بررسی گرایش نسبت به مصرف تنباکو و عوامل موثر برآن- قسمت ۱۴

فایل های دانشگاهی

۱۰۳

 

 

۳۸۳-۲۸۱

 

 

۳و۲۵۲و۲۰۰و۲۱و۸۷و۱۲۷و۶۰و۸۹و۴۱و۱۵۶و۲۳۲و۲۱۱

 

 

 

جمع

 

 

۲

 

 

۲۵۴۵۲۱

 

 

۱۷۱۴۹۵

 

 

۳۸۳

 

 

۳۸۳

 

 

۴۰

 

 

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
یافته های
پژوهش
۹-۳- استخراج و پردازش داده ها
پس از تکمیل و گردآوری پرسشنامه از لحاظ اعتبار و پایایی و انجام اصلاحات مورد نظر به گردآوری و استخراج و نهایتا پردازش داده ها اقدام به عمل می آید. بدین منظور سوالات پرسشنامه کد گذاری و هم جهت می شوند و سپس با بهره گرفتن از نرم افزار آماری spss و به کار گیری آمار توصیفی در قالب جداول و نمودارهای توصیفی و همچنین آمار استنباطی جهت بررسی فرضیات تحقیق داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
مقدمه
در این فصل در دو بخش مجزا به توصیف داده های تحقیق پرداخته می شود. در بخش اول سیمای جامعه آماری مورد بررسی قرار می گیرد و در بخش دوم متغییرهای مستقل و وابسته تحقیق حاضر مورد توصیف قرار می گیرند.
۱-۴ یافته های توصیفی
در این بخش ابتدا به توصیف متغیرهای مستقل زمینه ای می پردازیم و سپس متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می دهیم و در نهایت به متغیرهای مستقل جامعه شناختی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که در قسمت توصیفی از جدول فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد… استفاده شده است.
۱-۱-۴- مشخصات پاسخگویان
در این قسمت وضعیت سن، جنس، وضعیت تاهل، درآمد، شغل و تحصیلات توضیح داده می شود.
۱-۱-۱-۴- سن پاسخگویان
جدول شماره( ۴-۱ ) توزیع پاسخگویان را به تفکیک گروه های سنی نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می کنید، نتایج این جدول نشان می دهد که بیشترین تعداد پاسخگویان در در گروه سنی زیر ۲۹ سال قرار دارند که ۲۰۴نفر معادل ۳/۵۵ درصد از پاسخگویان را شامل می شود. در مقابل کمترین تعداد پاسخگویان مربوط به گروه سنی ۶۱ سال به بالا می باشد و ۳ نفر از پاسخگویان معادل ۸/ درصد از پاسخگویان را در بر می گیرد. لازم به ذکر است که میانگین سنی پاسخگویان ۳۷/۳۱ می باشد.
جدول شماره(۱-۴) توزیع پاسخگویان به تفکیک گروه های سنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *