تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم- قسمت 12

فایل های دانشگاهی
 • – سپهری محمد، همان منبع، ص 77. ↑
 • – آشوری محمد، جایگاه زندان درسیاست کیفری جهان معاصر، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، انتشارات میزان، 1386، تهران، صص15 و 17. ↑
 • پایان نامه رشته حقوق

 • – دراسات فی ولایه فقیه، جلد 2، صص 430-431 به نقل از سپهری محمد، همان منبع، ص92. ↑
 • – همان، ص 490 به نقل از سپهری محمد، منبع پیشین، ص92. ↑
 • -مستدرک، جلد 4، ص 102 به نقل از سپهری محمد، منبع پیشین، ص96. ↑
 • – سپهری محمد، منبع پیشین، ص157. ↑
 • – همان، صص 97- 98. ↑
 • – نوایی ثمره، زندان و تأثیرات آن بر زنان زندانی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد واحد اراک، 1390، ص 17. ↑
 • -جعفری ندوشن یداله، حبس و پیامدهای آن، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1384، ص 8. ↑
 • -گودرزی بروجردی محمدرضا و مقدادی لیلا، تاریخ تحولات زندان، نشر میزان، چاپ اول، 1383، تهران، ص 13. ↑
 • – محولاتی علیرضا، جایگزینهای مجازات زندان و نهاد تعزیر، فصلنامه مفید، شماره 27، 1382، تهران، ص 21. ↑
 • – عبدی عباس، مقاله زندان و ارتکاب مجدد جرم، مجله جامعهشناسی ایران، شماره 14، تابستان 1381، تهران، ص 79. ↑
 • – نوایی ثمره، همان منبع، ص 9. ↑
 • – عثمانی سعید، جانشینهای نوین کیفر زندان، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1381، تهران، ص 8. ↑
 • -آشوری محمد، همان منبع ، صص 12-14. ↑
 • 2- رجوع کنید به اشنایدر ایرینه، نگرشی بر روند تاریخی و حقوقی زندان در حقوق اسلام پیش از تدوین و تدوین، ترجمه ساکت محمدحسین، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 38، تهران، صص 70 – 101. ↑
 • -گودرزی بروجردی محمدرضا و مقدادی لیلا، همان منبع، ص16. ↑
 • – صانعی پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد 2، انتشارات دانشگاه ملی، 1354، تهران، ص 205 و علی آبادی عبدالحسین، حقوق جنایی، چاپ دوم، انتشارات فردوسی، 1365، ص 162 به نقل از رستگار انارمرزی حامد، زندان و آثار و پیامدهای آن، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1386، صص 8-9. ↑
 • – رستگار انارمرزی حامد، همان منبع، صص 9-10. ↑
 • – تعزیر مطابق ماده 18 قانون مجازات «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد.» ↑
 • – گودرزی بروجردی محمدرضا، نارساییهای زندان، مجله دانشگاه علوم رضوی، شماره 9 و 10، 1382، مشهد، ص 142. ↑
 • – صدیقفر مینا، کیفرهای جایگزین مجازات سالب آزادی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1384، ص22. ↑
 • – علیپور بهزاد، حبس بازدارنده یا تشدیدکننده جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1389، ص28. ↑
 • – گودرزی بروجردی محمدرضا و مقدادی لیلا، همان منبع، ص 131. ↑
 • – بولک برنارد، کیفرشناسی، ترجمه نجفی ابرندآبادی علیحسین، نشر مجد، 1377، تهران، ص 179. ↑
 • – بولک برنارد ، همان منبع، ص 181. ↑
 • – همان، ص 183. ↑
 • 1- معین محمد، همان منبع، ص 1225. ↑
 • 2- دهخدا علی اکبر، همان منبع، ج 16، ص360. ↑
 • 3- همان، ص 360. ↑
 • – ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. ↑
 • – بموجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشوند.
