تحقیق دانشگاهی – بررسی وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر …

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد
لایۀ دوم؛ ویژگیهای پیام

لایۀ سوم؛ نقد پیام

روابط عمومی: امروزه یکی از تعاریف پذیرفته شده و مورد توافق درباره روابط عمومی این است که«روابط عمومی مدیریت ارتباطات بین سازمان و گروههای اجتماعی مرتبط است» بر این اساس، روابط عمومی ، میانجی بین سازمان و گروههای اجتماعی (داخلی و بیرونی) است. روابط عمومی در این بخش باید بتواند بین منافع سازمان و منافع گروههای اجتماعی هماهنگی ایجاد کند و این هماهنگی ضرورتاً باید همسنگ و همتراز باشد، چرا که هر سازمانی صرف نظر از نوع وظایف وفعالیتها، محتاج تنظیم ارتباطات خود با مخاطبان و بهره مندان از خدمات و محصولات آن است(سید محسنی، ۱۳۸۹: ۹۴).
کارکنان روابط عمومیدر این تحقیق منظور از کارمند روابط عمومی که از سواد رسانه ای برخوردار است کسی است که ضمن دسترسی و استفاده از رسانه از دانش و مهارت لازم جهت تجزیه و تحلیل و ارزیابی پیام برخوردار باشد و توانمندی تفکر منتقدانه را داشته باشد به عبارتی دیگر مصرف کننده فعال، نقاد و تحلیل گر باشد.
۸-۴- ویژگیهای فردی پاسخگویان
ویژگیهای فردی که متغیرهای پیشینهای یا زمینهای را در بر میگیرند از قبیل جنس، سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، درآمد، رشته تحصیلی، سمت، سابقه خدمت و ارتباط بین گروه تحصیلی و شغل از پاسخگویان پرسیده شد.
برای سنجش و اندازهگیری متغیرهای مربوط به مشخصات فردی از ۹ سؤال (جنس، سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، درآمد، گروه تحصیلی، سمت، سابقه خدمت) استفاده شده است. که در مقیاس اسمی و فاصلهای طراحی شده اند. جدول زیر سؤالات مربوط به مشخصات فردی را نشان میدهد.
جنس: متغیر اسمی با دو گزینه «زن» و «مرد»
سن: تعداد سال هایی است که از لحظه تولد فرد تا زمان حال سپری شده است.در این پژوهش سن پاسخگویان را به چهار دسته کمتر از ۳۰ سال، بین ۳۰ تا ۴۰ سال، بین ۴۰ تا ۵۰ سال و بالاتر از ۵۰ سال نظر گرفته شده است.
تحصیلات: متغیر اسمی با پنج گزینه دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا است.
سابقه خدمتمیزان سال های خدمت در سازمان می باشد.
جدول شماره (۳-۲): عملیاتی کردن مشخصات فردی

اطلاعات فردی پاسخ دهنده:
جنس: مرد زن
سن : کمتر از ۳۰ سال بین ۳۱ تا ۴۰ سال بین ۴۱ تا ۵۰ سال بالاتر از ۵۰ سال
محل تولد روستا شهر
میزان تحصیلات: دیپلم فوق دیپلم کارشناسی کارشناسی ارشد و بالاتر
سابقه خدمت: زیر ۵ سال بین ۵ تا ۱۰سال بین ۱۰تا ۱۵سال ۱۵ تا ۲۰ سال ۲۰ سال و بالاتر
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.