، هویت خود را حفظ کند. بر این اساس، سواد رسانه ای نظامی تفسیری و ترویجی، متأثر از داوری های ذهنی و اخلاقی است که مواجهه فد را با پیام های رسانه ای (چه در دسترس و چه جستجوگرانه) شکل می دهد و موجب می شود مخاطبان، در استفاده و انتخاب پیام ها مسئولیت بیشتری احساس کنند(لیوینگستون و تامین[۸۵]، ۲۰۰۳، ۶).
پیام : مرحلۀ اول: رژیم مصرف مرحلۀ دوم: ویژگیهای پیام مرحلۀ سوم: نقد پیام
 
شکل شماه (۲-۵): سواد رسانهای از دیدگاه تامن (ببران و خداویردی زاده، ۱۳۹۰: ۱۱).
۷-۲- سوالات تحقیق
سؤال ۱.آیا میان جنس و میزان سواد رسانهای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه ارتباطی وجود دارد؟
سؤال ۲.آیا میان سن و میزان سواد رسانهای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه ارتباطی وجود دارد؟
سؤال ۳.آیا میان میزان تحصیلات و میزان سواد رسانهای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه ارتباطی وجود دارد؟
سؤال ۴. آیا میان سابقه خدمت و میزان سواد رسانهای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه ارتباطی وجود دارد؟
سؤال ۵.آیا میان گروه های تحصیلی و میزان سواد رسانهای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه ارتباطی وجود دارد؟
سؤال ۶. آیا میان میزان استفاده از رسانهها و میزان سواد رسانهای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه ارتباطی وجود دارد؟
۷-۲-۱- فرضیههای تحقیق
فرضیه تحقیق طبق تعریف عبارت است از پاسخ فرضی و موقتی محقق به سؤال تحقیق، فرضیه، حدس و گمان زیرکانه محقق در رابطه با پاسخ های احتمالی به مسأله تحت بررسی است که در تحقیقات علمی به دنبال رد یا تأیید آن هستیم. بر این اساس، فرضیه های این تحقیق به دو دسته فرضیه های اصلی و فرضیه های فرعی تقسیم می شوند.
۷-۲-۱- -۱- فرضیۀ اصلی:
بین میزان سواد رسانهای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه با (جنسیت، سن، میزان تحصیلات، سابقه خدمت، رشته تحصیلی و میزان استفاده از رسانهها) رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
۷-۲-۱- -۲- فرضیات فرعی:
فرضیۀ ۱. بین جنس و میزان سواد رسانهای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه رابطۀ معناداری وجود دارد.
فرضیۀ ۲. بین سن و میزان سواد رسانهای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه رابطۀ معناداری وجود دارد. (آزمون
فرضیۀ ۳. بین میزان تحصیلات و میزان سواد رسانهای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه رابطۀ معناداری وجود دارد.
فرضیۀ ۴. بین سابقه خدمت و میزان سواد رسانهای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه رابطۀ معناداری وجود دارد.
فرضیۀ ۵. بین رشته تحصیلی و میزان سواد رسانهای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه رابطۀ معناداری وجود دارد.
فرضیۀ ۶. بین میزان استفاده از رسانهها با میزان سواد رسانهای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه رابطۀ معناداری وجود دارد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است