پایان نامه تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                شماره صفحه

چکیده 1

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه. 3

بیان مسأله: 3

ضرورت تحقیق: 4

اهداف تحقیق.. 5

فرضیه‌های پژوهش…. 5

تعریف اصطلاحات و متغیرها 6

تعریف نظری راهبردهای حل مسأله. 6

تعریف عملیاتی راهبردهای حل مسأله: 6

متغیرهای تحقیق.. 7

متغیر مستقل.. 7

متغیر وابسته: 7

متغیرهای کنترل.. 7

تعریف عملیاتی آموزش راهبردهای حل مسئله (متغیر مستقل) 8

تعریف نظری نگرش (متغیر وابسته اول) 9

تعریف نظری پیشرفت تحصیلی ریاضی (متغیر وابسته دوم) 9

تعریف عملیاتی نگرش نسبت به ریاضی (متغیر وابسته اول) 9

تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی  ریاضیات (متغیر وابسته دوم) 9

فصل دوم: مبانی نظری پیشینه

مقدمه. 11

الف- مبانی نظری در زمینه موضوع تحقیق.. 11

تعریف و ویژگیهای مسئله و حل مسأله. 11

حل مسئله و انتقال یادگیری.. 12

رابطه بین تفکر انتقادی و حل مسئله. 12

راهبردهای حل مسأله و فراشناخت… 13

نظریه‌هایی پیرامون حل مسأله. 13

حل مسئله از دیدگاه رفتارگرایی.. 13

حل مسئله از دیدگاه گشتالت: 14

مراحل آموزش حل مسئله (الگوی دی چکووکرافورد) 16

پیشنهادهایی برای افزایش توانائیهای حل مسئله در یادگیرندگان: 18

طرح جورج پولیا پیرامون حل مسئله. 19

1- فهمیدن یا درک مسئله: 19

2- طرح نقشه (پیش‌بینی و انتخاب راه‌حل مسئله) 20

3- اجرای نقشه (استفاده از راه‌حل و رسیدن به پاسخ): 20

4- مرور و امتحان کردن جواب (ارزیابی نتایج) 20

مبانی نظری در زمینه نگرش…. 22

تعریف نگرش…. 22

ویژگیها و ابعاد نگرش…. 22

گسترش نگرشها 23

تغییر نگرش…. 23

الگوهای یادگیری تغییر نگرش…. 24

الف) نظریه محرک پاسخ.. 24

نظریه هاولند: 24

ب) نظریه مشوقها و تعارضها 24

الگوهای شناختی تغییر نگرش…. 25

الف) نظریه تعادل.. 25

ب) نظریه توافق.. 26

ج) نظریه همسازی شناختی.. 27

د) نظریه قضاوت اجتماعی.. 27

الگوهای کارکردی.. 27

نگرشها و آموزش و پرورش…. 28

پیشینه پژوهش خارج از کشور 28

پیشینه پژوهش در داخل کشور 30

فصل سوم: روش پژوهش

روش تحقیق: 33

جامعه آماری.. 33

نمونه و روش نمونه‌گیری: 33

ابزار پژوهش…. 34

درصدبندی صفحات کتاب.. 34

شیوه اجرا 35

جلسه اول: 35

جلسه دوم. 35

جلسه سوم. 36

جلسه چهارم. 36

جلسه پنجم. 36

جلسه ششم. 36

جلسه هفتم. 36

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 37

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل دادها

تحلیل نتایج و بیان توصیفی یافته‌ها 39

مقدمه: 39

آزمون همتاسازی: 39

تحلیل دادها با استفاده از آمار توصیفی.. 40

تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار استنباطی.. 45

الف) فرض اول: 45

ب) فرضیه دوم. 46

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج پژوهش…. 49

محدودیتهای پژوهش…. 51

پیشنهادات به پژوهشگران.. 51

منابع و مأخذ. 52