 • – گارو ژرژ، مطالعات علمی و نظری در حقوق جزا، ترجمه پیمانی ضیاءالدین، نشر میزان، 1372، تهران، ص 38 . ↑
 • – اردبیلی محمدعلی، همان منبع، ص232. ↑
 • – گسن ریموند، جرمشناسی نظری، ترجمه کینیا مهدی، انتشارات مجد، 1384، تهران، ص 98. ↑
 • -شیخیمنش مجتبی، رابطه بین سابقه و میزان تحمل حبس و تکرار جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1389، ص 36. ↑
 • – غلامی حسین، بررسی حقوقی-جرمشناختی تکرار جرم، نشر میزان،چاپ 2، 1387، تهران، ص 2. ↑
 • – کینیا مهدی، مبانی جرمشناسی، جلد 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1369، تهران، ص 98. ↑
 • – تدین عباس، رابطه پیشگیری از تکرار جرم و آزادی مشروط، مجموعه مقالات پیشگیری از تکرار جرم و بزهدیدگی، انتشارات معاونت آموزشی ناجا، 1388، تهران، ص 12. ↑
 • – علیپور بهزاد، همان منبع، ص27. ↑
 • – رستگار انارمرزی حامد، همان منبع، ص 55. ↑
 • – آخوندی محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد 3، انتشارات وزارت ارشاد، چاپ چهارم، 1377، تهران، ص 27. ↑
 • – آشوری محمد، بررسی جایگزینهای مجازات حبس، همایش بین المللی بررسی راه های جایگزین مجازات حبس، تهران، 18 و 19 اردیبهشت 1381، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 38، ص123. ↑
 • – نجفی ابرندآبادی علی حسین و هاشمبیکی حمید، دانشنامه جرمشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1377، تهران، ص 132 به نقل از علیپور بهزاد، همان منبع، صص27-28. ↑
 • – جعفری ندوشن یداله، همان منبع، صص 159 و161. ↑
 • – همان ، ص159. ↑
 • – صفاری علی، کیفرشناسی (تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی)، انتشارت جنگل، چاپ ششم، 1388، تهران، ص 121. ↑
 • – ماده 5 آییننامه سازمان زندانها مصوب 1384. ↑
 • – جعفری ندوشن یداله، همان منبع، ص155. ↑
 • – جعفری ندوشن یداله، همان منبع، ص146. ↑
 • – گارو ژرژ، همان منبع، ص 192. ↑
 • – رستگار انارمرزی حامد، همان منبع، ص 2. ↑
 • – رجوع کنید به شیخیمنش مجتبی، همان منبع، ص23. ↑
 • – صدیقفر مینا، همان منبع، ص 13. ↑
 • – شیخیمنش مجتبی، همان منبع، صص2-3. ↑
 • – رجوع کنید به رستگار انارمرزی حامد، همان منبع، صص 146- 147. ↑
 • – شیخیمنش مجتبی، همان منبع، ص63. ↑
 • – رجوع کنید به محمدی فرود حمید، بررسی توصیفی زندانهای کشور و تبیین مشکلات آنها، مجله اصلاح و تربیت، شماره 85، خرداد 1388، تهران، ص45. ↑
 • – سپهری محمد، همان منبع، ص172. ↑
 • – شیخیمنش مجتبی، همان منبع، صص69-70. ↑
 • – عبدی عباس، همان منبع، ص 84. ↑
 • – همان، ص459 . ↑
 • – نوایی ثمره، همان منبع، ص 32. ↑
 • – عبدی عباس، همان منبع، ص 85. ↑
 • – کی نیا مهدی، همان منبع، ص 187. ↑
 • – صدیقفر مینا، همان منبع، ص30. ↑
 • – فوکو میشل، مراقبت و تنبیه (تولد زندان)، ترجمه سرخوش نیکو و جهاندیده افشین، نشر نی، چاپ پنجم، 1384، تهران، ص 334. ↑
 • – عبدی عباس، همان منبع، ص 89. ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *